Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/39/15 Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się samorządowy Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 3. 1. Traci moc uchwała NR XXXV/242/13 Rady Miasta Grajewo w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2185, poz. 2857, poz. 3006) z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Karty wydane na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 ,zachowują moc do końca terminu na jaki zostały wydane lub do czasu utraty uprawnień przez korzystających z kart,
o czym stanowi § 6 pkt 13 w związku z § 1 ust. 1. Zapisy § 1 ust. 1 i § 6 pkt 8 i pkt 13 załącznika do w/w uchwały w zakresie, o którym mowa powyżej ,zachowują swoją moc obowiązującą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Załącznik do Uchwały Nr V/39/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 lutego 2015 r.

Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo

§ 1. 1. Programem działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo objęci są członkowie rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w:

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

3. Programem nie są objęci rodzice, których sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub którym sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

4. Programem nie są objęci rodzice zastępczy lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

5. W odniesieniu do Programu działań wspierających rodziny wielodzietne kryterium dochodowe nie ma zastosowania.

§ 2. Niniejszy Program ma na celu:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej;

3) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych;

4) wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzanie katalogu ulg oraz podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie dużych rodzin;

5) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

6) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępu do usług z dziedziny kultury i sportu.

§ 3. 1. Cele, o których mowa w § 2 są realizowane poprzez:

1) zapewnienie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do oferty Miejskiego Domu Kultury w Grajewie z zastosowaniem 50 % zniżki na bilety wstępu na seanse filmowe i inne zajęcia odpłatne;

2) zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej dostępu do oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie z zastosowaniem 50 % zniżki na usługi świadczone przez Ośrodek;

3) zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania z ulg oferowanych przez inne podmioty, jeżeli zgłoszą one chęć udziału w Programie.

2. Inne podmioty zainteresowane udziałem w Programie składają deklarację do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Programu.

§ 4. Program jest realizowany przez:

1) Miejski Dom Kultury w Grajewie;

2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie;

3) inne podmioty, które zadeklarowały udział w realizacji Programu.

§ 5. 1. Podstawą udziału w Programie jest Karta, której wzór określa załącznik nr 3 do Programu.

2. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.

3. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszym Programie.

§ 6. 1. Koordynatorem realizacji Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grajewie.

2. Podstawą otrzymania Karty jest złożenie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie kompletnego wniosku o wydanie Karty, którego wzór określa załącznik nr 2 do Programu.

3. Wniosek o wydanie Karty składa rodzic/opiekun prawny, który jest jednocześnie zobowiązany do jej odebrania.

4. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość

2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

5. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej, spełniający określone wyżej kryteria.

6. Karta jest wydawana przez MOPS w Grajewie w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku.

7. Wnioski są przyjmowane przez cały rok kalendarzowy. Druki wniosków są dostępne
w MOPS w Grajewie oraz do wydruku ze strony www.grajewo.pl .

8. Karta jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

9. Karta zawiera następujące informacje:

1) imię i nazwisko osoby, na którą została wystawiona;

2) termin ważności;

3) numer ewidencyjny;

4) podpis wystawiającego.

10. Karta jest ważna z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna, łącznie z jego Kartą i w jego obecności.

11. MOPS w Grajewie prowadzi ewidencję Kart wydanych w danym roku kalendarzowym.

12. MOPS w Grajewie przedstawia Radzie Miasta Grajewo informację o realizacji uchwały za poprzedni rok do 31 marca następnego roku.

13. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani niezwłocznie poinformować MOPS o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z Programu.

§ 7. Środki finansowe konieczne do realizacji Programu pokrywane będą z budżetu miasta Grajewo.

§ 8. Działania promocyjne Programu będzie prowadził MOPS w Grajewie w porozumieniu
z komórką ds. Promocji Miasta.

§ 9. Miasto Grajewo nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie zniżek i ulg proponowanych posiadaczom Karty przez partnerów Programu.


Załącznik Nr 1 do Programu działań wspierających rodziny wielodzietne

zamieszkałe na terenie miasta Grajewo

Deklaracja podmiotu będącego partnerem Programu działań wspierających rodziny wielodzietne "Grajewska Karta Dużej Rodziny"

I. Dane teleadresowe dotyczące podmiotu:

1. ...................................................................................................................................................

(nazwa podmiotu)

2. ..................................................................................................................................................

(adres siedziby)

3. ..................................................................................................................................................

(adres strony www, e-mail, telefon)

II. Zgłaszam wolę współpracy z miastem Grajewo w ramach Programu wsparcia rodzin wielodzietnych, poprzez udzielanie zniżek na oferowane przez nas towary i usługi wg poniższych zasad:

.........% zniżki na ..........................................................................................................................

(podać nazwę towaru/usługi)

III. Zobowiązuję się do udzielania wymienionych wyżej zniżek w okresie
od dnia ..................................... do dnia ..................................

IV. Oświadczenia:

1. Oświadczam, że poniosę we własnym zakresie wszelkie koszty związane z udzielanymi zniżkami dla użytkowników Kart i nie będę kierować żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu do miasta Grajewo.

2. Przyjmuję do wiadomości, że podjęcie współpracy rozpocznie się po podpisaniu stosownego porozumienia z MOPS w Grajewie.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie danych podmiotu, który reprezentuję, informacji o udzielonych zniżkach i logotypu przekazanego Miastu we wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących wsparcia dla rodzin wielodzietnych oraz na stronach internetowych prowadzonych przez miasto Grajewo.

..................................... ........................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby/osób upoważnionych)


Załącznik Nr 2 do Programu działań wspierających rodziny wielodzietne

zamieszkałe na terenie miasta Grajewo

............................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

.............................................................

.............................................................

(adres zamieszkania wnioskodawcy)

..............................................................

(numer dowodu osobistego)

...............................................................

(numer telefonu)

Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Grajewie

ul. Strażacka 6

19 -200 Grajewo

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Wnioskuję o wydanie Karty Dużej Rodziny uprawniającej członków mojej rodziny do korzystania z uprawnień określonych uchwałą Nr ...................................Rady Miasta Grajewo z dnia .................................. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo.

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod wyżej wskazanym adresem:

1. .........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia wnioskodawcy)

2. .........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

3. ..........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

4. ...........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

5. ..........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

6. ...........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

7. ...........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

8. ...........................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować MOPS w Grajewie o wszelkich zmianach sytuacji rodzinnej oraz danych zawartych w niniejszym wniosku.

............................................................

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie moich danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, poz. 1662) przez podmioty uprawnione do realizacji programu.

............................................................

(data i podpis)

Kwituję odbiór ..................... szt. Kart Dużej Rodziny. Dane na Kartach są zgodne
z podanymi we wniosku.

............................................................

(data i podpis)


Załącznik Nr 3 do Programu działań wspierających rodziny wielodzietne

zamieszkałe na terenie miasta Grajewo

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe