Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr I/9/15 Zgromadzenia Związku

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 55 000,00 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 55 000,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 55 000,00 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 55 000,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 500,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do :

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi MZWiK w Łomży.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku


Czesław Ołdakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/9/15 Zgromadzenia MZWiK w Łomży z dnia 16 lutego 2015 roku

Plan dochodów budżetu Międzygminnego Związku Wodociagów i Kanalizacji w Łomży na 2015 rok w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Przewidywane wykonanie w 2014 roku

Plan na 2015 rok

%

1

2

3

4

5

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

51 085,00

51 085,00

100

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

01095

Pozostała działalność

51 085,00

51 085,00

100

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

51 085,00

51 085,00

100

758

Różne rozliczenia

3 915,00

3 915,00

100

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

3 915,00

3 915,00

100

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0920

Pozostałe odsetki

3 915,00

3 915,00

100

bieżące

razem:

55 000,00

55 000,00

100

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

55 000,00

55 000,00

100

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 2 do Uchwały nr I/9/15 Zgromadzenia MZWiK w Łomży z dnia 16 lutego 2015 r.

Planu wydatków budżetu MZWiK w Łomży na 2015 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Przewidywane wykonanie w roku 2014

Plan na 2015rok

%

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

Rolnictwo i łowiectwo

55 000,00

54 500,00

99,09

54 500,00

54 500,00

37 989,00

16 511,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1095

Pozostała działalność

55 000,00

54 500,00

99,09

54 500,00

54 500,00

37 989,00

16 511,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 143,00

29 145,00

120,72

29 145,00

29 145,00

29 145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 437,00

2 125,00

87,20

2 125,00

2 125,00

2 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 637,00

5 782,00

124,69

5 782,00

5 782,00

5 782,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

469,00

437,00

93,18

437,00

437,00

437,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

500,00

100,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 974,00

1 523,00

19,10

1 523,00

1 523,00

0,00

1 523,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

1 000,00

100,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

3 762,00

3 762,00

100,00

3 762,00

3 762,00

0,00

3 762,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

300,00

100,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

819,00

967,00

118,07

967,00

967,00

0,00

967,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

821,00

821,00

100,00

821,00

821,00

0,00

821,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4480

Podatek od nieruchomości

4 536,00

4 536,00

100,00

4 536,00

4 536,00

0,00

4 536,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

3 202,00

3 202,00

100,00

3 202,00

3 202,00

0,00

3 202,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400,00

400,00

100,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4810

Rezerwy

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

55 000,00

55 000,00

100,00

55 000,00

55 000,00

37 989,00

17 011,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku


Czesław Ołdakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe