reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/18/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, art. 242, art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o 68.429 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 68.429 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 273.770 zł.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.440.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych, w kwocie 1.740.000 zł oraz wykup obligacji w kwocie 700.000 zł.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,

2a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których relizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 89.391.956 zł:

- bieżące - 79.628.565 zł,

- majątkowe - 9.763.391 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 86.951.956 zł:

- bieżące - 77.310.788 zł,

- majątkowe - 9.641.168 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 6.459.909 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 175.727 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 229.667 zł,

5) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 4.000 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/18/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 lutego 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Rodzaj: Porozumienia AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

4 000,00

0,00

4 000,00

Rodzaj: Porozumienia JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

175 727,00

0,00

175 727,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 375 750,00

68 429,00

2 444 179,00

85295

Pozostała działalność

600 000,00

68 429,00

668 429,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

68 429,00

68 429,00

Razem:

82 683 891,00

68 429,00

82 752 320,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

6 459 909,00

0,00

6 459 909,00

Dochody ogółem:

89 323 527,00

68 429,00

89 391 956,00

Plan na 2015 rok - 89.391.956 zł, w tym:

a) bieżące - 79.628.565 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 194.409 zł

b) majątkowe - 9.763.391 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.883.391 zł,

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 3.500.000 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wykonania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 380.000 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/18/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 lutego 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

4 000,00

0,00

4 000,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

229 667,00

0,00

229 667,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

7 415 476,00

273 770,00

7 689 246,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6 030 573,00

103 770,00

6 134 343,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 582 077,00

86 800,00

3 668 877,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

653 864,00

14 843,00

668 707,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

93 696,00

2 127,00

95 823,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

256 600,00

170 000,00

426 600,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

12 000,00

13 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

15 000,00

16 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

85 000,00

126 000,00

211 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

10 000,00

10 000,00

4380

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

2 000,00

2 500,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

500,00

2 000,00

2 500,00

4430

Różne opłaty i składki

51 000,00

1 000,00

52 000,00

852

Pomoc społeczna

6 174 493,00

68 429,00

6 242 922,00

85295

Pozostała działalność

1 119 670,00

68 429,00

1 188 099,00

3110

Świadczenia społeczne

1 061 440,00

68 429,00

1 129 869,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 405 000,00

- 273 770,00

2 131 230,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 700 000,00

- 273 770,00

1 426 230,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 700 000,00

- 273 770,00

1 426 230,00

Razem:

80 189 951,00

68 429,00

80 258 380,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

6 459 909,00

0,00

6 459 909,00

Wydatki ogółem:

86 883 527,00

68 429,00

86 951 956,00

Plan na 2015 rok - 86.951.956 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 77.310.788,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 62.032.069,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.799.213,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 25.232.856,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 5.229.896,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.782.363,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 234.460,00 zł,

e) obsługa długu - 1.032.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe - 9.641.168,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.411.168,00 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 5.111.209,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 230.000,00 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/18/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 lutego 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

I Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowe

Podmiotowe

Przedmiotowe

1

Starostwo Powiatowe w Augustowie (60014)

540 750

2

Miasto Suwałki (80101)

3 500

3

Augustowskie Placówki Kultury:

45 000

2 138 230

- Miejski Dom Kultury (92109)

1 426 230

- Biblioteka Miejska (92116)

557 000

- Muzeum (92118)

155 000

Razem

589 250

2 138 230

Łącznie

2 727 480

II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa zadania lub podział

Celowe

Podmiotowe

Przedmiotowe

1

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)

12 500

2

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)

20 000

3

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)

30 000

4

Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:

2 438 166

- szkoły podstawowe (80101) - Zespół Szkół Społecznych STO

546 582

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) - Zespół Szkół Społecznych

14 052

- przedszkola (80104):

1 334 068

Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.

357 432

Przedszkole Niepubliczne Beniamin

341 019

Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"

453 014

Niepubliczne Przedszkole Językowe "Let's talk"

111 344

Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"

71 259

- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)

336 505

Punkt Przedszkolny TPD

60 060

Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo

77 621

Punkt Przedszkolny "Wesoła Przystań"

112 292

Punkt Przedszkolny Caritas Dicezji Ełckiej

86 532

- gimnazja (80110) - Zespół Szkół Społecznych STO

206 959

5

Zadania w zakresie ochrony zdrowia:

422 500

- zwalczanie narkomanii (85153)

49 000

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

373 500

6

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)

120 000

Razem

605 000

2 438 166

Łącznie

3 043 166

I + II

5 770 646


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/18/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 lutego 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 68.429 zł, z tytułu środków z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na prace społecznie użyteczne (rozdz. 85295).

Przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o 273.770 zł dokonuje się w związku ze zmianami organizacyjnymi w urzędzie i przyjęciem od miesiąca lutego zadań związanych z promocją miasta. Zmniejsza się plan dotacji dla Augustowskich Placówek Kultury (Miejski Dom Kultury-rozdz.92109), przesuwając środki na wynagrodzenie 2 pracowników-103.770 zł (rozdz.75023) oraz na wydatki związane z promocją miasta - 170.000 zł (rozdz. 75075).

W związku ze zmianami aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama