Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/22/15 Rady Gminy Łomża

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach gminy Łomża

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Giełczyn, oznaczonym w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały:

1) ulica Borowa - droga publiczna nr 152 086 B - działki nr 431 i 451 (obręb Giełczyn);

2) ulica Bukowa - droga publiczna nr 152 082 B - działka nr 390 (obręb Giełczyn);

3) ulica Dębowa - droga publiczna nr 152 081 B - działka nr 415 (obręb Giełczyn);

4) ulica Jodłowa - droga publiczna nr 152 083 B - działka nr 368 (obręb Giełczyn);

5) ulica Moczydło - droga publiczna nr 152 078 B - działka nr 333 (obręb Giełczyn);

6) ulica Pogodna - droga publiczna nr 152 077 B - działka nr 310 (obręb Giełczyn);

7) ulica Rumiankowa - droga publiczna nr 152 085 B - działki nr 354 i 396 (obręb Giełczyn);

8) ulica Słoneczna - droga publiczna nr 152 076 B - działka nr 291 (obręb Giełczyn);

9) ulica Zaciszna - droga publiczna nr 152 073 B - działka nr 253 (obręb Giełczyn).

§ 2. Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Konarzyce, oznaczonym w załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały:

1) ulica Pogodna - droga publiczna nr 152 047 B - działka nr 164 (obręb Konarzyce);

2) ulica Porzeczkowa - droga publiczna nr 152 050 B - działka nr 340/1 (obręb Konarzyce).

§ 3. Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Podgórze, oznaczonym w załączniku graficznym nr 3 do niniejszej uchwały:

1) ulica Chabrowa - droga wewnętrzna - działka nr 84 (obręb Podgórze);

2) ulica Elektryczna - droga publiczna nr 105 827 B - działki nr 418/1, 419/1, 419/15, 419/6, 419/10, 419/11, 406/3, 420/1, 419/24 i 442/1 (obręb Stare Modzele);

3) ulica Makowa - droga wewnętrzna - działka nr 72 (obręb Podgórze);

4) ulica Złota - droga publiczna nr 152 084 B - działki nr 354 (obręb Giełczyn) i 187 (obręb Podgórze);

5) ulica Żwirowa - droga wewnętrzna - działka nr 429 (obręb Giełczyn).

§ 4. Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Stara Łomża przy Szosie, oznaczonym w załączniku graficznym nr 4 do niniejszej uchwały:

1) ulica Aroniowa - droga publiczna nr 152 161 B - działka nr 150 (obręb Stara Łomża przy Szosie);

2) ulica Malinowa - droga publiczna nr 105 703 B - działki nr 131 i 132 (obręb Stara Łomża przy Szosie);

3) ulica Perłowa - droga wewnętrzna - działka nr 178 (obręb Stara Łomża przy Szosie);

4) ulica Pigwowa - droga wewnętrzna - działka nr 164 (obręb Stara Łomża przy Szosie);

5) ulica Śnieżna - droga wewnętrzna - działka nr 191 (obręb Stara Łomża przy Szosie).

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXXII/168/13 Rady Gminy Łomża z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Modzele.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/22/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 27 lutego 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/22/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 27 lutego 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/22/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 27 lutego 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/22/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 27 lutego 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe