Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/50/15 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Piaseczna

Tekst pierwotny

Na podstawie art.35 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 i z 2014r. poz.1072) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wsi Wólka Piaseczna Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala Statut Sołectwa Wólka Piaseczna stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Goniądza.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie nadania statutów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk


Załącznik do Uchwały Nr VI/50/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 18 lutego 2015 r.

STATUT SOŁECTWA WÓLKA PIASECZNA

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Goniądz,

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Wólka Piaseczna,

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Wólka Piaseczna,

4) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką sołectwa Wólka Piaseczna,

5) Sołtysa – Sołtysa Sołectwa Wólka Piaseczna,

6) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Goniądzu,

7) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Goniądza,

Rozdział 2. Nazwa, teren działania Sołectwa.

§ 2. 1. Wspólnota mieszkańców wsi Wólka Piaseczna stanowi sołectwo, którego nazwa brzmi:

Wólka Piaseczna.

2. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

Sołectwo Wólka Piaseczna

Sołtys

Gmina Goniądz

§ 3. 1. Sołectwo położone jest w Gminie Goniądz i obejmuje obszar wsi Wólka Piaseczna.

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Goniądz nieposiadającą osobowości prawnej.

Rozdział 3. Zadania Sołectwa i sposób ich realizacji.

§ 4. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2. Do zadań Sołectwa należy w szczególności:

1) zarządzanie i korzystanie z posiadanego i przekazanego Sołectwu mienia,

2) gospodarowanie środkami finansowymi,

3) współdziałanie w utrzymaniu porządku i czystości w Sołectwie,

4) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5) kultywowanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa,

6) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym i wypoczynkowym,

7) współdziałanie w organizowaniu pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców Sołectwa, w szczególności dla osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku,

8) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,

9) współdziałanie w zapobieganiu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na terenie Sołectwa,

10) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych.

§ 5. Zadania określone w § 4 Statutu Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa,

3) występowanie z wnioskami i postulatami do Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa,

4) współpracę z organami Gminy przy organizacji i przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Gminy.

Rozdział 4. Organizacja i zadania organów Sołectwa.

§ 6. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys jako organ wykonawczy.

2. Podmiotem wspomagającym Sołtysa jest Rada Sołecka.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej. W przypadku zmiany Sołtysa lub Rady Sołeckiej w trakcie kadencji, kadencja nowo wybranych upływa z końcem kadencji Rady Miejskiej.

4. Po upływie kadencji Sołtys wykonuje obowiązki do dnia wyboru nowego Sołtysa.

5. Przekazanie obowiązków pomiędzy ustępującym Sołtysem, a nowo wybranym następuje w terminie 3 dni od daty wyborów w formie protokołu zdawczo – odbiorczego, przedkładanego niezwłocznie Burmistrzowi.

§ 7. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania Sołectwa nie zastrzeżonych dla Sołtysa lub Rady Sołeckiej,

2) dysponowanie środkami pieniężnymi przeznaczonymi dla Sołectwa w budżecie Gminy,

3) upoważnianie Sołtysa do gospodarowania środkami, o których mowa w pkt 2 w ustalonym zakresie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Sołeckiej - z wyjątkiem środków funduszu sołeckiego w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r, poz. 301),

2. Kopie protokołów, uchwały oraz inne akty podejmowane przez Zebranie Wiejskie, Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od dnia Zebrania Wiejskiego.

§ 8. 1. Prawo do uczestniczenia w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy  stale zamieszkujący na terenie Sołectwa.

2. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zebraniu Wiejskim, a w szczególności osoby uprawnione do głosowania potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności sporządzonej przez Sołtysa, wyłożonej w miejscu Zebrania Wiejskiego.

3. Lista obecności mieszkańców uprawnionych do głosowania stanowi podstawę do stwierdzenia prawomocności obrad.

§ 9. 1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 12 ust.2 niniejszego Statutu, zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek:

a) 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim,

b) Rady Miejskiej,

c) Burmistrza,

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku.

2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb.

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie nie później niż 5 dni przed terminem zebrania.

4. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom z zastrzeżeniem § 12 ust. 4 Statutu.

5. Zebranie Wiejskie może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania z zastrzeżeniem § 12 ust. 5 Statutu.

6. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

7. Liczbę uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa określa Burmistrz na podstawie stałego rejestru wyborców, na 2 dni przed terminem Zebrania Wiejskiego.

8. W przypadku braku na Zebraniu Wiejskim określonej w ust. 6 liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Sołtys zwołuje drugie Zebranie Wiejskie, obejmujące ten sam porządek obrad, w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu Zebrania Wiejskiego.

9. W drugim terminie Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

10. Uchwały Zebrania Wiejskiego podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Zwykła większość głosów oznacza, że liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Sołtysa.

11. Uchwały oraz inne dokumenty Zebrania Wiejskiego podpisuje Sołtys lub przewodniczący zebrania.

12. Zebrania Wiejskie są protokołowane. Protokół z Zebrania Wiejskiego podpisuje protokolant oraz Sołtys (lub protokolant i przewodniczący zebrania) z zastrzeżeniem § 13 ust.5.

13. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu porządku obrad przedstawionego przez Sołtysa, z zastrzeżeniem § 12 ust.2 i 3.

§ 10. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Sołectwa i reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,

2) zwoływanie i organizowanie Zebrań Wiejskich,

3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

4) organizowanie, koordynowanie inicjatyw, przedsięwzięć społecznych, w tym wspólnych prac, służących poprawie warunków życia mieszkańców w Sołectwie,

5) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

7) powiadamianie Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza oraz radnych o terminie, miejscu i tematyce organizowanych Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,

8) uczestniczenie w zebraniach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza,

9) upowszechnianie wśród mieszkańców Sołectwa treści uchwał Rady Miejskiej, w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego oraz zarządzeń Burmistrza, jak również innych aktów poprzez rozplakatowanie ich na tablicy ogłoszeń oraz informowanie podczas zebrań, spotkań i bieżących kontaktów z mieszkańcami,

10) na wniosek Burmistrza uczestniczenie z głosem doradczym przy odbiorze inwestycji, remontów i innych zadań wykonywanych przez Gminę na terenie Sołectwa,

11) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim.

12) składanie sprawozdania za okres całej kadencji ze swojej działalności i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim zarządzonym w celu wyborów organów Sołectwa,

13) wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej powierzonych mu przepisami prawa.

§ 11. 1. Rada Sołecka składa się z 3 osób.

2. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa i ma charakter doradczy.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Sołeckiej oraz Sołtys.

Rozdział 5. Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 12. .1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywają się nie później niż 6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

2. Obwieszczenie o miejscu i terminie Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyborów wraz z porządkiem obrad sporządza Burmistrz i podaje je do publicznej wiadomości, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą wyborów.

3. Porządek obrad Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien zawierać w szczególności:

1) otwarcie Zebrania Wiejskiego,

2) stwierdzenie quorum,

3) wybór przewodniczącego Zebrania Wiejskiego,

4) złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres całej kadencji,

5) wybór Komisji Skrutacyjnej,

6) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

7) głosowanie tajne i wybór Sołtysa,

8) ogłoszenie wyników wyboru Sołtysa,

9) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej,

10) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej,

11) głosowanie tajne i wybór Rady Sołeckiej,

12) ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej,

13) wolne wnioski i zapytania.

4. Zebranie Wiejskie zwołane w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej otwiera Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona, który zarządza wybór przewodniczącego Zebrania Wiejskiego do prowadzenia obrad.

5. Zebranie Wiejskie wybiera przewodniczącego Zebrania Wiejskiego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

6. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania.

§ 13. 1. Prawo wybierania i prawo wybieralności mają stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania.

2. Liczbę osób uprawnionych do głosownia określa Burmistrz na podstawie stałego rejestru wyborców, na 2 dni przed terminem Zebrania Wiejskiego zwołanego celem przeprowadzenia wyborów.

3. Osoby uprawnione do głosowania potwierdzają udział w zwołanym w celu wyborów Zebraniu Wiejskim własnoręcznym podpisem na liście osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim oraz potwierdzają swoje uprawnienie do głosowania poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce na w/w liście.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania, o której mowa w ust.3 służy do stwierdzenia prawomocności obrad oraz ustalenia wyników głosowania.

5. Protokół z przebiegu Zebrania Wiejskiego w celu wyborów podpisuje protokolant i Przewodniczący Zebrania Wiejskiego.

6. Techniczno – organizacyjne warunki przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zapewnia Burmistrz.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Sołectwa uprawionych do głosowania.

2. W przypadku braku na Zebraniu Wiejskim określonej w ust. 1 liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Burmistrz zwołuje drugie Zebranie Wiejskie, obejmujące ten sam porządek obrad, w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu Zebrania Wiejskiego.

3. Do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w drugim terminie Zebranie Wiejskie jest uprawnione bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie wybiera 3-osobową Komisję Skrutacyjną w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, która przeprowadza wybory na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej .

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.

3. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

4. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

5. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów – każda zgłoszona osoba musi wyrazić zgodę na kandydowanie; zgłaszanie kandydatów odbywa się ustnie spośród kandydatów uczestniczących w Zebraniu Wiejskim,

2) zgłoszenie Zebraniu Wiejskiemu wniosku o zamknięcie listy kandydatów; wniosek podlega przegłosowaniu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,

3) sporządzenie kart do głosowania opatrzonych pieczątką Rady Miejskiej w Goniądzu poprzez wpisanie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów,

4) poinformowanie uczestników Zebrania Wiejskiego o:

a) prawie i obowiązku złożenia własnoręcznego podpisu na liście osób uprawnionych do głosowania,

b) liczbie sporządzonych kart do głosowania, która musi być zgodna z liczbą osób uprawnionych do głosowania,

c) o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

6) przeprowadzenie tajnego głosowania:

a) odczytanie Zebraniu Wiejskiemu treści karty do głosowania,

b) wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym do głosowania,

c) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów,

d) sporządzenie protokołu z głosowania i wynikach wyborów,

e) ogłoszenie wyników głosowania i wyników wyborów,

f) podpisanie protokołu przez członków Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego zatwierdzającego prawidłowy przebieg wyborów zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

6. Po zakończeniu wyborów karty do głosowania powinny być uporządkowane, opieczętowane i zapakowane w oddzielne pakiety z przeprowadzonych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej i przekazane Burmistrzowi wraz z protokołami z głosowania i wyników wyborów oraz z pozostałymi dokumentami z przeprowadzonego głosowania.

§ 16. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa, a w drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.

§ 17. 1. Przy zgłoszeniu dwóch lub więcej kandydatów na Sołtysa głosowanie odbywa się na jednego kandydata, poprzez pozostawienie znaku „ X” obok nazwiska kandydata na którego oddaje się swój głos.

2. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

3. Jeżeli dwóch kandydatów otrzyma największą i równą liczbę głosów, ta sama Komisja Skrutacyjna po ogłoszeniu wyników wyboru, niezwłocznie organizuje się i przeprowadza ponowne głosowanie celem dokonania wyboru spośród tych dwóch kandydatów.

§ 18. 1. Przy zgłoszeniu jednego kandydata na Sołtysa głosujący za wyborem głosują na tego kandydata wpisując głos „TAK” lub „NIE”.

2. Za wybranego uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu liczba głosów „TAK” przewyższa liczbę głosów „NIE”.

§ 19. 1. Głosowanie do Rady Sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwisk kandydatów na których oddaje się swój głos, w liczbie nieprzekraczającej ustaloną liczbę członków Rady Sołeckiej.

2. Na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, a nie wystarcza dla nich miejsc w Radzie Sołeckiej to przeprowadza się ponowne głosowanie w części dotyczącej miejsc nieobsadzonych z udziałem tych kandydatów, którzy otrzymali największą i równą liczbę głosów.

Rozdział 6. Zasady i tryb odwoływania Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 20. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków, naruszania postanowień Statutu lub nie realizowania uchwał Zebrania Wiejskiego.

2. O odwołanie Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej może wystąpić:

a) Burmistrz,

b) grupa mieszkańców w liczbie odpowiadającej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

3. Odwołanie Sołtysa lub całej Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ich wyborze.

4. Sołtys lub członkowie Rady Sołeckiej mogą w toku kadencji złożyć rezygnację z pełnionych funkcji. Rezygnację składa się Burmistrzowi, który uwzględniając termin złożonych rezygnacji, podejmuje stosowne działania w kierunku prawidłowego funkcjonowania Sołectwa.

Rozdział 7. Zasady i tryb zarządzenia oraz przeprowadzenia wyborów przedterminowych i uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 21. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji z funkcji Sołtysa lub całej Rady Sołeckiej, Rada Miejska zarządza wybory przedterminowe, w terminie 30 dni licząc od dnia odwołania lub złożenia rezygnacji.

2. Nie przeprowadza się wyborów Sołtysa lub całej Rady Sołeckiej w przypadku, gdy do zakończenia kadencji pozostało 6 miesięcy. Burmistrz na ten okres powierza obowiązki Sołtysa osobie wskazanej przez Radę Sołecką.

Rozdział 8. Zasady i tryb wnoszenia protestów wyborczych.

§ 22. Przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej może wnieść osoba uprawniona do głosowania protest do Rady Miejskiej z powodu naruszenia przepisów Statutu dotyczących głosowania, ustalenia wyników wyborów w terminie 7 dni od dnia wyborów.

Rozdział 9. Zasady gospodarowania mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa.

§ 23. 1. Sołectwo może korzystać z przekazanych Sołectwu do korzystania składników mienia komunalnego i rozporządzać dochodami z tego źródła.

2. Sołectwu mogą być przekazane w szczególności:

1) nieruchomości,

2) inne składniki mienia komunalnego, np. stanowiące wyposażenie siedziby organów Sołectwa.

3. Przekazanie Sołectwu mienia komunalnego do korzystania następuje na podstawie protokołu przekazania sporządzonego przez Burmistrza oraz Sołtysa.

4. Osiedle może prowadzić gospodarkę finansową w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy.

5. Kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa sprawuje Burmistrz.

Rozdział 10. Nadzór i kontrola nad działalnością organów Sołectwa

§ 24. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem przez Burmistrza.

Rozdział 11. Postanowienia końcowe

§ 25. Zmiany Statutu wprowadza się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe