Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/21/15 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20c ust. 4, 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r., poz. 941, 979; z 2013 r., poz. 87, 827, 1191,1265, 1317, 1650; z 2014r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się pięć kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz przyznaje się każdemu z tych kryteriów niżej określoną liczbę punktów:

1) dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym - 55 punktów,

2) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 20 punktów,

3) dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego wpłynął wniosek o przyjęcie dziecka - 15 punktów,

4) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 10 punktów,

5) dziecko, którego pobyt w placówce będzie trwał powyżej 7 godzin dziennie - 5 punktów.

§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

1) kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora,

2) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny,

3) oświadczenie rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów prawnych o zatrudnieniu na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej,

4) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów prawnych w trybie dziennym,

5) oświadczenie rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów prawnych o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

6) oświadczenie rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów prawnych o dziennej liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców/opiekunów prawnych z kryterium określonego § 1 pkt 3) potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola, do którego wpłynął wniosek o przyjęcie dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe