reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 19/15 Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r

Na podstawie art.257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr III/8/14 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 23 435 602 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 287 450

- dochody majątkowe: 8 148 152

2) wydatki ogółem : 23 447 706 zł w tym:

- bieżące : 13 119 959

- majątkowe: 10 327 747

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 26 lutego 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące razem:

14 145 229

0

14 145 229

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 081 711

0

1 081 711

majątkowe razem :

8 148 152

0

8 148 152

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 380 702

0

6 380 702

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

852

Pomoc społeczna

1 119 700

97

1 119 797

85215

Dodatki mieszkaniowe

0

97

97

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

97

97

bieżące

1 142 124

97

1 142 221

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

Ogółem:

23 435 505

97

23 435 602

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 462 413

0

7 462 413

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 97 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.5.2015.BB z dnia 26 stycznia 2015r zwiększającego dotację celową na realizację zleconych zadań bieżących przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 26 lutego 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 300 339

0

2 300 339

60016

Drogi publiczne gminne

2 217 839

0

2 217 839

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 897

222

35 119

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 865

-222

2 643

630

Turystyka

211 687

0

211 687

63095

Pozostała działalność

211 687

0

211 687

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

117 371

2 483

119 854

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 426

-2 483

6 943

750

Administracja publiczna

1 998 058

0

1 998 058

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 778 858

0

1 778 858

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

924 656

-1 351

923 305

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

68 067

1 351

69 418

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

282 434

0

282 434

75412

Ochotnicze straże pożarne

273 347

0

273 347

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39 000

215

39 215

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 453

-215

3 238

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70 000

-5 000

65 000

4270

Zakup usług remontowych

1 000

5 000

6 000

801

Oświata i wychowanie

3 697 399

0

3 697 399

80113

Dowożenie uczniów do szkół

397 485

0

397 485

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

110 000

-304

109 696

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 800

304

9 104

852

Pomoc społeczna

898 211

0

898 211

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

21 649,00

0,00

21 649,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 000,00

149,00

15 149,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 553,00

- 149,00

2 404,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 243 143,00

0,00

1 243 143,00

90002

Gospodarka odpadami

230 000,00

0,00

230 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 920,00

50,00

25 970,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 560,00

- 50,00

2 510,00

90095

Pozostała działalność

642 749,00

0,00

642 749,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

224 061,00

1 771,00

225 832,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 000,00

- 1 771,00

18 229,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

190 133,00

- 4 462,00

185 671,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

4 462,00

4 462,00

Razem :

22 305 485

0

22 305 485

Rodzaj: zlecone

Dział

Rozdział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 119 700

97

1 119 797

85215

Dodatki mieszkaniowe

0

97

97

3110

Świadczenia społeczne

0

95

95

4300

Zakup usług pozostałych

0

2

2

Razem :

1 142 124

97

1 142 221

Ogółem :

23 447 609

97

23 447 706

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama