Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Turośń Kościelna; Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie zarządzania drogą powiatową Nr 1501 B droga 678 - Zalesiany oraz droga gminną Nr 106687 B ul. Łąkową na odcinku od skrzyżowania ul. Mostową do skrzyżowania z ul. Kościelną w Niewodnicy Kościelnej w zakresie zimowego utrzymania dróg

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 11 grudnia 2014 r. w Białymstoku pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, w imieniu którego działa:

1. Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego

2. Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego

a Gminą Turośń Kościelna, reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy Turośń Kościelna - Grzegorza Jakucia

Na podstawie art. 5 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 roku, poz. 595 t. j.) art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 roku, poz. 594 t. j.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115 t. j.), strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Gmina Turośń Kościelna zobowiązuje się do zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1501 B droga 678 - Zalesiany, w zakresie zimowego utrzymania dróg, o łącznej długości 1,300 km, w standardzie wynikającym z potrzeb użytkowników i możliwości jednostki utrzymującej, lecz nie niższym niż piąty.

§ 2. Zarząd Powiatu Białostockiego oświadcza, że droga powiatowa określona w § 1 jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

§ 3. 1. Zadanie przekazane niniejszym porozumieniem Wójt Gminy Turośń Kościelna będzie wykonywał za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

2. Wójt Gminy Turośń ponosi pełną odpowiedzialność w aspekcie skutków złego zimowego utrzymania dróg powiatowych.

§ 4. Zarząd Powiatu Białostockiego zobowiązuje się do zarządzania odcinkiem drogi gminnej Nr 106687 B ul. Łąkowej ul. Łąkową na odcinku od skrzyżowania ul. Mostową do skrzyżowania z ul. Kościelną w Niewodnicy Kościelnej, w zakresie zimowego utrzymania dróg, o łącznej długości 0,265 km, w standardzie wynikającym z potrzeb użytkowników i możliwości jednostki utrzymującej, lecz nie niższym niż piąty.

§ 5. Gmina Turośń Kościelna, reprezentowana przez Wójta Gminy Turośń Kościelna oświadcza, że odcinek drogi określony w § 1 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

§ 6. 1. Zadanie przekazane niniejszym porozumieniem Zarząd Powiatu Białostockiego będzie wykonywał za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

2. Zarząd Powiatu Białostockiego ponosi pełną odpowiedzialność w aspekcie skutków złego zimowego utrzymania odcinka dróg gminnej, o którym mowa w § 1.

§ 7. 1. Integralną częścią porozumienia jest załącznik nr 1 zawierający zasady odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach publicznych.

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas ściśle określony z terminem jego obowiązywania od 04 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 9. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie będzie można wypowiedzieć z zachowaniem terminu 1 miesięcznego wypowiedzenia.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia będą miały zastosowanie ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 13. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla stron i jeden egzemplarz do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego,.

Starosta


Wiesław Pusz


Wicestarosta


Jolanta Den

Wójt Gminy Turośń Kościelna


Grzegorz Jakuć


Załącznik do Porozumienia
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 11 grudnia 2014 r.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
wg Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM nr 10)

Stan-
dard

Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia
występowania zjawisk

1

2

3

4

I

Jezdnia i pobocza utwardzone
wolne od czynników powodowanych zjawiskami
atmosferycznymi,
z wyjątkiem wody.

Dotyczy jezdni i poboczy
- śnieg luźny - 2 godz.
-błoto pośniegowe - 4 godz.
-śnieg zajeżdżony - nigdy
-zaspy - nigdy

-gołoledź - 2 godz.
-szron - 2 godz.
-sadź - 2 godz.
-śliskość pośnieg. -4 godz.
-lodowica - 4 godz.

II

Jezdnia odśnieżona, a śliskość
zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi.

-śnieg luźny - 4 godz.
-błoto pośniegowe - 6godz.
- śnieg zajeżdżony - występuje
(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

-gołoledź - 3 godz.
-szron - 3 godz.
-sadź - 3 godz.
-śliskość pośnieg. - 4 godz.
-lodowica - 4 godz.

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
-skrzyżowaniach z drogami
twardymi;
-skrzyżowaniach z koleją;
-odcinkach o pochyleniu >4%
-przystankach autobusowych
-innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

-śnieg luźny - 6 godz.
-śnieg zajeżdżony (utrudniający
ruch ) - występuje
-zaspy - 6 godz.

W miejscach wymienionych
w kolumnie 2:
-gołoledź - 5 godz.
-szron - 5 godz.
-sadź - 5 godz.
-śliskość pośnieg. - 6 godz.
-lodowica - 5 godz.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości
Jezdnia posypana
na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny - 8 godz.
-śnieg zajeżdżony - występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występ.- do 8 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. -10 godz.
-lodowica - 8 godz.

V

Jezdnia odśnieżona,
w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny może zalegać- 16 godz.
-śnieg zajeżdżony -występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występować - 24 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. - występuje

VI

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD.

-śnieg luźny - występuje
-śnieg zajeżdżony - występuje
-nabój śnieżny - występuje
-zaspy mogą występować - 48 godz.

W miejscach wyznaczonych :
-wszystkie rodzaje śliskości
po odśnieżaniu - 2 godz.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe