reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; z 2015 r. poz. 87 i 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

4. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obejmujący:

1) w przypadku gdy składający deklarację nie jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

2) w przypadku osób prawnych - wypis z właściwego rejestru poświadczający, że osoba składająca deklarację jest uprawniona do reprezentowania tej osoby prawnej;

3) w przypadku osób uprawnionych do częściowego zwolnienia z opłaty - dokument potwierdzający uprawnienie do zwolnienia z opłaty:

a) zaświadczenie z ZUS o wysokości renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, decyzja z PUP o przyznaniu/odmowie zasiłku dla bezrobotnych, dodatku stażowego itp., lub

b) zaświadczenie (w przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia osoba może złożyć pod odpowiedzialnością karną oświadczenie) o uzyskaniu dochodu z tytułu zatrudnienia, z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, dochodu z działalności gospodarczej, dochodu osiąganego z gospodarstwa rolnego (pow. 1 ha), dochodu z prac dorywczych, z pracy za granicą o osiągnięciu dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotność kryterium dochodowego osoby/rodziny (np. uzyskanie wyrównania renty, zasiłku, lub darowizny, spadku itp.), lub

c) decyzja potwierdzająca korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej przy spełnieniu kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, należy złożyć:

1) w formie pisemnej - Urząd Miejski w Suwałkach; ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 6;

2) w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (dostęp ze strony www.esp.um.suwalki.pl).

2. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

3. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa załącznik nr 4 do uchwały.

4. Deklaracje w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) w terminie 14 dni od zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLV/493/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 452) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zmieniona uchwałą nr L/552/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2465).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama