reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Gródek; Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 22 września 2014r.

w sprawie przekazania Gminie Gródek zarządzania drogą powiatową Nr 1452 B na odcinku Zubry – Wiejki, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452 B: Zubry - Wiejki, z drogą krajową Nr 65”

zawarte w dniu 22.09.2014 r. w Białymstoku pomiędzy Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego w imieniu którego działają:

1. Pan Wiesław Pusz-Starosta

2. Pani Jolanta Den-Wicestarosta

zwanym dalej „Przekazującym” a Gminą Gródek reprezentowaną przez Wójta Gminy Gródek:

1. Wiesława Kuleszę zwanym dalej „Przejmującym”

w sprawie przekazania Gminie Gródek zarządzania drogą powiatową Nr 1452 B na odcinku Zubry – Wiejki, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452 B: Zubry - Wiejki, z drogą krajową Nr 65”

Na podstawie art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 260 – ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/340/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową i Uchwały Nr XLIII/328/14 Rady Gminy Gródek z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową, strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przekazujący powierza a Przejmujący przejmuje w pełnym zakresie prawa i obowiązki zarządcy drogi oraz zarządu drogi powiatowej nr 1452 B na odcinku Zubry – Wiejki od km 0+700 do km 4+927 wynikające z ustawy o drogach publicznych – w szczególności z art. 20, 21, 22, 39, 40, 42, a także przepisów wykonawczych i innych obowiązujących w drogownictwie.

§ 2. 1. Zarząd Powiatu Białostockiego oświadcza, że jest zarządcą drogi dla drogi powiatowej Nr 1452 B.

2. Zarząd Powiatu Białostockiego zezwala Wójtowi Gminy Gródek na dysponowanie pasem drogowym w granicach objętych zakresem robót.

3. Zarząd Powiatu uczestniczy w realizacji porozumienia za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wykonującego obowiązki zarządu drogi.

§ 3. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania, a wygasa po 5 latach od zakończenia inwestycji pt. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452 B: Zubry - Wiejki, z drogą krajową Nr 65” współfinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój.

§ 4. 1. Strony mogą wcześniej rozwiązać porozumienie ze względu na brak środków finansowych.

2. W razie naruszenia prawa lub postanowień porozumienia przez Przejmującego, Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.

§ 6. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej ze stron oraz 2 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta


Wiesław Pusz


Wicestarosta


Jolanta Den

Wójt Gminy Gródek


Wiesław Kulesza

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Asseco Business Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama