Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 13/2015 Starosty Powiatu Białostockiego

z dnia 9 marca 2015r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Białostockiego w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2015 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki w wysokościach określonych poniżej:

1) w Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującym w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. J. Korczaka w Krasnem - 3.010 zł (słownie: trzy tysiące dziesięć złotych),

2) w Domu Dziecka Nr 2 funkcjonującym w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. J. Korczaka w Krasnem - 2.810 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dziesięć złotych),

3) w Domu Dziecka w Supraślu - 3.085 zł (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt pięć złotych),

§ 2. Ustalam średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2015 r. w Pogotowiu Opiekuńczym "OPOKA" w Wasilkowie prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej na zlecenie Powiatu Białostocki w wysokości - 2.952 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dwa złote).

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następujacego po miesiącu, w którym zostało ogłoszone.

Starosta


Antoni Pełkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe