reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Narew

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów 13 936 641,12 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12 353 740,06 zł,

- majątkowe w wysokości 1 582 901,06 zł;

2) po stronie wydatków 14 876 004,12 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11 359 657,12 zł,

- majątkowe w wysokości 3 516 347,00zł.

3) Deficyt budżetu w wysokości 939 363,00zł. zostanie pokryty:

- pożyczką bankową w kwocie 710 000,00zł,

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 229 363,00 zł.

§ 4. Dodaje się:

- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 710 000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

- zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 710 000,00 zł.

§ 6. Zmienia się :

- zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3,

- przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Walentyna Timofiejuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Narew
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dochody

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

Bieżące

852

Pomoc społeczna

1 560 000,00

-206,00

206,00

1 560 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 021 000,00

-206,00

0,00

1 020 794,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 014 000,00

-206,00

0,00

1 013 794,00

85295

Pozostała działalność

48 000,00

0,00

206,00

48 206,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

206,00

206,00

Bieżące razem

12 353 740,06

-206,00

206,00

12 353 740,06

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 562,06

0,00

0,00

5 562,06

Majątkowe

600

Transport i łączność

0,00

0,00

827 791,00

827 791,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

0,00

827 791,00

827 791,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0,00

0,00

827 791,00

827 791,00

Majątkowe razem

755 110,06

0,00

827 791,00

1 582 901,06

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

725 110,06

0,00

0,00

725 110,06

Ogółem

13 108 850,12

-206,00

827 997,00

13 936 641,12

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

730 672,12

0,00

0,00

730 672,12


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Narew
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wydatki

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

190 000,00

1 655 582,00

1 845 582,00

60016

Drogi publiczne gminne

190 000,00

1 655 582,00

1 845 582,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90 000,00

1 655 582,00

1 745 582,00

750

Administracja publiczna

1 647 897,00

0,00

1 647 897,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 463 226,00

0,00

1 463 226,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

8 000,00

9 000,00

17 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

9 000,00

- 9 000,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

4 223 657,00

0,00

4 223 657,00

80101

Szkoły podstawowe

2 343 608,00

0,00

2 343 608,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

5 500,00

5 500,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5 500,00

- 5 500,00

0,00

80110

Gimnazja

858 839,00

0,00

858 839,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

5 000,00

5 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5 000,00

- 5 000,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

82 000,00

7 920,00

89 920,00

85195

Pozostała działalność

1 000,00

7 920,00

8 920,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

7 920,00

7 920,00

852

Pomoc społeczna

794 320,00

0,00

794 320,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

179 320,00

0,00

179 320,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

1 100,00

1 100,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 100,00

- 1 100,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 976 634,52

103 652,00

4 080 286,52

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 651 026,00

111 572,00

1 762 598,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

900 854,00

111 572,00

1 012 426,00

90095

Pozostała działalność

1 695 081,52

- 7 920,00

1 687 161,52

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

336 789,52

- 7 920,00

328 869,52

Razem

12 061 543,12

1 767 154,00

13 828 697,12

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 027 000,00

0,00

1 027 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 014 000,00

- 206,00

1 013 794,00

3110

Świadczenia społeczne

950 000,00

- 206,00

949 794,00

85295

Pozostała działalność

0,00

206,00

206,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

206,00

206,00

Razem

1 047 307,00

0,00

1 047 307,00

Ogółem

13 108 850,12

1 767 154,00

14 876 004,12


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Narew
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Lata realizacji

Ogólna wartość zadania

Planowane wydatki

Rok
2016

rok 2015
(9 -12)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art.5ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.

1

600

60016

6050

Modernizacja dróg gminnych (Narew; od ul Mickiewicza do hotelu Narew)

2015

90 000

90 000

90 000

2

720

72095

6067
6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część inwestycyjna

2014-2015

168 953

148 193

22 228,94

125 964,06

3

750

75023

6060

Zakup sprzętu komputerowego do urzędu

2015

11 000

11 000

11 000

4

900

90001

6057
6059

Remont oczyszczalni ścieków w Narwi*

2015

1 634 010

1 611 572

302 426

710 000

599 146

5

600

60016

6050

Modernizacja ul. Ogrodowej w Narwi

2015

1 655 582

1 655 582

827 791

827 791

ogółem

3 559 545

3 516 347

1 253 445,94

710 000

827 791

725 110,06


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Narew
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

Przychody ogółem:

1 266 863

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

710 000

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

556 863

Rozchody ogółem:

327 500

1.

Spłaty kredytów

§ 992

188 672

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

71 592

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

67 236

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dagmara Jagodzińska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku dorobkowego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, sprawach wynikających z umów darowizny oraz stosunków spadkowych w rodzinie i innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama