reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zadania inwestycyjne na rok 2014 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych do udzielenia z budżetu Gminy kwot dotacji, zgodnie z załacznikiem Nr 5.

§ 6. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zminach wynosi:

- plan dochodów - 36 038 882 zł, w tym: dochody bieżące - 35 176 022 zł, dochody majątkowe - 862 860 zł

- plan wydatków- 31 169 338 zł, w tym: wydatki bieżące - 29 265 572 zł, wydatki majątkowe - 1 903 766 zł.

§ 8. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 4 869 544 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Wolne środki w wysokości 978 466 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł1

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01095

6050

Przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Pańkach

8 056

8 056

8 056

A.
B.
C.

2

600

60016

6050

Utwardzenie drogi w Złotorii

18 542

18 452

18 452

A.
B.
C.

2

600

60016

6050

Kanał deszczowy wzdłuż drogi w obrębie wsi Porosły

20 000

20 000

20 0000

A.
B.
C.

3

600

60016

6050

Budowa drogi Choroszcz-Jeroniki-Łyski - projekt

50 000

50 000

50 000

4

600

60016

6050

Budowa drogi Krupniki-Klepacze -projekt

40 000

40 000

40 000

5

600

60016

6050

Budowa drogi Pańki

20 000

20 000

20 000

6

630

63003

6050

Zagospodarowanie terenu i otoczenia Kominowego Bajora

78 000

78 000

78 000

7

700


70005

6050

Wykup gruntów

290 000

290 000

290 000

A.
B.
C.

8

700


70095

6050

Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29

345 000

80 0000

80 000

A.
B.
C.

9

700

70095

6050

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach

21 074

7 117

7 117

10

750

75023

6050

Budowa sieci w budynku urzędu

100 000

100 000

100 000

11

750

75023

6060

Zakupy inwestycyjne w administracji

20 000

20 000

20 000

12

750

75095

6057 6059

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego

380 312

65 718

9 858

A.
B.
C.

55 860

13

754

75412

6050

Rozbudowa remizy OSP w Klepaczach

140 643

21 158

21 158

A.
B.
C.

14

801

80101

6050

Zakup wyposażenia do oświaty

5 000

5 000

5 000

A.
B.
C.

15

900


90001

6050

Kanalizacja w osiedlu Wichrowe Wzgórza w Choroszczy

567 000

542 000

542 000

A.
B.
C.

16

900


90001

6050

Budowa kanalizacji w ul. Piaskowej i Glinianej w Klepaczach

183 000

178 000

178 000

A.
B.
C.

17

900


90002

6060

Zakup wyposażenia do gospodarki odpadami

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

18

900

90015

6050

Budowa oświetlenia ulicznego

76 935

76 935

76 935

A.
B.
C.

19

921


92114

6050

Budowa placu zabaw w Łyskach

11 666

11 666

11 666

A.
B.
C.

20

921


92114

6050

Wiata w Dzikich

19 629

10 156

10 156

A.
B.
C.

21

921


92114

6050

Budowa placu zabaw w Rogowie

8 950

8 950

8 950

A.
B.
C.

22

921

92114

6050

Przyłącze energetyczne do wiaty w Zaczerlanach

6 794

6 794

6 794

23

921


92114

6060

Plac zabaw w Kościukach

5 338

5 338

5 338

A.
B.
C.

24

926

92601

6050

Boisko w Barszczewie

15 000

15 000

15 000

A.
B.
C.

25

926

92601

6050

Boisko w Porosłach

29 775

15 426

15 426

A.
B.
C.

Ogółem

2 417 714

1 703 766

1 647 906

-

-

55 860

x

1 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

978 466

1.

Kredyty

§ 952

-

2.

Pożyczki

§ 952

-

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

-

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

-

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

-

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

-

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

-

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

978 466

Rozchody ogółem:

5 848 010

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 986 758

2.

Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 992

3 559 652

3.

Spłaty pożyczek

§ 992

13 600

4.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
- spłata pożyczki z WFOŚiGW - 288 000

§ 963

288 000

5.

Udzielone pożyczki

§ 991

-

6.

Lokaty

§ 994

-

7.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

-

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

-


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2015 R.

L.p.

Dotacje

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedm.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmi.

Przedm.

1.

Powiat Białostocki

230 000

Usługi opiekuńcze

30 000

2

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

788 340

Obiekty zabytkowe

5 000

3

Miasto Białystok

4 500

4

6

6

7

Suma

1 057 840

1 022 840

35 000


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/2014
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Objaśnienia

Dokonuje się następujących zmian w planie:.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1) Zmniejsza się plan dochodów o 208 766 zł:

- opłaty z tytułu gospodarki odpadami - 110 000 zł

- dotacja z WFOŚiGW na refundację wywozu azbestu w 2014 r. - 4 239 zł

- vat od kolektorów słonecznych - 94 527 zł

2) Zwiększa się plan dochodów o 368 000 zł:

- dotacja z NFOŚiGW - 368 000 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1) Zmniejsza się plan wydatków o 10 000 zł:

- wykup gruntów - 10 000 zł

2) Zwiększa się plan wydatków o 1 147 700 zł:

- kanał deszczowy wzdłuż drogi w obrębie wsi Porosły - 20 000 zł

- budowa drogi Choroszcz-Jeroniki-Łyski - projekt - 50 000 zł

- budowa drogi Krupniki-Klepacze- projekt - 40 000 zł

- budowa drogi w Pańkach - projekt - 20 000 zł

- zagospodarowanie terenu i otoczenia Kominowego Bajora - 20 000 zł

- modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 - 20 000 zł

- wydatki bieżące w administracji - 80 000 zł

- zakupy inwestycyjne w administracji - 15 000 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 12 700 zł

- Kanalizacja w osiedlu Wichrowe Wzgórza w Choroszczy - 542 000 zł

- Budowa kanalizacji w ul. Piaskowej i Glinianej w Klepaczach - 178 000 zł

- ochrona zdrowia - 10 000 zł

- dotacja Powiatowi Białostockiemu na modernizację ewidencji gruntów i budynków - 10 000 zł

- wydatki bieżące w gospodarce odpadami - 125 000 zł

- zakupy inwestycyjne w gospodarce odpadami - 5 000 zł

Zmienia się klasyfikację budżetową refundacji wydatków na projekt Odnawialna energia…

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama