Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; z 2015 r. poz. 87 i 122) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w zabudowie wielorodzinnej w wysokości 16,00 zł;

2) w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 26,00 zł.

2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 150% stawki określony w ust. 1.

§ 3. Zwalnia się częściowo - w wysokości 50%, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

1) stawka opłaty za pojemnik na odpady zmieszane oraz pojemnik na popiół, w zależności od pojemności pojemnika wynosi:

a) 60 litrów - 9,00 zł;

b) 80 litrów - 11,00 zł;

c) 110 i 120 litrów - 13,00 zł;

d) 240 litrów - 22,00 zł;

e) 360 litrów - 30,00 zł;

f) 550 litrów - 40,00 zł;

g) 660 litrów - 45,00 zł;

h) 770 litrów - 50,00 zł;

i) 1000 litrów - 60,00 zł;

j) 1100 litrów - 66,00 zł;

k) 2500 litrów - 170,00 zł;

l) 5000 litrów - 320,00 zł;

m) 7000 litrów - 450,00 zł.

2) stawka opłaty za pojemnik na odpady zebrane selektywnie, w zależności od pojemności pojemnika wynosi:

a) 60 litrów - 2,50 zł,

b) 80 litrów - 3,00 zł,

c) 110 i 120 litrów - 4,00 zł,

d) 240 litrów - 6,00 zł,

e) 360 litrów - 8,00 zł,

f) 550 litrów - 12,00 zł,

g) 660 litrów - 15,00 zł,

h) 770 litrów - 17,00 zł,

i) 1000 litrów - 20,00 zł,

j) 1100 litrów - 21,00 zł.

2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik na odpady zmieszane wynosi 200% stawki określonej w ust. 1 pkt 1.

§ 5. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 130,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2. W przypadku gdy odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 150% stawki określony w ust. 1.

§ 6. 1. Traci moc uchwała nr XLV/492/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 451).

2. Traci moc uchwała nr XLIV/480/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 84), zmieniona uchwałą nr LI/564/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2812).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe