Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, Dz.U z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 38.936.224 , z tego:

a) bieżące w kwocie 34.958.895 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.977.329 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 47.673.360 , z tego:

a) bieżące w kwocie 32.147.695 zł,

b) majątkowe w kwocie 15.525.665 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 87.574 zł,

2) celową w wysokości - 92.426 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości - 438.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez szkoły, w rozumieniu art. 5 a ustawy o systemie oświaty.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.367.136 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.630.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody w kwocie 1.100.000 zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej obligatoryjnie przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie).

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.837.136 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.888.184 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.948.952 zł,

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 2.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty - 5.888.184 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty - 2.630.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 285.280 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł i wydatki w kwocie 52.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.144.545 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 223.912 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1) sołectwa Ciasne kwotę 11.926 zł,

2) sołectwa Cieliczanka kwotę 6.087 zł,

3) sołectwa Grabówka kwotę 22.630 zł,

4) sołectwa Kolonia Grabówka kwotę 22.630 zł,

5) sołectwa Henrykowo kwotę 11.632 zł,

6) sołectwa Jałówka kwotę 5.363 zł,

7) sołectwa Karakule kwotę 17.000 zł,

8) sołectwa Łaźnie kwotę 5.703 zł,

9) sołectwa Ogrodniczki kwotę 21.340 zł,

10) sołectwa Sobolewo kwotę 22.630 zł,

11) sołectwa Kolonia Sobolewo kwotę 14.438 zł,

12) sołectwa Sokołda kwotę 6.750 zł,

13) sołectwa Sowlany kwotę 0 zł,

14) sołectwa Surażkowo kwotę 5.024 zł,

15) sołectwa Woronicze-Międzyrzecze kwotę 5.499 zł,

16) sołectwa Zaścianki kwotę 22.630 zł,

17) sołectwa Kolonia Zaścianki kwotę 22.630 zł,

§ 14. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 7):

1) przychody - 4.304.750 zł,

2) koszty - 4.095.680 zł.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 8):

1) dochody - 394.340 zł,

2) wydatki - 394.340 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 9 uchwały.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Planowane dochody budżetu na 2015 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Planowane wydatki budżetu na 2015 rok.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2015 i kolejnych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2015 roku

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok.

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2015 roku

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe