reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2015

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32.316.701 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego :

1) bieżące w wysokości - 31.391.439 zł,

2) majątkowe w wysokości - 925.262 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.323.701 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego :

1) bieżące w wysokości - 30.966.024 zł,

2) majątkowe w wysokości - 1.357.677 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 310.000 zł,

2) celową w wysokości - 90.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 750.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 743.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek - 743.000 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 181.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 181.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym:

1) przeciwdziałania alkoholizmowi - 148.500 zł,

2) przeciwdzialania przemocy w rodzinie - 22.500 zł,

3) przeciwdziałania narkomanii - 10.000 zł.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 70.000 zł.

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 70.000 zł.

5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.000.000 zł przeznacza sie na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 547.416 zł; wydatki - 547.416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §7 uchwały

2) zaciągania zobowiązań:

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy z których wynikające płatności wykraczaja poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy z których wynikające płatności wykraczaja poza rok budżetowy,

3) do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działów, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji oraz wprowadzenia nowych zadań.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jarosław Budnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/24/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/24/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/24/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jarosław Budnik


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/24/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

750 000,00

1

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

931

750 000,00

Rozchody ogółem:

743 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

743 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jarosław Budnik


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/24/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jarosław Budnik


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/24/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jarosław Budnik


[1]] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama