Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/17/15 Rady Miasta Brańsk

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Brańsk w 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 i poz. 1794), Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Brańsk w 2015 r." w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/15
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 lutego 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ BRAŃSK
na rok 2015

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie,ochronęi opiekę" - art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r.o ochronie zwierząt(Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.)

Wprowadzenie

§ 1. "Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Brańsk na rok 2015", zwany dalej Programem, stanowi element polityki Gminy Miejskiej Brańsk wobec problemu bezdomności zwierząt.

Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Miejską Brańsk.

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunta Dworakowskiego z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska. Działalność schroniska nadzorowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu na mocy jego decyzji z 10 listopada 2004 r. o wpisie schroniska do ewidencji podmiotów nadzorowanych (pod numerem identyfikacyjnym - 28163401).

3) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

4) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

5) Zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

6) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).

§ 3. Realizacja działań określonych w niniejszym programie prowadzona będzie przy współpracy:

1) Gminy Miejskiej Brańsk, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Brańsk.

2) Schroniska dla zwierząt, z którym podpisana zostanie stosowna umowa.

3) Organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt i ich ochrona.

4) Lekarza weterynarii, z którym zostanie zawarta stosowna umowa.

5) Policji w Brańsku.

Cel i zadania Programu

§ 4. 1. Głównymi celami Programu są:

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Brańsk,

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt,

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

2. Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, Program obejmuje realizację następujących zadań:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 5. 1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miejskiej Brańsk poprzez zawarcie przez Miasto Brańsk umowy ze Schroniskiem dla zwierząt, które w zakresie świadczonej usługi zapewnia zwierzętom opiekę, w szczególności schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.

2. Zwierzęta nowoprzybyłe poddawane są kwarantannie przez okres co najmniej 14 dni.

3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w Schronisku, bezpośrednio po ich przyjęciu.

4. Bezdomne zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie udało się odnaleźć ich właściciela, są wprowadzane do prowadzonej przez Schronisko bazy danych, co umożliwia późniejszą ich identyfikację a podczas wydawania ze Schroniska do przypisania konkretnej, adoptującej zwierzę osobie.

5. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa Regulamin Schroniska.

6. Burmistrz Miasta Brańsk będzie prowadził ewidencję bezdomnych zwierząt, którym zapewniono opiekę, np. przez adopcję, przekazanie do schroniska, itp.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 6. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi będzie realizowana poprzez:

1) ustalanie miejsc, w których koty przebywają,

2) dokarmianie w miejscach przebywania, karmą zakupioną przez Gminę,

3) zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności w okresie jesienno-zimowym,

4) zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom w Schronisku.

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy realizowane jest przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 7. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

2. Odławiania bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Miejskiej Brańsk, będzie prowadzone:

1) doraźnie, tj. na interwencje po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców, Policji, lekarza weterynarii bądź przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

2) okresowo, tj. jesienią, po wcześniejszym ogłoszeniu zgodnie zobowiązującym przepisami prawa.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego Gminy Miejskiej Brańsk zleca się podmiotowi spełniającemu warunki techniczne w zakresie odławiania i transportu bezdomnych zwierząt do Schroniska oraz posiadającemu niezbędne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych.

4. Działania opisywane w niniejszym paragrafie mogą być realizowane przez Schronisko dla zwierząt przyjmujące zwierzęta z terenu Gminy Miejskiej Brańsk.

5. Odławiania bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Miejskiej Brańsk może być także prowadzone przez inne organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

6. Odłowione zwierzęta domowe niezwłocznie przekazuje się do Schroniska.

7. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w Programie.

8. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela po okresie 2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.

Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku

§ 8. 1. W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt, wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, bez ponoszenia przez Gminę Miejską Brańsk dodatkowych kosztów.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane mogą być tylko przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna zwierzęcia oraz zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania takich zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Miejskiej Brańsk, w tym na stronie internetowej Miasta Brańsk, tablicy ogłoszeniowej,

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz Schroniskiem w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt i prowadzenie akcji promocyjnych oraz adopcyjnych.

Usypianie ślepych miotów

§ 10. 1. Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z ustawa o ochronie zwierząt.

2. Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie w Schronisku dla zwierząt, w pomieszczeniach wyznaczonych na ten cel, przez uprawnionego lekarza weterynarii.

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym

§ 11. 1. Gmina Miejska Brańsk zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim.

2. W celu zapewnienia właściwej opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, Gmina Miejska Brańsk podpisze stosowną umowę z właścicielem gospodarstwa, który zgodzi się zapewnić miejsce oraz okresową opiekę zwierzętom odebranym czasowo ich właścicielom bądź innej utrzymującej je osobie.

3. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać warunki umożliwiające przyjecie danego gatunku i ilości zwierząt.

4. Szczegółowy sposób postępowanie ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Brańsk a gospodarstwem rolnym.

5. Opiekę bezdomnym zwierzętom przyjętym z terenu Gminy Miejskiej Brańsk zapewnia gospodarstwo rolne przy ul. Boćkowskiej 67 w Brańsku.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowychz udziałem zwierząt

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt, które mają miejsce na terenie Gminy Miejskiej Brańsk i udzielanie pomocy tym zwierzętom realizowane jest przez własne służby weterynaryjne Schroniska lub lecznice weterynaryjne, z którymi Schronisko współpracuje oraz lecznicę weterynaryjną, która ma możliwość świadczenia usług całodobowo, na podstawie podpisanego z Gminą Miejską Brańsk porozumienia, tj. "CHIRON" s.c. Mirosław Spaliński, Andrzej Kozłowski z siedzibą przy ul.Błonie 3, 17-120 Brańsk.

Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. Edukacja

§ 13. 1. Gmina Miejska Brańsk, w ramach Programu, prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, ograniczania populacji zwierząt ze szczególnym wskazaniem na świadomy zakup zwierząt, propagowania sterylizacji i kastracji, przeciwdziałania zjawisku tzw. "pseudohodowli" i sprzedaży zwierząt z takich hodowli.

2. Działania edukacyjne realizowane będą przez:

1) zobowiązanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt hodowlanych oraz domowych, a także standardami opieki nad zwierzętami, koniecznością ograniczania liczebności zwierząt domowych,

2) opracowanie i rozpowszechnianie broszur, ulotek, plakatów, publikacji, spotów,

3) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności,

4) przygotowanie i rozpropagowanie apelu do zarządców i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy o przystosowanie obiektów tak, aby koty wolno żyjące znalazły schronienie przed zimnem i mrozem,

5) organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowym, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w celu wymiany informacji, doświadczeń, diagnozy problemów i potrzeb, wypracowywaniu nowych rozwiązań związanych z tematyką bezdomnych zwierząt,

6) wspieranie kampanii informacyjno-edukacyjnych na rzecz zwierząt domowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zwierząt, działające na terenie gminy Miejskiej Brańsk, poprzez publikacje na miejskich stronach internetowych.

Finansowanie programu

§ 14. 1. Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach niniejszego Programu w kwocie 11.000,00 zł zostały ujęte w uchwale budżetowej Miasta Brańsk na rok 2015 i wydatkowane będą według potrzeb, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych działań:

1) 8500 zł - na działania, o których mowa w § 5, § 6 ust. 1 pkt. 4, § 7 - § 10

2) 500 zł - na działania, o których mowa w § 6 ust. pkt. 1-3;

3) 2000 zł - na działania, o których mowa w § 11 oraz § 12.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe