Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i?klubów dziecięcych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594,  645, i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457)  Rada Miejska w Goniądzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie Gminy Goniądz w wysokości 500,00 zł  (słownie: pięćset złotych 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe