reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 3 marca 2015r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowy Dwór

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Nowy Dwór na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji posiadają:

1) Wójt Gminy Nowy Dwór,

2) radni gminy Nowy Dwór w liczbie co najmniej ośmiu,

3) sołectwa gminy Nowy Dwór, po podjęciu stosownej uchwały przez Zebranie Wiejskie,

4) mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 50 osób.

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeżeli sprawa dotyczy obszaru całej gminy,

2) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy,

3) przedstawiciele wnioskodawców,

4) inne zainteresowane podmioty.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny konsultacji,

3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać również:

1) wskazanie osoby reprezentującej wnioskodawców w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, dane kontaktowe),

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą dane wnioskodawców: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, podpis i oświadczenie osoby stanowiące zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia procedury konsultacji społecznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochroniedanych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W nagłówku każdej ze stron ponumerowanej listy powinien być umieszczony zapis określający przedmiot konsultacji.

5. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

6. Wójt Gminy Nowy Dwór rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej. O negatywnym sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

7. W przypadku odrzucenia wniosku przez Wójta Gminy Nowy Dwór wnioskodawcom przysługuje wniesienie skargi do Rady Gminy.

8. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 3. 1. Wójt Gminy Nowy Dwór uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) zasięg terytorialny konsultacji,

5) formę przeprowadzenia konsultacji,

6) grupę docelową,

7) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji,

8) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,

9) sposób poinformowania o wynikach konsultacji,

10) podmiot odpowiedzialny za proces konsultacji.

3. Wójt Gminy Nowy Dwór może powierzyć wykonanie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym podmiotom.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności:

1) w ramach Zebrań Wiejskich,

2) poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli Wójta,

3) poprzez badania ankietowe,

4) poprzez sondaże internetowe,

5) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 5. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji Wójt Gminy Nowy Dwór prowadzi na stronie internetowej http://ug-nowydwor.pbip.pl/ zakładkę poświęconą tematowi konsultacji pn. konsultacje społeczne w gminie Nowy Dwór.

2. Na stronie, o której mowa w ust. 1 zamieszczane będą w szczególności:

1) informacje dotyczące wszystkich złożonych wniosków o przeprowadzenie konsultacji,

2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji,

3) zarządzenia Wójta Gminy Nowy Dwór dotyczące wszczęcia konsultacji,

4) wyjaśnienia przedmiotu i celu konsultacji,

5) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,

6) dokumenty związane z prowadzonymi konsultacjami, w tym: opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji, a w szczególności: wyniki z przeprowadzonych konsultacji.

§ 6. 1. Wójt Gminy Nowy Dwór przedstawia mieszkańcom wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji za pośrednictwem strony internetowej http://ug-nowydwor.pbip.pl/ , zakładka: konsultacje społeczne w gminie Nowy Dwór.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem stanowiska Wójta.

3. Wójt Gminy Nowy Dwór wyniki konsultacji przedstawia Radzie Gminy na pierwszej sesji po zakończeniu konsultacji.

4. Wójt Gminy Nowy Dwór na piśmie informuje wnioskodawców o wynikach konsultacji.

§ 7. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Wynik konsultacji stanowi opinię społeczną w danej sprawie, która jest brana pod uwagę przy rozstrzyganiu tej sprawy, jednakże nie ma ona charakteru wiążącego.

3. Wyniki konsultacji społecznych mogą być wykorzystywane jako opinia w danej sprawie przy rozstrzyganiu kolejnych spraw o tożsamym charakterze.

4. Koszty konsultacji ponosi podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji wskazany przez Wójta Gminy Nowy Dwór.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Dwór.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Sulima


Załącznik do Uchwały Nr NR IV/22/15
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 3 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama