reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia zasad naliczania i waloryzacji czynszu dzierżawy lub najmu nieruchomości oraz budynków

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bielsk Podlaski;

2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Bielsk Podlaski.

§ 2. Stawki bazowe, zasady naliczania oraz waloryzacji czynszu określone niniejszą uchwałą stosuje się do wszystkich nieruchomości oraz budynków gminnych za wyjątkiem lokali mieszkalnych, lokali przynależnych do lokali mieszkalnych oraz gruntów związanych z najmem lokali mieszkalnych w rozumieniu przepisów szczególnych.

§ 3. 1. Ustala się stawkę bazową stanowiącą podstawę naliczania wysokości czynszu za dzierżawę i najem gruntów na cele związane z produkcją rolną stanowiącą równowartość 6 dt ziarna pszenicy za jeden hektar w ciągu roku kalendarzowego.

2. Ustala się następujące współczynniki przeliczeniowe wysokości stawki bazowej w zależności od rodzaju użytków oraz klasy gruntu:

1) grunty orne - symbol R :

klasa gruntu

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

współczynnik przeliczeniowy

1,00

0,95

0,90

0,80

0,70

0,55

0,25

0,15

2) łąki trwałe - symbol Ł, pastwiska trwałe - symbol Ps :

klasa gruntu

I

II

III

IV

V

VI

współczynnik przeliczeniowy

0,90

0,85

0,75

0,50

0,20

0,10

3) grunty rolne zabudowane oznaczone symbolem złożonym B-R (Br) :

klasa gruntu

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

współczynnik przeliczeniowy

2,00

1,90

1,80

1,60

1,40

1,10

0,50

0,30

4) grunty rolne zabudowane oznaczone symbolem złożonym B-Ł, B-Ps, B-Ls (Br) ;

klasa gruntu

I

II

III

IV

V

VI

współczynnik przeliczeniowy

1,80

1,70

1,50

1,00

0,40

0,20

5) zadrzewienia śródpolne oznaczone symbolem złożonym Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps :

klasa gruntu

I

II

IIIa, III, IIIb

IVa, IV, IVb

V

VI

współczynnik przeliczeniowy

0,80

0,70

0,55

0,35

0,15

0,10

6) grunty rolne pod stawami oznaczone symbolem Wsr oraz rowy oznaczone symbolem W, bez względu na użytek i klasę - współczynnik przeliczeniowy 0,1;

7) grunty leśne oznaczone symbolem Ls bez względu na klasę oraz grunty zadrzewione i zakrzewione oznaczone symbolem niezłożonym Lz - współczynnik przeliczeniowy 0,5;

8) grunty oznaczone symbolem N - współczynnik przeliczeniowy 0,1;

9) sady oznaczone symbolem złożonym S oraz odpowiedniego użytku gruntowego - współczynnik przeliczeniowy tak jak dla użytku gruntowego bez symbolu S;

10) użytki ekologiczne oznaczone symbolem złożonym E oraz odpowiedniego użytku gruntowego - współczynnik przeliczeniowy tak jak dla użytku gruntowego bez symbolu E;

11) pozostałe grunty nie ujęte w punktach powyżej - współczynnik przeliczeniowy 0,25.

3. Wysokość czynszu na rok bieżący wylicza się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy obowiązującej w I i II półroczu roku poprzedniego, publikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4. 1. Ustala się stawkę bazową stanowiącą podstawę naliczania wysokości czynszu dzierżawy lub najmu gruntów przeznaczonych na działalność niezwiązaną z prowadzeniem produkcji rolnej w wysokości 0,15 zł/m2 /rok netto. Do stawki dolicza się podatek VAT zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. Ustala się stawkę bazową stanowiącą podstawę naliczania wysokości czynszu najmu budynków i lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza oraz działalność związaną z prowadzeniem produkcji w ramach gospodarstwa rolnego w wysokości 1,25 zł/m2 /miesiąc netto. Do stawki dolicza się podatek VAT zgodnie z przepisami szczególnymi. Do stawki dolicza się podatek VAT zgodnie z przepisami szczególnymi.

3. Ustala się następujące współczynniki przeliczeniowe stawki bazowej z ust. 1 i 2 w zależności od przeznaczenia dzierżawy lub najmu:

1) najem budynków z przeznaczeniem na działalność rolną z przeznaczeniem gospodarstwa rolnego współczynnik przeliczeniowy 0,5;

2) najem budynków, lokali i gruntów bez względu na klasę z przeznaczeniem na działalność gospodarczą produkcyjną - współczynnik przeliczeniowy 2,0;

3) najem budynków, lokali i gruntów bez względu na klasę z przeznaczeniem na działalność gospodarczą usługową - współczynnik przeliczeniowy 1,0;

§ 5. Stawki wyliczone wg powyższych zasad stanowią minimalne stawki czynszu, które należy stosować przeznaczając budynki, lokale i grunt do dzierżawy lub najmu.

§ 6. W przypadku wyłonienia najemcy lub dzierżawcy w trybie przetargowym, stawka czynszu będzie ustalona tym przetargiem.

§ 7. Rada gminy w przypadkach szczególnie uzasadnionych może wyrazić zgodę na zastosowanie stawki obniżonej na wniosek wójta.

§ 8. Waloryzacja stawek należy przeprowadzić raz do roku od miesiąca kwietnia:

1) uwzględniając cenę pszenicy określoną w § 3 ust. 3, w odniesieniu do czynszów dzierżawnych za grunty rolne;

2) uwzględniając średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy w odniesieniu do czynszów dzierżawnych lub najmu ustalonych zgodnie z §§ 4, 6 i 7, przyjmując wysokość stawki z poprzedniego roku kalendarzowego.

§ 9. Wysokość stawek czynszu określa wójt zarządzeniem, przy czym nie mogą one być niższe od stawek wyliczonych według zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 10. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zastosowanie nowych zasad naliczania czynszu najmu i dzierżawy nastąpi z dniem 01 kwietnia 2015 roku.

§ 11. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XVI/79/08 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz zasad naliczania i waloryzacji czynszu (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr 83, poz.772).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Anatol Grzegorz Tymiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama