Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/38/15 Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo oraz nadania jej Statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.5b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Wyborczym do Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo, który stanowi Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo uchwalonego Uchwałą Nr LII/384/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 3022) dokonuje się następujących zmian:

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady, Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia powołuje Miejską Komisję Wyborczą.

2. Miejska Komisja Wyborcza składa się z 3 osób.

3. Członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego.

4. Miejska Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.";

2) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Za organizację wyborów w danym Okręgu Wyborczym odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza.

2. Okręgowa Komisja Wyborcza składa się z 3 osób.

3. Członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego.

4. Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego ustala Miejska Komisja Wyborcza na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego danej szkoły.

5. We wniosku określa się proponowany skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej z zaznaczeniem osoby proponowanej na funkcję Przewodniczącego.

6. Wniosek o którym mowa w ust. 4 składa się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty pisemnego poinformowania samorządu uczniowskiego szkoły o wyborach.";

3) § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Liczba Radnych wybieranych w poszczególnych Okręgach Wyborczych uzależniona jest od
liczby uczniów danej szkoły. W szkołach:

a) poniżej 200 uczniów - wybieranych jest 2 Radnych,

b) od 200 do 500 uczniów - wybieranych jest 3 Radnych,

c) powyżej 500 uczniów - wybieranych jest 4 Radnych.";

4) § 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Kandydaci na radnych powinni posiadać poparcie co najmniej 15 uczniów z własnego okręgu wyborczego.";

5) § 22 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4. W przypadku, gdy zwołanie i prowadzenie sesji przez Przewodniczącego Rady ustępującej
kadencji nie jest możliwe, sesja jest zwoływana i prowadzona przez Przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady.";

6) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Załącznik do Uchwały Nr V/38/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wykaz osób popierających kandydaturę ............................................... na radną/ego

(nazwisko i imię kandydata)

Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo w okręgu wyborczym nr .....

L.p

Imię i nazwisko

Klasa

Nr legitymacji szkolnej

Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ja,............................................., ucząca/y się w klasie ......, legitymująca/y się

(nazwisko i imię kandydata)

legitymacją szkolną nr ..............., wyrażam zgodę na kandydowanie do Młodzieżowej

Rady Miasta Grajewo w okręgu wyborczym nr ..... .

............................................

(podpis kandydata)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe