reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 27/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.135.166 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 64.001.501 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 5.867.791 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 90.500 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665 zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 62.845.760 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 59.795.585 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 5.867.791 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 90.500 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.050.175 zł;

5) nadwyżka budżetu w kwocie 2.289.406 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Jarosław Borowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

618

4 918

w tym dochody bieżące

618

4 918

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

0

0

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

618

4 918

w tym dochody bieżące

618

4 918

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 852

Pomoc społeczna

618

4 918

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

618

0

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

618

0

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

0

4 300

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

4 300

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

618

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

618

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

88 673

92 973

w tym wydatki bieżące

88 673

92 973

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

83 775

83 775

w tym wydatki bieżące

83 775

83 775

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 600

Transport i łączność

2 000

2 000

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

2 000

2 000

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

2 000

§ 4270

Zakup usług remontowych

2 000

0

Dział 750

Administracja publiczna

12 100

12 100

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

12 000

12 000

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0

12 000

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

12 000

0

Rozdział 75095

Pozostała działalność

100

100

§ 4300

Zakup usług pozostałych

100

0

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

100

Dział 758

Różne rozliczenia

24 019

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

24 019

0

§ 4810

Rezerwy

24 019

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

35 976

54 995

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

16 359

28 878

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

1 548

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

221

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

9 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

600

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5 025

0

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0

16 359

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

11 334

0

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

1 150

Rozdział 80104

Przedszkola

11 787

13 287

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

1 500

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 947

0

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0

11 787

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

8 840

0

Rozdział 80110

Gimnazja

7 830

12 830

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

2 500

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

2 500

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 130

0

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0

7 830

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

5 700

0

Dział 851

Ochrona zdrowia

2 500

2 500

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 500

2 500

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0

2 500

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2 500

0

Dział 852

Pomoc społeczna

2 880

2 880

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

2 880

2 880

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0

2 880

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2 880

0

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

300

300

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

300

300

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0

300

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

300

0

Dział 926

Kultura fizyczna

4 000

9 000

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

4 000

9 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

5 000

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 200

0

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0

4 000

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2 800

0

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

4 898

9 198

w tym wydatki bieżące

4 898

9 198

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 852

Pomoc społeczna

4 898

9 198

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

1 580

1 580

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

780

0

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0

1 580

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

800

0

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 318

2 700

§ 3110

Świadczenia społeczne

618

0

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500

0

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0

2 700

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 200

0

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

0

4 300

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

4 216

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

84

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

618

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

600

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

18

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gnoińska

Ekspert w zakresie strategii HR i cyfrowej transformacji HR, właściciel revit.hr. Doświadczenie zdobywała jako dyrektor i członek Zarządu odpowiedzialny za HR, komunikację i zarządzanie zmianą. Pracowała w spółkach międzynarodowych i krajowych w sektorze bankowym, mediów i energetycznym. Studiowała finanse i zarządzanie we Francji i w Niemczech w ramach NEOMA Business School. Dodatkowo ukończyła program Swedish Institute w zakresie CSR i program „Creativity&Innovation in the Organization” na UCLA. Europejka z przekonania. Mówi pięcioma językami. Pasjonuje się przyszłością pracy, zrównoważonym rozwojem w dobie globalizacji oraz przywództwem kobiet.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama