reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w?budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. i poz.938) oraz §12 Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 grudnia 2014r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 400zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 400zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 22.697.722 zł, z tego : bieżące w wysokości 18.195.456zł, majątkowe w wysokości 4.502.266zł,

2. Wydatki budżetu w wysokości 21.834.604zł, z tego : bieżące w wysokości 16.453.144zł, majątkowe w wysokości 5.381.460zł,

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 863.118zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 863.118zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Wojciech Borzym


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

16 595 967,00

0,00

0,00

16 595 967,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

917 073,00

0,00

0,00

917 073,00

majątkowe

majątkowe

razem:

4 502 266,00

0,00

0,00

4 502 266,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 282 266,00

0,00

0,00

4 282 266,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

1 569 100,00

0,00

400,00

1 569 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

0,00

400,00

400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

400,00

400,00

bieżące

razem:

1 599 089,00

0,00

400,00

1 599 489,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

22 697 322,00

0,00

400,00

22 697 722,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 199 339,00

0,00

0,00

5 199 339,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

8 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

8 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

20 226 615,00

14 845 155,00

10 672 801,00

6 222 466,00

4 450 335,00

1 803 129,00

824 647,00

1 144 578,00

0,00

400 000,00

5 381 460,00

5 381 460,00

5 037 960,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

20 226 615,00

14 845 155,00

10 672 801,00

6 222 466,00

4 450 335,00

1 803 129,00

824 647,00

1 144 578,00

0,00

400 000,00

5 381 460,00

5 381 460,00

5 037 960,00

0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

1 569 100,00

1 569 100,00

51 624,00

40 971,00

10 653,00

0,00

1 517 476,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

400,00

400,00

8,00

0,00

8,00

0,00

392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 569 500,00

1 569 500,00

51 632,00

40 971,00

10 661,00

0,00

1 517 868,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

400,00

400,00

8,00

0,00

8,00

0,00

392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

400,00

400,00

8,00

0,00

8,00

0,00

392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

Świadczenia społeczne

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

392,00

392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

392,00

392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

8,00

8,00

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

8,00

8,00

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

1 599 089,00

1 599 089,00

81 613,00

70 627,00

10 986,00

0,00

1 517 476,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

400,00

400,00

8,00

0,00

8,00

0,00

392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 599 489,00

1 599 489,00

81 621,00

70 627,00

10 994,00

0,00

1 517 868,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2015
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015r.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.5.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia
26 stycznia 2015r. w rozdziale 85215 zwiększono dochody o dotację celową pochodzącą z budżetu państwa ( rezerwa celowa) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015r. ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki dotacji na zadania zlecone) i przeznaczono w rozdziale 85215 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokosci 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (MGOPS w Drohiczynie- ze środków dotacji na zadania zlecone- rezerwa celowa).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama