reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 6/2015/WE Burmistrza Miasta Augustów; Wójta Gminy Nowinka

z dnia 12 stycznia 2015r.

w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych, funkcjonujących na terenie miasta Augustowa, dla mieszkańców Gminy Nowinka

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami), art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827 z późniejszymi zmianami), uchwały Nr XI/85/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, szkołom podstawowym i gimnazjom, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji strony postanawiają, co następuje:

§ 1. Miasto Augustów zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Gminy Nowinka zadań z zakresu oświaty dotyczących wychowania przedszkolnego dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowinka poprzez udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Augustowa, bezpośrednio realizujących wychowanie przedszkolne.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 będą wykonywane przez przedszkola niepubliczne i punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z Gminy Nowinka.

§ 3. 1. Na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego, Gmina Nowinka przekazywać będzie Miastu Augustów środki w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Miasto Augustów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy oraz o kwotę dotacji celowej o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy zmieniającej w art. 1, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych Gmina Nowinka przekazywać będzie Miastu Augustów środki w wysokości 40% ustalonych w budżecie Gminy Miasto Augustów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy oraz o kwotę dotacji celowej o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy zmieniającej w art. 1, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Miasto Augustów zobowiązane jest do przekazywania informacji do Gminy o aktualnej liczbie dzieci z Gminy Nowinka w niepublicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym oraz wysokości należności przypadającej na dany miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

4. Miasto Augustów zobowiązane jest do bieżącego przekazywania informacji o zmianie kwoty należnej przypadającej na jedno dziecko.

5. Środki, o których mowa w ust. 1, będzie przekazywana przez cały rok szkolny, na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie: PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów ul. Żabia 3, 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 w równych częściach miesięcznych w terminie do 28 dnia każdego miesiąca w którym Gmina Miasto Augustów udzieli dotacji podmiotowi bezpośrednio realizującemu zadanie.

6. Rozliczenie przekazanych środków pomiędzy stronami porozumienia za 2015 rok, przy jednoczesnym uwzględnieniu liczby dzieci uczęszczających do przedszkola i punktu przedszkolnego oraz rzeczywistych kosztów dotacji udzielonej placówkom niepublicznym, nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2016r.

7. W ramach rozliczenia z ust. 5, w terminie do 31 stycznia 2016r., Gmina Miasto Augustów zwróci nadpłatę lub Gmina Nowinka przekaże wyrównanie środków należnych za 2015r.

§ 4. Przekazane środki nie mogą być wykorzystane na cele inne niż określone w § 1.

§ 5. 1. Porozumienie zawarte do dnia 31 grudnia 2015r.

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden celem przekazania do publikacji.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Gminie Nowinka.

Wójt Gminy Nowinka


Dorota Winiewicz

Burmistrz Miasta Augustowa


Wojciech Walulik
Grażyna Citkowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Häfele Polska

Producent okuć meblowych i budowlanych, a także elektronicznych systemów kontroli dostępu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama