reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/15 Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się samorządowy Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 3. 1. Traci moc uchwała NR XXXV/242/13 Rady Miasta Grajewo w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2185, poz. 2857, poz. 3006) z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Karty wydane na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 ,zachowują moc do końca terminu na jaki zostały wydane lub do czasu utraty uprawnień przez korzystających z kart,
o czym stanowi § 6 pkt 13 w związku z § 1 ust. 1. Zapisy § 1 ust. 1 i § 6 pkt 8 i pkt 13 załącznika do w/w uchwały w zakresie, o którym mowa powyżej ,zachowują swoją moc obowiązującą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Załącznik do Uchwały Nr V/39/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 lutego 2015 r.

Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo

§ 1. 1. Programem działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo objęci są członkowie rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w:

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

3. Programem nie są objęci rodzice, których sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub którym sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

4. Programem nie są objęci rodzice zastępczy lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

5. W odniesieniu do Programu działań wspierających rodziny wielodzietne kryterium dochodowe nie ma zastosowania.

§ 2. Niniejszy Program ma na celu:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej;

3) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych;

4) wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzanie katalogu ulg oraz podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie dużych rodzin;

5) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

6) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępu do usług z dziedziny kultury i sportu.

§ 3. 1. Cele, o których mowa w § 2 są realizowane poprzez:

1) zapewnienie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do oferty Miejskiego Domu Kultury w Grajewie z zastosowaniem 50 % zniżki na bilety wstępu na seanse filmowe i inne zajęcia odpłatne;

2) zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej dostępu do oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie z zastosowaniem 50 % zniżki na usługi świadczone przez Ośrodek;

3) zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania z ulg oferowanych przez inne podmioty, jeżeli zgłoszą one chęć udziału w Programie.

2. Inne podmioty zainteresowane udziałem w Programie składają deklarację do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Programu.

§ 4. Program jest realizowany przez:

1) Miejski Dom Kultury w Grajewie;

2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie;

3) inne podmioty, które zadeklarowały udział w realizacji Programu.

§ 5. 1. Podstawą udziału w Programie jest Karta, której wzór określa załącznik nr 3 do Programu.

2. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.

3. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszym Programie.

§ 6. 1. Koordynatorem realizacji Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grajewie.

2. Podstawą otrzymania Karty jest złożenie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie kompletnego wniosku o wydanie Karty, którego wzór określa załącznik nr 2 do Programu.

3. Wniosek o wydanie Karty składa rodzic/opiekun prawny, który jest jednocześnie zobowiązany do jej odebrania.

4. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość

2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

5. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej, spełniający określone wyżej kryteria.

6. Karta jest wydawana przez MOPS w Grajewie w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku.

7. Wnioski są przyjmowane przez cały rok kalendarzowy. Druki wniosków są dostępne
w MOPS w Grajewie oraz do wydruku ze strony www.grajewo.pl .

8. Karta jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

9. Karta zawiera następujące informacje:

1) imię i nazwisko osoby, na którą została wystawiona;

2) termin ważności;

3) numer ewidencyjny;

4) podpis wystawiającego.

10. Karta jest ważna z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna, łącznie z jego Kartą i w jego obecności.

11. MOPS w Grajewie prowadzi ewidencję Kart wydanych w danym roku kalendarzowym.

12. MOPS w Grajewie przedstawia Radzie Miasta Grajewo informację o realizacji uchwały za poprzedni rok do 31 marca następnego roku.

13. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani niezwłocznie poinformować MOPS o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z Programu.

§ 7. Środki finansowe konieczne do realizacji Programu pokrywane będą z budżetu miasta Grajewo.

§ 8. Działania promocyjne Programu będzie prowadził MOPS w Grajewie w porozumieniu
z komórką ds. Promocji Miasta.

§ 9. Miasto Grajewo nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie zniżek i ulg proponowanych posiadaczom Karty przez partnerów Programu.


Załącznik Nr 1 do Programu działań wspierających rodziny wielodzietne

zamieszkałe na terenie miasta Grajewo

Deklaracja podmiotu będącego partnerem Programu działań wspierających rodziny wielodzietne "Grajewska Karta Dużej Rodziny"

I. Dane teleadresowe dotyczące podmiotu:

1. ...................................................................................................................................................

(nazwa podmiotu)

2. ..................................................................................................................................................

(adres siedziby)

3. ..................................................................................................................................................

(adres strony www, e-mail, telefon)

II. Zgłaszam wolę współpracy z miastem Grajewo w ramach Programu wsparcia rodzin wielodzietnych, poprzez udzielanie zniżek na oferowane przez nas towary i usługi wg poniższych zasad:

.........% zniżki na ..........................................................................................................................

(podać nazwę towaru/usługi)

III. Zobowiązuję się do udzielania wymienionych wyżej zniżek w okresie
od dnia ..................................... do dnia ..................................

IV. Oświadczenia:

1. Oświadczam, że poniosę we własnym zakresie wszelkie koszty związane z udzielanymi zniżkami dla użytkowników Kart i nie będę kierować żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu do miasta Grajewo.

2. Przyjmuję do wiadomości, że podjęcie współpracy rozpocznie się po podpisaniu stosownego porozumienia z MOPS w Grajewie.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie danych podmiotu, który reprezentuję, informacji o udzielonych zniżkach i logotypu przekazanego Miastu we wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących wsparcia dla rodzin wielodzietnych oraz na stronach internetowych prowadzonych przez miasto Grajewo.

..................................... ........................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby/osób upoważnionych)


Załącznik Nr 2 do Programu działań wspierających rodziny wielodzietne

zamieszkałe na terenie miasta Grajewo

............................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

.............................................................

.............................................................

(adres zamieszkania wnioskodawcy)

..............................................................

(numer dowodu osobistego)

...............................................................

(numer telefonu)

Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Grajewie

ul. Strażacka 6

19 -200 Grajewo

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Wnioskuję o wydanie Karty Dużej Rodziny uprawniającej członków mojej rodziny do korzystania z uprawnień określonych uchwałą Nr ...................................Rady Miasta Grajewo z dnia .................................. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo.

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod wyżej wskazanym adresem:

1. .........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia wnioskodawcy)

2. .........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

3. ..........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

4. ...........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

5. ..........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

6. ...........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

7. ...........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

8. ...........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować MOPS w Grajewie o wszelkich zmianach sytuacji rodzinnej oraz danych zawartych w niniejszym wniosku.

............................................................

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie moich danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, poz. 1662) przez podmioty uprawnione do realizacji programu.

............................................................

(data i podpis)

Kwituję odbiór ..................... szt. Kart Dużej Rodziny. Dane na Kartach są zgodne
z podanymi we wniosku.

............................................................

(data i podpis)


Załącznik Nr 3 do Programu działań wspierających rodziny wielodzietne

zamieszkałe na terenie miasta Grajewo

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama