Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/26/15 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6 j ust. 1, pkt 1, art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty podanej w ust. 3 lub ust. 4.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wzór deklaracji określa odrębna uchwała.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny, w wysokości 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 2. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciel nieruchomości obowiązany jest wnieść opłatę jedynie za część zamieszkałą, zgodnie z § 1 ust. 3 lub 4.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXII/161/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3784).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe