reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Sejny

z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]) oraz § 10 pkt 4 uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2015 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę59 944,00 zł.;

2) zwiększa się wydatki o kwotę59 944,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem:10 587 711,00 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 219 699,00 zł.,

b) majątkowe w kwocie368 012,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem:10 587 711,00 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie9 639 105,00 zł.,

b) majątkowe w kwocie948 606,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 26 stycznia 2015 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 697 563,00

0,00

1 697 563,00

75011

Urzędy wojewódzkie

0,00

44 195,00

44 195,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

35 000,00

35 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

2 295,00

2 295,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

5 100,00

5 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

1 000,00

1 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

800,00

800,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 575 063,00

-44 195,00

1 530 868,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

900 000,00

-33 803,00

866 197,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

65 000,00

-3 229,00

61 771,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

150 000,00

-5 055,00

144 945,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

20 000,00

-993,00

19 007,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 000,00

-3 000,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 500,00

8 000,00

9 500,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5 000,00

-5 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24 213,00

-1 115,00

23 098,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

206 685,00

0,00

206 685,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

204 685,00

0,00

204 685,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

2 000,00

2 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 000,00

-2 000,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

3 638 858,00

0,00

3 638 858,00

80101

Szkoły podstawowe

2 500 213,00

0,00

2 500 213,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500,00

-500,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

4 500,00

4 500,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4 000,00

-4 000,00

0,00

Razem:

9 389 259,00

0,00

9 389 259,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

14 500,00

0,00

14 500,00

75011

Urzędy wojewódzkie

14 500,00

0,00

14 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 129,00

-1 197,00

10 932,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

934,00

934,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 074,00

-45,00

2 029,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

297,00

-7,00

290,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

315,00

315,00

Razem:

1 198 452,00

0,00

1 198 452,00

OGÓŁEM:

10 587 711,00

0,00

10 587 711,00

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2015 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

10 587 711,00

1. Wydatki bieżące

9 639 105,00

1) wydatki jednostek budżetowych

7 808 224,00

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 549 953,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 258 271,00

2) dotacje na zadania bieżące

75 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 670 100,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 781,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

27 000,00

2. Wydatki majątkowe

948 606,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

948 606,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

773 543,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 26 stycznia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym dziale w rozdziale 75011 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 §§ 4350 i 4370 w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków i potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 4370 w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków i potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 §§ 4350 i 4370 w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków i potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 §§ 4010, 4110 i 4120 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na dodatkowe wynagrodzenie roczne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1464 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama