reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626 i poz.1877) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 296.323.271 zł, z tego:

1)bieżące w wysokości 282.942.068 zł;

2)majątkowe w wysokości 13.381.203 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 306.014.374 zł, z tego:

1)bieżące w wysokości 262.163.353 zł;

2)majątkowe w wysokości 43.851.021 zł, zgodnie z postanowieniami § 14 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości 1000.000 zł;

2)celowe w wysokości 6.444.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, kwotę 1.000.000 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwotę 650.000 zł,

c) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop, kwotę 1.000.000 zł,

d) wynagrodzenia, kwotę 1.100.000 zł,

e) wydatki oświatowe kwotę 2.694.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 9.691.103 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 21.711.103 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.020.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł.

§ 8. Ustala się:

1)dochody w kwocie 1.588.372 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.508.372 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2)wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

3)dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 554.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 554.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;

4)dochody w kwocie 7.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami - śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami - śmieci w kwocie 7.000.000 zł;

5)łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.500.000 zł.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się:

1)plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 16.443.104 zł i koszty 16.443.104 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1)zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2)zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3)dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4)udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;

5)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;

6)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

7)dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu.

§ 12. Określa się szczegółowy plan dochodów - załącznik nr 1.

§ 13. Określa się szczegółowy plan wydatków - załącznik nr 2.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1 D jst do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1%20D%20jst.pdf


Załącznik Nr 1Dwl do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1Dwl.pdf


Załącznik Nr 1D zl do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1D%20zl.pdf


Załącznik Nr 1D og do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1D%20og.pdf


Załącznik Nr 1 D BP do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1%20D%20BP.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2 W jst do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2%20W%20jst.pdf


Załącznik Nr 2W wl do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2W%20wl.pdf


Załącznik Nr 2W zl do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2W%20zl.pdf


Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2W%20og.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5 Dot spoza do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik5%20Dot%20spoza.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Borowicz

Asystentka prawnika w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama