Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/23/15 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.182, poz. 509, poz.1650 oraz z 2014r. poz. 567, poz. 598) Rada Miejska w Szepietowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, zwane dalej wydatkami na świadczenia podlegają zwrotowi w części lub w całości na zasadach określonych w niniejszej uchwale, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wydatki poniesione na wskazane w § 1 świadczenia podlegają zwrotowi w części lub
w całości, zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi, wyrażona w %

101% - 120%

30%

121% - 140%

50%

141% - 150%

80%

powyżej 150%

100%

§ 3. 1. Zwrot wydatków na świadczenia dokonywać się może poprzez jednorazową wpłatę należności lub w ratach.

2. Okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat ustala się każdorazowo w decyzji przyznającej świadczenie.

3. Zwrot wydatków rozpoczyna się po 2 miesiącach od daty przyznania pomocy i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

4. Za dzień spłaty należności uważa się dzień wpływu tej należności na rachunek bankowy Miejsko-GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie.

§ 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, właściwy organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/140/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 24, poz. 367).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Czarkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe