reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/14/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 20 marca 2015r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 t.j.) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowowybudowane budynki lub ich części, nowowybudowane budowle lub ich części i grunty z nimi związane, położone na terenie miasta Wysokie Mazowieckie, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców realizujących inwestycję początkową w rozumieniu § 3 pkt 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174), zwanego dalej ,,Rozporządzeniem Rady Ministrów" oraz tworzących w jej ramach nowe miejsca pracy. Inwestycja początkowa zwana będzie dalej ,,inwestycją".

2. Za nowowybudowane budynki lub ich części, nowowybudowane budowle lub ich części uważa się takie, których budowa została rozpoczęta po dniu złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o których mowa w ust. 1, przysługuje na warunkach i zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów oraz w niniejszej uchwale.

4. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć inwestycję, o której mowa w § 3 pkt 12 Rozporządzenia Rady Ministrów.

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przysługuje przedsiębiorcom po zrealizowaniu całej deklarowanej inwestycji, przez okres 5 lat, w przypadku poniesienia po dniu złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały nakładów finansowych na realizację inwestycji w wysokości co najmniej 100 mln zł i utworzeniu co najmniej 25 nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały następuje na podstawie złożonej deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości zawierającej dane o nieruchomościach korzystających ze zwolnienia w podatku od nieruchomości.

3. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi 50% z uwzględnieniem zapisów § 11 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów.

4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie stosuje się:

1) do nieruchomości, w których prowadzona jest działalność handlowa, stacji paliw płynnych, działalność instytucji finansowych oraz działalność w zakresie najmu lub dzierżawy,

2) w przypadkach, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów,

3) do nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadanych przez przedsiębiorcę i opodatkowanych podatkiem od nieruchomości do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały,

4) wobec przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód miasta.

§ 3. 1. Pomoc udzielana w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną może być obliczana w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przysługuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym inwestycja została zrealizowana, z uwzględnieniem dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy lub maksymalną wartość pomocy ustaloną zgodnie z zapisami § 2 ust. 3 niniejszej uchwały, jednak nie dłużej niż 5 lat.

3. Warunkiem udzielania pomocy jest przestrzeganie zasad kumulacji pomocy, zgodnie z zapisem § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów.

§ 4. 1. Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości określonego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru skorzystania z tej pomocy, w formie pisemnej - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca winien dokonać przed rozpoczęciem prac określonych w § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów, związanych z inwestycją.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do rozpoczęcia prac związanych z inwestycją w terminie sześciu miesięcy, liczonym od dnia dokonania zgłoszenia.

4. Przedsiębiorca korzystający z pomocy na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do utrzymania inwestycji na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji.

5. Przedsiębiorca korzystający z pomocy na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 3 lat od zakończenia prac oraz utrzymanie na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

6. W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia.

§ 5. Po rozpoczęciu realizacji inwestycji, w terminie 30 dni przedsiębiorca, który dokonał zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy objętej niniejszą uchwałą, winien złożyć Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie powiadomienie o rozpoczęciu realizacji inwestycji - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zakończeniu realizacji inwestycji i utworzeniu nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, w terminie 30 dni przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w niniejszej uchwale, zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie niżej wymienionych dokumentów:

1) oświadczenia o zakończeniu inwestycji - na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

2) oświadczenia o wartości inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikowanych oraz o udziale własnym w nakładach związanych z inwestycją - na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

3) oświadczenia o obsadzeniu nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej - na druku stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

4) informacji o innej pomocy publicznej oraz o wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenia nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, o której mowa w art. 37 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.),

5) kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub budowli stanowiących inwestycję, otrzymaną z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,

6) oświadczenia, że inwestycja nie jest związana z rodzajami działalności określonymi w § 2 ust. 4 pkt 1 niniejszej uchwały oraz nie dotyczy przypadków, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów - na druku stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego w okresie korzystania z pomocy, do przedkładania informacji dotyczących szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczonych za okres dwóch lat - na druku stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do dnia 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawić informację o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska - na druku stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Przedsiębiorca w okresie korzystania z pomocy na podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia do 15 stycznia każdego roku przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji inwestycji, dokumentów potwierdzających jej utrzymanie w mieście Wysokie Mazowieckie.

4. Przedsiębiorca w okresie korzystania z pomocy na podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia do 15 stycznia każdego roku pisemnej informacji o innej pomocy publicznej oraz o wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenia nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.).

5. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały okres zwolnienia, gdy nie spełnił warunków wskazanych w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów.

6. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały, przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

7. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości podmiot zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia.

8. Przedsiębiorca, który podał nieprawdziwe dane w oświadczeniach, złożonych na formularzach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały, co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie z podatku lub nie dokonał zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 w terminie tam wskazanym, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia.

9. Podmiot korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia w terminie 14 dni, na wniosek organu podatkowego - dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunków zwolnienia z podatku od nieruchomości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż Józef Sokolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/14/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/14/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/14/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/14/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/14/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/14/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/14/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/14/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama