reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/15 Rady Gminy Klukowo

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015?rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.901.597 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 12.095.679 zł,

2) majątkowe w kwocie 805.918 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.580.169 zł z tego :

1) bieżące w kwocie 10.328.444 zł,

2) majątkowe w kwocie 2.251.725 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 111.726 zł

2) na zarządzanie kryzysowe 30.000 zł

§ 3. Ustala się limit na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w kwocie 321.428 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 5. Ustala się przychody w budżecie w kwocie 0 zł, oraz kwotę rozchodów w kwocie 321.428 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 37.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.271 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 217.000 zł i wydatki w kwocie 217.000 zł związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Wyodrębnienia się w budżecie kwotę 355.612 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów do wysokości limitów określonych w § 9 niniejszej uchwały,

2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący rachunki gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,

4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

5) zawierania umów:

a) na realizację zadań ze środków unijnych i krajowych,

b) na zaciągnięcie zobowiązań , które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działań gminy w roku budżetowym i latach następnych i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015r.

Dział

Rozdział

Nazwa Sołectwa

Kwota
/zł/

1

2

3

5

900

90015

Dzikowiny

7.037,00

600

60016

Gródek

11.894,00

600

60016

Janki Wiktorzyn

7.007,00

600
600

60016
60016

Kaliski

1.801,00
5.000,00

600

60016

Kapłań

8.656,00

900
754
801
900

90003
75415
80110
90095

Klukowo

1.000,00
7.000,00
5.790,00
10.000,00

600

60016

Klukowo Kolonia

8.627,00

600

60016

Kostry Podsędkowięta

10.423,00

600

60016

Kostry Śmiejki

9.569,00

600
754
801

60016
75412
80110

Kuczyn

8.280,00
4.000,00
2.000,00

600

60016

Lubowicz Byzie

7.096,00

921

92120

Lubowicz Kąty

9.010,00

600

60016

Lubowicz Wielki

11.159,00

600

60016

Łuniewo Małe

10.541,00

600

60016

Łuniewo Wielkie

10.482,00

600

60016

Malinowo

9.039,00

600

60016

Piętki Basie

7.655,00

600

60016

Piętki Gręzki

11.071,00

600

60016

Piętki Szeligi

8.156,00

600

60016

Piętki Żebry

7.979,00

600

60016

Trojanówek

8.980,00

600

60016

Trojanowo

11.512,00

600

60016

Usza Mała

7.714,00

600

60016

Usza Wielka

8.892,00

600

60016

Wyszonki Błonie

13.926,00

600

60016

Wyszonki Klukówek

8.686,00

754

75412

Wyszonki Kościelne

8.921,00

600

60016

Wyszonki Nagórki

7.478,00

754

75412

Wyszonki Włosty

6.625,00

600
600

60016
60016

Wyszonki Wojciechy

4.000,00
6.305,00

600

60016

Wyszonki Wypychy

11.453,00

600

60016

Stare Zalesie

7.979,00

600

60016

Stare Kostry

8.951,00

600

60016

Stare Warele

8.656,00

600

60016

Sobolewo

9.245,00

600
900

60016
90015

Żabiniec

7.096,00
500,00

600

60016

Żebry Wielkie

8.421,00

Ogółem 355.612,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wykaz dotacji na 2015 rok

L.p

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1.

851

85195

6300

Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie

118.271 zł

2.

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

104.600 zł

3.

921

92116

2480

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

100.000 zł


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Budżet gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem

12.901.597 zł

Wydatki ogółem

12.580.169 zł

DOCHODY:

Dochody poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

dz. 020

Leśnictwo

1.000 zł

dz.600

Transport i łączność

805.918 zł

dz. 700

Gospodarka mieszkaniowa

166.900 zł

dz. 750

Administracja publiczna

23.300 zł

dz. 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

811 zł

dz. 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4.370.953 zł

dz. 758

Różne rozliczenia

5.775.215 zł

dz. 801

Oświata i wychowanie

125.900 zł

dz. 852

Pomoc społeczna

1.372.500 zł

dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

259.100 zł

Dochody ogółem

12.852.845 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 1.000 zł pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Dochody w tym dziale to kwota 805.918 zł na dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, „Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Klukowo – Etap III”.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 166.900 zł, na które składać się będzie czynsz za wynajem lokali , opłata eksploatacyjna oraz opłata za wieczyste użytkowanie.

Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 23.300 zł.

Pochodzić będą z:

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

22.200 zł

Różne dochody

1.100 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w kwocie 811 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Na dochody w kwocie 4.370.953 składać się będą:

Podatek rolny

902.752 zł

Podatek od nieruchomości

1.167.900 zł

Podatek leśny

40.600 zł

Podatek od środków transportowych

117.000 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2.010.801 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

6.000 zł

Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej

2.200 zł

Podatek od spadków i darowizn

10.000 zł

Opłata skarbowa

15.000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat

10.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

50.000 zł

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

37.000 zł

Wpływy z różnych opłat

1.500 zł

Wpływy z opłaty targowej

200 zł

Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 5.775.215 zł, na które składają się subwencje:

Subwencja oświatowa

4.308.213 zł

Subwencja ogólna

1.466.902 zł

Odsetki bankowe

100 zł

Oświata i wychowanie – stołówki szkolne

Dochody w tym dziale to kwota 125.900 zł z tytułu wpłat uczniów za obiady.

Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie 1.372.500 zł na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne gminy tj.:

· kwota 39.000 zł na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,

· kwota 66.000 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

· kwota 1.098.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

· kwota 7.500 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

· kwota 43.000 zł zasiłki stałe,

· Kwota 82.000 zł na dożywianie dzieci,

· kwota 37.000 zł stanowią wpłaty dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Dochody w tym dziale to kwota 259.100 zł z tego 30.000 zł z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, kwota 10.000 zł jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, kwota 1.500 zł jako wpływy z różnych dochodów, kwota 217.000 zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kwota 600 zł jako wpływy z opłaty produktowej.

WYDATKI:

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 010

Rolnictwo i łowiectwo

55.100 zł

dz. 600

Transport i łączność

2.288.121 zł

dz. 700

Gospodarka mieszkaniowa

17.610 zł

dz. 710

Działalność usługowa

50.592 zł

dz. 750

Administracja publiczna

1.476.202 zł

dz. 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

811 zł

dz. 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

145.446 zł

dz. 757

Obsługa długu publicznego

42.000 zł

dz. 758

Różne rozliczenia

141726 zł

dz. 801

Oświata i wychowanie

5.536.042 zł

dz. 851

Ochrona zdrowia

183.342 zł

dz. 852

Pomoc społeczna

1.740.000 zł

dz. 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

88.930 zł

dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

582.637 zł

dz. 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

220.110 zł

dz. 926

Kultura fizyczna i sport

11.500 zł

Wydatki ogółem

12.580.169 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to kwota 55.100 zł

Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej

18.100 zł

Modernizacja stacji wodociągowej w Gródku ( opracowanie dokumentacji projektowej)

30.000 zł

Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych

7.000 zł

Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 2.288.121 zł, która zostanie przeznaczona na:

Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo – etap III ( przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek)

1.611.837 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostry Podsędkowięta (opracowanie dokumentacji projektowej) – fundusz sołecki

10.423 zł

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Piętki Basie ( utrwalenie nawierzchni drogi emulsją i grysem) – fundusz sołecki

7.655 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 108061B w miejscowości Łuniewo Małe i dróg dojazdowych w miejscowościach Łuniewo Małe, Piętki Szeligi

311.506 zł

Zakup pługa do odśnieżania - fundusz sołecki

5.000 zł

Żwirowanie dróg gminnych i dojazdowych, przebudowa zjazdów w Wyszonkach Wojciechach - wydatki z funduszu sołeckiego

270.651 zł

Utrzymanie bieżące i odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych

71.049 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 17.610 zł która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane utrzymaniem mieszkań komunalnych.

Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 50.592 zł przeznaczone będą na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: kwota 33.000 zł przeznaczona będzie na projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klukowo zgodnie z Uchwałą NR X/60/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku.

Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 1.476.202 zł przedstawia się następująco:

- otrzymana dotacja od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 22.200 zł zostanie wykorzystana na utrzymanie pracowników wykonujących te zadania, tj.:

Wynagrodzenia osobowe

18.600 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.200 zł

Składki na Fundusz Pracy

400 zł

- Kwota 50.400 zł będzie przeznaczona na utrzymanie Rady Gminy, tj. na wypłatę diet radnym oraz drobne usługi i zakup materiałów.

- Kwota 40.000 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne sołtysów,

- Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 1.640 zł

- Kwotę 10.000 zł przeznacza się na promocję gminy,

- Kwotę 35.200 zł przeznacza się na prowizję bankową oraz zwrot diet i kosztów podróży służbowych sołtysom

- Kwotę 11.370 zł przeznacza się na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”

- Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku Urzędu Gminy -

1.305.392zł, z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, 2 odprawy emerytalne

845.016 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

69.200 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

144.526 zł

Składki na Fundusz Pracy

21.158 zł

Materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup oleju opałowego)

56.000 zł

Energia elektryczna

15.000 zł

Zakup usług zdrowotnych

500 zł

Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego ,szkolenia pracowników, opłata za program LEX, obsługę serwisową programów obsługiwanych przez firmę ZETO

100.092 zł

Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe

15.000 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18.200 zł

Opłata za rozmowy telefoniczne

10.000 zł

Różne opłaty i składki

6.000 zł

Zakup usług dostępu do internetu

1.200 zł

Szkolenia pracowników

3.500 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 811 zł przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 145.446 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na:

Płace kierowców OSP

30.300 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.000 zł

Zakup paliwa i części zamiennych

25.000 zł

Zużycie energii elektrycznej

8.000 zł

Remonty samochodów OSP

18.000 zł

Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków

20.000 zł

Wypłata za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

15.000 zł

Koszty utrzymania selektywnego powiadamiania jednostek OSP

600 zł

Współfinansowanie budowy garażu dla OSP Kuczyn – fundusz sołecki

4.000 zł

Wsparcie dla OSP Klukowo – fundusz sołecki

7.000 zł

Budowa garażu wraz z zapleczem dla OSP Wyszonki Kościelne (opracowanie dokumentacji technicznej)
- fundusz sołecki 15.546 zł

15.546 zł

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 42.000 zł; będzie ona przeznaczona na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych na przebudowę dróg Kuczyn – Malinowo, Lubowicz Kąty – Stare Kostry i kredyty zaciągnięte w 2010 roku i 2011 roku.

Różne rozliczenia

Kwota 100.000 zł jest to rezerwa budżetowa z tego kwota 30.000 zł jest to rezerwa na zarządzanie kryzysowe i kwota 70.000 zł jako rezerwa ogólna.

Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2015 roku na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniesie ogółem 5.536.042 zł. ( Subwencja oświatowa na 2015 rok wynosi 4.308.213 zł.)

Wydatki na utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych na terenie gminy wynoszą 2.999.139 zł:

Nagrody i wydatki osobowe

142.000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.872.600 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

170.000 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

355.900 zł

Składki na Fundusz Pracy

44.000 zł

Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych

208.600 zł

Zakup pomocy naukowych i książek

5.000 zł

Energia elektryczna

29.000 zł

Usługi remontowe

10.000 zł

Usługi zdrowotne

2.200 zł

Opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy bieżące oraz remonty

38.900 zł

Delegacje służbowe

4.700 zł

Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego

5.400 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

110.839 zł

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej - 425.665 zł

Nagrody i wydatki osobowe

23.400 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

298.100 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

24.350 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

56.900 zł

Składki na Fundusz Pracy

7.055 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

15.860 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego - 185.126 zł

Nagrody i wydatki osobowe

10.230 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

123.500 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11.200 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

26.600 zł

Składki na Fundusz Pracy

3.294 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10.302 zł

Utrzymanie gimnazjum – 1.438.300 zł

Nagrody i wydatki osobowe

55.000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

760.700 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

71.000 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

148.540 zł

Składki na Fundusz Pracy

20.360 zł

Zakup oleju opałowego, środków czystości itp.

180.000 zł

Zakup pomocy naukowych

5.000 zł

Energia elektryczna

20.000 zł

Zakup usług remontowych w tym 7.790 zł z funduszu sołeckiego

20.000 zł

Zakup usług zdrowotnych

1.000 zł

Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne

32.000 zł

Delegacje służbowe

2.500 zł

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego

2.000 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

50.200 zł

Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Klukowie 70.000 zł

Koszty dowożenia uczniów do szkół – 170.800 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

38.400 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.100 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.200 zł

Składki na Fundusz Pracy

1.000 zł

Zakup oleju napędowego

30.000 zł

Opłacenie biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusem PKS, drobne naprawy autobusu

85.000 zł

Ubezpieczenie autobusu

5.000 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.100 zł

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 15.200 zł

Zakup usług pozostałych

3.100 zł

Zwrot kosztów wyjazdu na kursy dokształcające

9.400 zł

Zakup materiałów szkoleniowych

2.700 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne - 273.620 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2.600 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników

112.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.000 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

17.000 zł

Składki na Fundusz Pracy

2.400 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000 zł

Zakup środków żywności

125.900 zł

Zakup usług pozostałych

1.000 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.720 zł

Pozostała działalność – 28.192 zł

Odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów

28.192 zł

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 183.342 zł, która przeznaczona będzie na:

Działalność profilaktyczna w przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 42.271 zł

Przeciwdziałanie narkomanii - 1.000 zł.

Kwota 21.800 zł przeznaczona będzie na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych – zakup oleju opałowego , ubezpieczenie budynku.

Kwota 118.271 zł to planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na zakup tomografu komputerowego dla szpitala.

Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1.740.000 zł przeznaczone będą na:

- Wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 69.000 zł, z czego 39.000 zł jest to dotacja z budżetu państwa natomiast 30.000 zł są to środki z budżetu gminy.

- Kwota 500 zł placówki opiekuńczo – wychowawcze,

- Kwota 500 zł rodziny zastępcze,

- Kwota 500 zł przeznaczona będzie na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Kwota 43.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe

- Kwota 7.500 zł przeznaczona zostanie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- Kwota 1.111.819 zł przeznaczona będzie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty utrzymania pracownika, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.101.500 zł

- Kwota 83.000 zł opłata za pobyt w DPS trzech osób,

- Kwota 112.000 zł przeznaczona jest na posiłki dla potrzebujących z czego 82.000 zł z budżetu państwa i 30.000 zł z budżetu gminy.

- Kwota 312.181 zł przeznaczona będzie na utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.: kwota 66.000 zł jest to dotacja celowa natomiast kwota 287.907 zł są to środki z budżetu gminy, z tego na:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2.500 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

205.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17.075 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

37.258 zł

Składki na Fundusz Pracy

3.548 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

14.460 zł

Zakup materiałów biurowych

6.000 zł

Zakup usług remontowych

2.000 zł

Zakup usług zdrowotnych

70 zł

Usługi informatyczne, usługi pocztowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne

9.300 zł

Ryczałty samochodowe i delegacje, szkolenie pracowników

7.500 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.470 zł

Szkolenia pracowników

2.000 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 88.930 zł przeznaczona będzie na:

Nagrody i wydatki osobowe

4.600 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników

48.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.250 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

9.800 zł

Składki na Fundusz Pracy

1.400 zł

Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych

1.000 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.880 zł

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - wkład własny

16.000 zł

Podróże służbowe - delegacje

1.000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 582.637 zł z przeznaczeniem na:

Utrzymanie zbiorczych oczyszczalni ścieków

19.000 zł

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku wraz ze zmianą technologii oczyszczania ścieków

45.000 zł

Utrzymanie czystości na terenie gminy

71.200 zł

Energia oświetlenia ulicznego

129.000 zł

Konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi

65.000 zł

Wymiana zegara oświetlenia ulicznego w Żabińcu – fundusz sołecki

500 zł

Wymiana oświetlenia na energooszczędne, zegara we wsi Dzikowiny – fundusz sołecki

7.037 zł

Renowacja parku w Klukowie – fundusz sołecki

1.000 zł

Monitoring przystanku autobusowego i skwerku w miejscowości Klukowo – fundusz sołecki

10.000 zł

Utrzymanie czystości wokół budynku Urzędu Gminy i miejscach użyteczności publicznej

17.900 zł

Gospodarka odpadami - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 217.000 zł w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników

32.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.720 zł

Wynagrodzenie agencyjo - prowizyjne

7.000 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

5.000 zł

Składki na Fundusz Pracy

500 zł

Wywóz odpadów i przesyłki pocztowe

165.000 zł

Ryczałt samochodowy i delegacje służbowe

500 zł

Zakup materiałów, wyposażenia,

2.380 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.100 zł

Szkolenia pracowników

800 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki to kwota 220.110 zł przeznaczone na dotacje dla :

- Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie - 204.600 zł

- zakup energii dla świetlic wiejskich - 1.500 zł

- zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Kuczynie - 5.000 zł

- Odnowienie krzyża we wsi Lubowicz Kąty z roku 1914 (fundusz sołecki) - 9.010.zł

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 11.500 zł z przeznaczeniem na:

Utrzymanie animatorów

9.000 zł

Energia

2.000 zł

Zakup materiałów

500 zł

W 2015 roku planowana jest kwota 321.428 zł na spłatę kredytów długoterminowych ze środków nadwyżki budżetowej zaplanowanej w budżecie na 2015 rok. Spłata kredytów nastąpi zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umów.

Na koniec 2015 roku przewidywane jest zadłużenie gminy w kwocie 964.284,00 zł.


[1]] Zm. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2014 r. poz. 1457.

[2]] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama