reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Krynek

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2015 rok" dokonuje się zwiększenia dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2015 rok" dokonuje się zwiększenia wydatków oraz przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.414.300,-zł, w tym: dochody bieżące 8.973.728,-zł i dochody majątkowe 440.572,-zł.

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.211.101,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.795.557,-zł i wydatki majątkowe 415.544,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Jolanta Gudalewska


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2015
Burmistrza Krynek
z dnia 30 stycznia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

837.400,00

107,00

837.507,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

107,00

107,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

107,00

107,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, ZLECONE

853.815,00

107,00

853.922,00

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

103.426,00

103.426,00

85395

Pozostała działalność

0,00

103.426,00

103.426,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00

98.061,00

98.061,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00

5.365,00

5.365,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:

8.016.380,00

103.426,00

8.119.806,00

DOCHODY OGÓŁEM:

9.310.767,00

103.533,00

9.414.300,00


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2015
Burmistrza Krynek
z dnia 30 stycznia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

837.400,00

107,00

837.507,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

107,00

107,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

107,00

107,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE

853.815,00

107,00

853.922.00

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

175.373,00

0,00

175.373,00

60016

Drogi publiczne gminne

128.660,00

0,00

128.660,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

78.900,00

-2.000,00

76.900,00

4300

Zakup usług pozostałych

32.060,00

2.000,00

34.060,00

801

Oświata i wychowanie

2.691.180,00

0,00

2.691.180,00

80101

Szkoły podstawowe

1.518.600,00

- 17.710,00

1.500.890,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

944.000,00

- 13.700,00

930.300,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

177.000,00

- 2.355,00

174.645,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

25.200,00

- 335,00

24.865,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

76.000,00

- 1.320,00

74.680,00

80110

Gimnazja

531.780,00

- 14.690,00

517.090,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

366.220,00

- 13.300,00

352.920,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

70.030,00

- 2.285,00

67.745,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

10.400,00

- 325,00

10.075,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

29.000,00

1.220,00

30.220,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

148.360,00

100,00

148.460,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8.000,00

100,00

8.100,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00

32.300,00

32.300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

27.000,00

27.000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

4.640,00

4.640,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

660,00

660,00

852

Pomoc społeczna

979.632,00

0,00

979.632,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

23.104,00

0,00

23.104,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.200,00

- 383,00

1.817,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500,00

383,00

2.883,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

329.000,00

0,00

329.000,00

3110

Świadczenia społeczne

329.000,00

-11.941,00

317.059,00

3119

Świadczenia społeczne

0,00

11.941,00

11.941,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

215.968,00

0,00

215.968,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12.600,00

189,00

12.789,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00

- 189,00

4.811,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

103.426,00

103.426,00

85395

Pozostała działalność

0,00

103.426,00

103.426,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

23.836,00

23.836,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1.304,00

1.304,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

4.336,00

4.336,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

237,00

237,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

0,00

584,00

584,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

0,00

32,00

32,00

4137

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

0,00

3.386,00

3.386,00

4139

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

0,00

185,00

185,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

11.491,00

11.491,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

629,00

629,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1.989,00

1.989,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

109,00

109,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

52.439,00

52.439,00

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

2.869,00

2.869,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

127.200,00

0,00

127.200,00

85401

Świetlice szkolne

77.200,00

0,00

77.200,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.400,00

45,00

4.445,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400,00

- 45,00

355,00

RAZEM WYDATKI WŁASNE, BIEŻĄCE:

7.838.209,00

103.426,00

7.941.635,00

WYDATKI OGÓŁEM:

9.107.568,00

103.533,00

9.211.101,00


Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 18/2015 Burmistrza Krynek z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących własnych o kwotę 103.426,-zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Są to środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dokonano zwiększenia dochodów bieżących zleconych na kwotę 107,-zł w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących własnych o kwotę 103.426,-zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wydatków bieżących zleconych na kwotę 107,-zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego.

Dokonano przeniesień wydatków bieżących własnych między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz przeniesień między paragrafami w rozdziałach: 60016 Drogi publiczne gminne, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej oraz w rozdziale 85401 Świetlice szkolne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama