Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Sokoły

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/132/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sokołach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 270, poz. 3169) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 11, 12, 13 i 14 w brzmieniu:

wykonywanie zadań z zakresu turystyki i rekreacji oraz promocji walorów turystycznych gminy;

12) administrowanie budynkiem GOK i placem rekreacyjnym w Sokołach;

13) administrowanie budynkiem Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie i towarzyszącą infrastrukturą turystyczną, tj.: placem zabaw, boiskiem, wiatą, kładką;

14) współpraca z mediami i instytucjami działającymi w zakresie turystyki i rekreacji.";

2) w § 6 ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

obsługi klientów Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie w zakresie informacji turystycznej.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Uzasadnienie

Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Sokoły. Zakres działalności GOK określa statut nadany przez Radę Gminy uchwałą nr XXXII/132/05 z dnia 6 grudnia 2005 r., w którym należy dokonać zmian poprzez dodanie nowych zadań z zakresu turystyki i rekreacji oraz promocji walorów turystycznych gminy. Będą one realizowane m. in. poprzez administrowanie budynkiem Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie i towarzyszącą infrastrukturą turystyczną, tj.: placem zabaw, boiskiem, wiatą, kładką. Wprowadzone zmiany przyczynią się do poprawy efektywności wykonywania zadań własnych gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe