Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 23/2015 Marszałka Województwa Podlaskiego

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Spokojna Przystań" w Garbarach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.[1])), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Spokojna Przystań" w Garbarach w roku 2015 na kwotę 2 731,86 zł (słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Marszałek Województwa


Mieczysław Kazimierz Baszko


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 poz. 1544, z 2013 poz. 509, z 2011 r. Nr 81 poz. 440, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188, z 2010 r. Nr 217 poz.1427

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe