reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz. 1877) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 206.803 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 27.506.072 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.021.460 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34.874.844 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 323.646.040 zł, w tym:

a) bieżących 283.145.567 zł,

b) majątkowych 40.500.473 zł;

2) plan po stronie wydatków 338.891.258 zł, w tym:

a) bieżących 262.290.799 zł,

b) majątkowych 76.600.459 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 27.265.218 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.020.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 10. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1Dog do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik1Dog.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2W zl do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik2W%20zl.pdf


Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik2W%20og.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4 spoza do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik4%20spoza.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań pn.:"Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap", "Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska)" oraz "Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach - II Etap";

2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie";

3) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją projektu pn."Young Eyes";

4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatku od nieruchomości;

5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;

6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją projektu pn."Suwalski Internet Równych Szans";

7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn.:"Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap" oraz realizacją zadań omówionych w § 1;

2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie";

3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacją zadania pn."Adaptacja II części cmentarza komunalnego";

4) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją projektu pn."Young Eyes";

5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją zadań w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (szkołach) oraz realizacją zadań pn."Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach - dokumentacja" i "Termomodernizacja obiektów oświatowych - II etap (dokumentacja)";

6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;

7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (żłobkach i klubach dziecięcych);

8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;

9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania pn."Dokumentacja przyszłościowa";

10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury;

11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz dotyczy funkcjonowania Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacji zadania pn."Modernizacja stadionu lekkoatletycznego".

§ 3. Zmiana planu przychodów wynika z konieczności pokrycia kredytem bankowym zwiększonego deficytu budżetowego w kwocie 5.554.115 zł, spowodowanego przyjęciem do wykonania nowych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama