Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Białowieża

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o okoreślonej pojemności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 lit. k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

1. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi na jednego mieszkańca wynosi 13 zł miesięcznie.

2. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady te zbierane są w sposób selektywny, wynosi 6,50 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

§ 3. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która jest w części zamieszkała i w części niezamieszkała, jako suma opłat obliczonych zgodnie z § 1 oraz stawki za pojemnik w gospodarstwie agroturystycznym, które ustala się odpowiednio:

1. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi:

1) pojemnik na odpady o pojemności 120 l - 20 zł miesięcznie,

2) pojemnik na odpady o pojemności 240 l - 40 zł miesięcznie,

3) pojemnik na odpady o pojemności 660 l - 70 zł miesięcznie,

4) pojemnik na odpady o pojemności 1100 l - 95 zł miesięcznie.

2. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny:

1) pojemnik na odpady o pojemności 120 l - 10 zł miesięcznie,

2) pojemnik na odpady o pojemności 240 l - 20 zł miesięcznie,

3) pojemnik na odpady o pojemnoścui 660 l - 35 zł miesiecznie,

4) pojemnik na odpady o pojemności 1100 l - 50 zł miesięcznie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/104/12 Rady Gminy Białowieża z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Zamojski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe