Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Przytuły

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przytuły jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm. ), art. 20 c ust. 1,4 i 6, w związku z art. 20zf, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym do publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przytuły jest organem prowadzącym, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) dziecko rodziców /opiekunów prawnych pracujących zawodowo -4 pkt;

2) dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole - 2pkt;

3) dziecko, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje zawodowo - 2 pkt;

4) dziecko wychowujące się w rodzinie o wyjatkowo trudnej sytuacji rodzinnej , objętej pomocą socjalną - 2 pkt.

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w ust. 1 pkt 1,3,4 będą oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych , a kryterium z ust. 1 pkt 2 -wnioski o przyjęcie dzieci.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły


Krzysztof Zakrzewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe