Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; z 2015 r. poz. 87 i 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

1) nieruchomości wielorodzinne wyposaża się w pojemniki na odpady komunalne, a nieruchomości jednorodzinne w pojemniki na popiół oraz worki do selektywnej zbiórki pozostałych odpadów komunalnych;

2) od właścicieli nieruchomości odbierane są wszystkie zebrane przez nich odpady komunalne, przy czym:

a) bezpośrednio z nieruchomości odbierane są:

- zmieszane odpady komunalne,

- selektywnie zebrany papier i tektura,

- selektywnie zebrane odpady opakowaniowe ze szkła,

- selektywnie zebrane tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

- popiół,

- odpady wielkogabarytowe oraz chemikalia i opony - w ramach okresowych zbiórek,

b) pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne, odbierane są nieodpłatnie od właściciela nieruchomości w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odbierane są odpady komunalne zebrane w pojemnikach na odpady komunalne, za które wnoszona jest opłata.

§ 2. 1. Odpady komunalne z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy odbierane są z następującą częstotliwością:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 2 razy w miesiącu,

b) odpady zebrane selektywnie - 2 razy w miesiącu, z wyjątkiem popiołu, który odbierany jest w okresie październik - marzec 2 razy w miesiącu,

c) zbiórka okresowa odpadów wielkogabarytowych oraz chemikaliów i opon - 1 raz na kwartał;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) w przypadku miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych, obsługującego mniej niż 20 lokali mieszkalnych:

- zmieszane odpady komunalne - 2 razy w tygodniu,

- odpady zebrane selektywnie - 2 razy w miesiącu, z wyjątkiem popiołu, który odbierany jest w okresie październik - marzec 1 raz w tygodniu,

b) w przypadku miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych, obsługującego minimum 20 lokali mieszkalnych:

- zmieszane odpady komunalne - codziennie (z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, chyba że okres świąteczny jest dłuższy niż 2 dni, wtedy odpady odbierane są również w jeden dzień świąteczny),

- selektywnie zebrane tworzywa sztuczne i metale oraz papier i tektura - 2 razy w tygodniu, a szkło - 2 razy w miesiącu,

- selektywnie zebrany popiół - 1 raz w tygodniu w okresie październik - marzec,

c) zbiórka okresowa odpadów wielkogabarytowych oraz chemikaliów i opon - 1 raz w tygodniu.

2. Odpady komunalne z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odbierane są nie rzadziej niż:

1) zmieszane odpady komunalne - 2 razy w miesiącu, z wyjątkiem targowiska miejskiego przy ul. Sejneńskiej - 2 razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 września oraz 1 raz w tygodniu w pozostałym okresie;

2) odpady zebrane selektywnie (z wyjątkiem popiołu) - 1 raz w miesiącu;

3) selektywnie zebrany popiół - w okresie październik - marzec 1 raz w miesiącu.

§ 3. 1. Do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych można nieodpłatnie dostarczać:

1) odpady wielkogabarytowe;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

3) chemikalia;

4) zużyte baterie i akumulatory;

5) przeterminowane leki;

6) zużyte opony;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie;

8) odpady zielone.

9) popiół.

2. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych otwarte są w następujących godzinach:

1) w dni robocze: od godziny 9:00 do 18:00;

2) w soboty: od godziny 9:00 do 14:00.

§ 4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości mogą zgłosić ten fakt:

1) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,

2) drogą e-mailową na adres: odpady@um.suwalki.pl,

3) telefonicznie pod numer: (87) 562 82 70 lub (87) 562 82 80.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLV/491/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 450), zmieniona uchwałą nr L/551/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2464).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe