reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2020 pn. "Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mielnik na lata 2015 - 2020"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 654, 1318, z 2014 r., poz. 379, 1072) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, Nr 166 poz.1172, Nr 216 poz.1367, Nr 225 poz.1486,Nr 227 poz.1505, Nr 234 poz.1570, Nr 237 poz.1654, z 2009 r. Nr 6 poz.33, Nr 22 poz.120, Nr 26 poz.157, Nr 38 poz.299, Nr 92 poz.753, Nr 97 poz. 800, Nr 98 poz. 817, Nr 111 poz. 918, Nr 118 poz. 989, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50 poz.301, Nr 107 poz. 679, Nr 125 poz. 842, Nr 127 poz.857, Nr 165 poz. 1116, Nr 182, poz.1228, Nr 205 poz.1363, Nr 225 poz.1465, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1723, Nr 257 poz. 1725, z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz.657, Nr 122 poz. 696,Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz.887, Nr 171 poz.1016, Nr 205, poz. 1203, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 476, 1016, 1342, 1548, z 2013 r. poz.154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650, z 2014 r. poz. 24, 295, 567, 496, 619, 773, 1138, 1004, 1136, 1146, 1175, 1188, 1491, 1138) i art. 114 ust. 1pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2013 r. poz. 117, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1146, 1491, 1138, 1626) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program profilaktyki zdrowotnej na lata 2015 - 2020 pn: "Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mielnik na lata 2015 - 2020", zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na realizację Programu w 2015 r. zarezerwowane są w budżecie Gminy Mielnik na 2015 r. w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdziale 85195, w kwocie 33 920,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia zł).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Nikitorowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/22/15
Rady Gminy Mielnik
z dnia 18 marca 2015 r.

PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIELNIK NA LATA 2015 - 2020

1. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO

1.1. Problem zdrowotny - Streptococcus pneumoniae - zjadliwość i rozpowszechnienie

Streptococcus pneumoniae, czyli pneumokok jest bakterią o wysokiej zjadliwości, która w ostatnim czasie zwiększa oporność na różne grupy antybiotyków (Bernatowska, 2010)1 Streptococcus pneumoniae jest jedną z głównych przyczyn umieralności przede wszystkim u dzieci najmłodszych. Dzieci te, ze względu na niedojrzały układ immunologiczny, są szczególnie narażone na zachorowanie wywołane Streptococcus pneumoniae, a uczęszczanie do żłobka lub przedszkola potęguje to zagrożenie (Bernatowska, 2010)1

W Polsce, nosicielstwo Streptococcus pneumoniae u dzieci w wieku 6 m.ż. - 5 r.ż. występuje u 80-98% dzieci (Bernatowska et al., 2009; http://www.nowamedycyna.pl/snm.php)2

Zakażenia pneumokokami wywołują inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP), która może mieć szczególnie ciężki przebieg u dzieci poniżej 5 r.ż. (Bernatowska, 2010)1.

Inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP) ma charakter uogólniony, będący najczęściej następstwem rozsiewu krwiopochodnego, stanowi zagrożenie życia i może mieć trudne do leczenia postaci posocznicy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, inwazyjnego zapalenie płuc z bakteriemią stawów, kości, wsierdzia lub otrzewnej (Albrecht et al., 2009)3

Pneumokokowe zakażenia inwazyjne charakteryzują się występowaniem poważnych powikłań i wysoką śmiertelnością. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 14,5 mln dzieci poniżej 5 r.ż. choruje rocznie na świecie na inwazyjne choroby pneumokokowe (IChP), a blisko 1 mln dzieci w wieku od 1 do 59 m.ż. rocznie umiera z ich powodu (O'Brien, Wolfson, Watt, et al., 2009)4

Największa zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP) u dzieci występuje w wieku 0-2 r.ż. i w Polsce wynosi ona 19/100 tys., a w przedziale wiekowym od 0 do 5 r.ż. wynosi 17,6 /100 tys. (Grzesiowski, Skoczynska, Albrecht, et al., 2008)5

infoRgrafika

Ryc. 1 . Zapadalność na IChP w Polsce.

Zakażenia wywołane przez Streptococcus pneumoniae są także wiodącą przyczyną zgonów u dzieci poniżej 5 r.ż. wśród infekcji, którym można zapobiegać przez szczepienia (Hryniewicz, 2010)6

Wśród szczepionek dostępne są :

1) PHiD-CV-10, 10 walentna, skoniugowana, adsorbowana szczepionka- zawierająca serotypy: 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F i 23F (Albrecht et al., 2009)3

2) PCV13 - skoniugowana, 13 walentna, adsorbowana, zawierająca antygeny wszystkich wymienionych wyżej serotypów (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F i 23 F) (Albrecht et al., 2009)3. Szacuje się, że PCV13 zabezpieczać będzie, w większości regionów świata, ponad 80 % inwazyjnych serotypów pneumokoka (Albrecht et al., 2009)3.

Serotyp 19A bardzo często wywołuje ciężką inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP), jest także odpowiedzialny za ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) i nosicielstwo (Dinleici & Abidin, 2009)7

1.2. Epidemiologia zakażeń pneumokokowych na świecie i w Polsce

W Stanach Zjednoczonych, jeszcze przed wprowadzeniem w 2000 r. obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom zapadalność na inwazyjne choroby pneumokokowe (IChP) w 1998 r. wynosiła dla dzieci poniżej 12 m.ż. - 165,3/100 tys. i dla dzieci od 12 do 23 m.ż. - 202,5/100 tys. (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 1998)8.

Dla porównania te same współczynniki dla wszystkich grup wiekowych i osób powyżej 65 r.ż. wynosiły odpowiednio 24,1 i 60,5/100 tys. (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 1998)8.

W kolejnych latach 1999-2000 zapadalność na IChP wynosiła dla dzieci między 0 a 5 m.ż. - 73,4/100 tys., między 6 a 11 m.ż. - 227,8/100 tys., oraz między 12 a 23 m.ż. - 184,2/100 tys. (Overturf, 2000)9.

Najnowsze dane z 2007 roku (w kilka lat po wprowadzeniu szczepień przeciwko pneumokokom) prezentują już zdecydowanie niższą zapadalność na IChP tj. 40,5/100 tys. (w tym 27,2/100 tys., wywołanych serotypem występującym w szczepionce PCV13) dla dzieci <12. m.ż. oraz 31,2/100 tys. (w tym 18,4/100 tys. wywołanych serotypem występującym w szczepionce PCV13) dla dzieci między 12 a 23 m.ż. (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2010)10

Śmiertelność z powodu IChP wynosi w USA 1,4% w wieku poniżej 2 r.ż. i 20,6% w wieku powyżej 80 r.ż. (Robinson, Baughman, et al., 2001)11.

Według danych WHO zapadalność na choroby pneumokokowe wśród dzieci poniżej 5 r.ż. zróżnicowana jest pod względem kraju i regionu świata i występuje na poziomie od 188 do 6387/100 tys. (O'Brien, Wolfson, Watt, & al, 2009)4.

Najwyższa zapadalność występuje w krajach Afryki (średnio- 3627/100 tys.), a najniższa w Europie (średnio 504/100 tys.) (O'Brien, Wolfson, Watt, et al., 2009)4.

Umieralność z powodu chorób pneumokokowych wynosi średnio 133/100 tys., przy czym najwyższa jest w Afryce (399/100 tys.), a najniższa w Europie (29/100 tys.) (O'Brien, Wolfson, Watt, et al., 2009)4.

W Polsce ogólna częstość występowania inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP) u dzieci wyniosła (Grzesiowski, Skoczynska, Albrecht, & al, 2008)5:

1) w wieku 0-59 m.ż. - 17,6/100 tys./rok

2) w wieku 0-23 m.ż. - 19/100 tys./rok

3) w wieku 24 a 59 m.ż. 5,8/100 tys./rok

Średnia częstość pneumokokowych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych w tym czasie wyniosła 3,8/100 tys./rok u dzieci do 59 m.ż., w tym 4,1/100 tys./rok u dzieci w wieku 0-23 m.ż. oraz 1,2/100 tys./rok u dzieci w wieku 24-59 m.ż. (Grzesiowski, Skoczynska, Albrecht, & al, 2008)5.

Dane te zbliżone są do danych europejskich i są znacznie niższe od amerykańskich prawdopodobnie z powodu częstszego pobierania posiewów krwi przy wysokiej gorączce w USA niż w Europie (Albrecht, Patrzałek, Kotowska, & Radzikowski, 2009)3.

Dane WHO są jednak alarmujące, wg najnowszych szacunkowych danych (2010), rocznie w Polsce zapada na inwazyjną chorobę pneumokokową 25 razy więcej dzieci w porównaniu z danymi z badania przeprowadzonego w latach 2001-2004, tj. od 11 666 do 14 565 dzieci, z których od 28 do 71 umiera (Bernatowska, 2010)1.

Jedną z przyczyn tak dużych różnic pomiędzy danymi statystycznymi, a szacunkowymi może być fakt, że w Polsce nie pobierano materiału do badań bakteriologicznych (Bernatowska, 2010)1.

1.3. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się do włączenia do programu

Populacja dzieci - mieszkańców gminy Mielnik do których adresowany jest program tj. w wieku 0 - 23 m.ż. wynosi ok. 20 dzieci w każdym roku.

Wg danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Mielniku, liczba urodzeń dzieci w okresie ostatnich trzech lat, tj. w latach 2012 - 2014 wyniosła 56 urodzeń(18 dziewcząt i 38 chłopców, dane na dzień 24.11.2014r.), co daje średnioroczną liczbę 19, na podstawie której ustalono wyjściową liczbą dzieci kwalifikujących się rocznie do programu.

W pierwszym roku wdrażania programu (rok 2015) szczepieniem zostaną objęte dzieci z trzech roczników, tj. rocznik 2013 i 2014 oraz sukcesywnie dzieci urodzone w roku 2015. Zakładając, że ok. 5% dzieci zostało zaszczepionych z grup wysokiego ryzyka i ok. 5% dzieci zostało zaszczepionych indywidualnie przez rodziców w okresie wcześniejszym programem szczepień w roku 2015 zostanie objętych ok. 34 dzieci z roczników 2013 i 2014 oraz ok. 19 dzieci urodzonych w roku 2015 (na podstawie średniej liczby urodzeń w okresie ostatnich trzech lat).

1.4. Obecne postępowanie w omawianym problemie zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W Polsce od marca 2006 r. szczepienia przeciwko pneumokokom wpisane są do Programu Szczepień Ochronnych (PSO), jako zalecane dla wszystkich dzieci poniżej 2 r.ż. oraz dzieci w grupie 2 do 5 r.ż. z grup wysokiego ryzyka, w tym dzieci chodzące do żłobka lub przedszkola (Inspektorat Sanitarny, 2006)12.

Od 1 października 2011 r. szczepionka przeciwko pneumokokom znajduje się w obowiązkowym Programie Szczepień Ochronnych dla dzieci do 5 r.ż., o podwyższonym ryzyku zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP) (Rozporządzenie Ministra Zdrowia, 2011)13.

1.5. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu

1) Choroby pneumokokowe są jedną z głównych przyczyn groźnych zachorowań i zgonów wśród noworodków i dzieci młodszych (stanowisko WHO, 2007)14.

2) W Polsce brak jest masowych refundowanych szczepień przeciwko pneumokokom w powszechnym kalendarzu szczepień ochronnych.

3) Wprowadzenie ww. programu szczepień przeciwko pneumokokom zwiększy dostępność do skutecznej szczepionki i w ten sposób może przyczynić się do poprawy zdrowia lokalnej społeczności.

4) Szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom, ze względu na swoją skuteczność zostały już włączone do narodowego programu szczepień dla dzieci nowonarodzonych w ponad 45 krajach (Patrzałek, Albrecht, & Sobczynski, 2010)19.

5) Podobnie WHO zaleca wprowadzenie skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom do narodowych programów szczepień ochronnych, jako działanie priorytetowe we wszystkich krajach (World Health Organization, 2007)14 i PCV7 włączono do narodowych programów szczepień ochronnych w ponad 45 państwach (Patrzałek, Albrecht, & Sobczynski, 2010)19.

6) Amerykański Komitet ds. Chorób Zakaźnych wydał rekomendację, w której zaleca stosowanie szczepionki PCV13 wszystkim dzieciom w wieku od 2 do 59 m.ż. oraz dzieciom w wieku do 71 m.ż. z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na choroby pneumokokowe (Committee on Infectious Diseases, 2010)15.

7) W Polsce dnia 12 sierpnia 2009 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie, w którym określił aktualne priorytety zdrowotne. Należą do nich między innymi:

7.1) zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w szczególności poprzez szczepienia ochronne

7.2) poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem do 3 r.ż. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia, 200916.

8) Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia z 15 maja 2007 r. określa w Celu strategicznym nr 7 priorytet w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, polegający na zmniejszeniu zapadalności na choroby zakaźne, którym można zapobiegać przez szczepienia17

W Polsce Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych rekomenduje jak najpilniejsze wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci do 2 roku życia. Wprowadzenie ww. programu szczepień przeciwko pneumokokom zwiększy dostępność do skutecznej szczepionki i w ten sposób może przyczynić się do poprawy zdrowia lokalnej społeczności wyrażonej w spadku zapadalności na choroby pneumokokowe, liczby hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych oraz liczby stosowanych kuracji antybiotykowych.

2. CELE PROGRAMU

2.1. Cel główny

Poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mielnik poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokom.

2.2. Cele szczegółowe: operacyjne i zdrowotne programu

1) objęcie programem możliwie dużej liczby dzieci,

2) uzyskanie możliwie dużej frekwencji,

3) redukcja nosicielstwa, zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci,

4) zmniejszenie zapadalności na nieinwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci,

5) zmniejszenie ilości hospitalizacji dzieci młodszych z powodu chorób wywołanych pneumokokami, podniesienie odporności populacyjnej.

2.3. Oczekiwane efekty

Coroczne szczepienie kolejnych roczników nowonarodzonych dzieci skutkować będzie w długoterminowym horyzoncie czasowym zmniejszeniem ilości zachorowań na inwazyjne i nieinwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci oraz zwiększeniem odporności populacyjnej społeczeństwa gminy Mielnik.

Według literatury polskiej i światowej program szczepień przeciwko pneumokokom może przyczynić się do:

1) Ponad 95% spadek częstości występowania IChP u dzieci szczepionych (Albrecht, Patrzałek, Kotowska, & Radzikowski, 2009)3.

2) 65 % redukcji hospitalizacji spowodowanych potwierdzonym radiologicznie zapaleniem płuc u dzieci w wieku 0-1 r.ż. i 23 % u dzieci w wieku 2-4 r.ż. (Patrzałek, Albrecht, & Sobczynski, 2010)19. Ponad 40% redukcji częstości wizyt ambulatoryjnych oraz zalecanych antybiotykoterapii spowodowanych ostrym zapaleniem ucha środkowego (OZUŚ), (Albrecht, Patrzałek, Kotowska, & Radzikowski, 2009)3.

2.4. Mierniki efektywności odpowiadające celom programu

1) liczba dzieci uczestniczących w programie,

2) odsetek dzieci uczestniczących w programie,

3) zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci na przestrzeni poszczególnych lat funkcjonowania programu

2.5. Monitoring wskaźników zdrowotnych w czasie trwania programu dokonywany będzie przez realizatora programu i dot.:

1) współczynników zachorowań na choroby pneumokokowe;

2) współczynnik hospitalizacji dzieci młodszych z powodu chorób wywołanych pneumokokami;

3) współczynnik chorobowości ogólnej.

3. ADRESACI PROGRAMU

3.1. Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe

Program jest adresowany do grupy dzieci urodzonych w latach 2013 - 2020 zamieszkałych na terenie gminy Mielnik, nie należących do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową, które dotąd nie zostały uodpornione przeciw pneumokokom. Szacuje się, że szczepieniami w ramach programu objętych będzie ok. 20 dzieci rocznie, tj. cała populacja kwalifikująca się do programu.

Wg danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Mielniku, liczba urodzeń dzieci w okresie ostatnich trzech lat, tj. w latach 2012 - 2014 wyniosła 56 urodzeń, co daje średnioroczną liczbę 19, na podstawie której ustalono wyjściową liczbą dzieci kwalifikujących się rocznie do programu.

W pierwszym roku wdrażania programu (rok 2015) szczepieniem zostaną objęte dzieci z trzech roczników, tj. rocznik 2013 i 2014 oraz sukcesywnie dzieci urodzone w roku 2015. Zakładając, że ok. 5% dzieci zostało zaszczepionych z grup wysokiego ryzyka i ok. 5% dzieci zostało zaszczepionych indywidualnie przez rodziców w okresie wcześniejszym programem szczepień w roku 2015 zostanie objętych ok. 34 dzieci z roczników 2013 i 2014 oraz ok. 19 dzieci urodzonych w roku 2015 (na podstawie średniej liczby urodzeń w okresie ostatnich trzech lat), łącznie ok. 53 dzieci.

3.2. 3.2. Tryb zapraszania do programu

Celem jest zapewnienie wysokiej frekwencji w programie, której podstawą jest odpowiedni dostęp do pełnej informacji o jego realizacji. Dlatego też organizator oraz realizator programu przeprowadzą kampanię informacyjno-edukacyjną motywującą do aktywnego udziału w szczepieniach:

3.2.1. informacja od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarek środowiskowych.

3.2.2. informacja na tablicach ogłoszeń realizatora zadania.

3.2.3. informacja o programie na stronie internetowej gminy Mielnik.

4. ORGANIZACJA PROGRAMU

4.1. Części składowe programu, etapy i działania organizacyjne

4.1.1. Opracowanie programu.

4.1.2. Wyłonienie realizatora programu w drodze konkursu ofert..

4.1.3. Realizacja programu:

1) Dotarcie z informacją o programie do rodziców dzieci spełniających kryteria włączenia (działania edukacyjne);

2) Rekrutacja dzieci do programu:

2.1) Uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów na udział dziecka w programie (wzór zgody w załączniku nr 1)

3) Realizacja programu:

3.1) Badanie dzieci przez lekarza (przed podaniem szczepionki)

3.2) Szczepienia wg przyjętego schematu, zgodnego ze wskazaniami producenta szczepionki oraz wymaganą wiedzą medyczną

4.2. Planowane interwencje

Aktualnie w Polsce są dostępne 3 szczepionki skoniugowane:

1) PCV-7 (7-walentna)

2) PHiD-CV-10 (10-walentna)

3) PCV-13 (13-walentna)

W ramach programu dzieci spełniające kryteria będą szczepione przeciwko pneumokokom szczepionką skoniugowaną PCV 13 zawierającą 13 serotypów bakterii Streptococcus pneumoniae, przeznaczoną dla dzieci od 6 tygodnia życia do 5 roku życia.

4.3. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników

1) Wiek dziecka - 0 - 2 r.ż (w danym roku realizacji programu) oraz w pierwszym roku funkcjonowania programu dzieci z roczników 2013-2014, dotychczas nie zaszczepione i spełniające pozostałe kryteria kwalifikacji

2) Brak przeciwwskazań lekarskich do zaszczepienia.

3) Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na szczepienie.

Z programu wyłączone będą grupy dzieci, których szczepienia finansowane są ze środków publicznych Ministerstwa Zdrowia bądź zaszczepione wcześniej indywidualnie przez rodziców. Kwalifikacji do programu będą dokonywali pracownicy opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę powyższe kryteria i po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów) dziecka na udział w programie.

4.4. Zasady udzielania świadczeń w ramach programu

Świadczenie w postaci wykonania szczepienia przeciwko pneumokokom otrzyma każde dziecko spełniające kryteria programu i zakwalifikowane do programu i którego rodzice (opiekunowie) wyrazili zgodę na udział w programie.

4.5. Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych

Szczepienia przeciwko pneumokokom finansowane ze środków publicznych Ministerstwa Zdrowia dostępne są tylko dla dzieci do 5 r.ż., o podwyższonym ryzyku zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową tj.:

1) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:

1.1) po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego,

1.2) przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego,

1.3) zakażone HIV,

1.4) po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego,

2) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia chorujące na:

2.1) przewlekłe choroby serca,

2.2) schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym

2.3) małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki,

2.4) sferocytozę wrodzoną,

2.5) asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym,

2.6) przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy,

2.7) pierwotne zaburzenia odporności,

2.8) choroby metaboliczne, w tym cukrzycę,

2.9) przewlekłe choroby płuc, w tym astmę,

3) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzenia poniżej 2500 g

Szczepienia dzieci niespełniających ww. kryteriów nie są finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Proponowany program obejmie dzieci w pkt. 4.3, które nie należą do grupy ryzyka zachorowania na IChP.

4.6. Sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji otrzymywania świadczeń zdrowotnych, jeżeli istnieją wskazania

Pełne uczestnictwo w programie polega na zrealizowaniu schematu szczepień szczepionką przeciwko pneumokokom (w przyjętym schemacie szczepień dla szczepień populacyjnych pomiędzy 0 a 2 rokiem życia). Przyjmuje się, iż kwalifikacja do programu, tj. przyjęcie pierwszej dawki szczepionki ma mieć miejsce przed ukończeniem 24 miesiąca życia (najpóźniej w 23 miesiącu życia). Dziecko objęte będzie programem do momentu zakończenia cyklu szczepień.

Zakończenie udziału w programie jest możliwe na każdym etapie programu na życzenie rodziców dziecka.

4.7. Bezpieczeństwo planowanych interwencji

Program szczepień będzie realizowany przez podmiot leczniczy wyłoniony w drodze konkursu ofert na realizatora programu. Szczepienia dzieci będą przeprowadzone z zachowaniem wszelkich warunków, określonych dla prawidłowego szczepienia.

W programie będzie stosowana szczepionka przeciwko pneumokokom PCV 13 (wiek: 6 tydzień-5 r.ż.) / zawiera 13 serotypów bakterii Streptococcus pneumoniae, zarejestrowana i dopuszczona do obrotu w Polsce.

Profil bezpieczeństwa szczepionek będzie podany na podstawie charakterystyki produktu.

4.8. Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu

Szczepienia będą realizowane w placówce opieki zdrowotnej, spełniającej warunki wykonywania szczepień ochronnych, w tym:

1) Szczepienia będą przeprowadzone przez personel medyczny - pielęgniarki posiadające ukończony kurs w zakresie wykonywania szczepień ochronnych pod nadzorem lekarskim.

2) Szczepienia będą realizowane w pomieszczeniach, które pod względem technicznym i sanitarnym spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

4.9. Dowody skuteczności planowanych działań

4.9.1. Opinie ekspertów klinicznych

4.9.2. - jak w publikacjach naukowych (m.in. Patrzałek, Albrecht, & Sobczynski, 2010)19.

4.9.2.1. Zalecenia, wytyczne, standardy

Stosowanie szczepień ochronnych zalecają instytucje polskie i międzynarodowe, m.in.:

A. Wytyczne Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych18.

B. W Polsce od marca 2006 r. szczepienia przeciwko pneumokokom wpisywane są do Programu Szczepień Ochronnych (PSO), jako zalecane; w roku 2014 r. dla wszystkich dzieci w przedziale wiekowym od 2 m.ż. do 5 r.ż. (Inspektor Sanitarny, 2014)12

C. Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej ds. Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej (IchP)16

D. Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia14

E. Advisory Committee on Immunization Practices PCV1320

4.9.2.2. Dowody skuteczności (efektywności klinicznej) oraz efektywności kosztowej:

1. Wytyczne Polskiego Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych potwierdzają skuteczność szczepień przeciwko pneumokokom21.

2. Skuteczność szczepień przeciwko pneumokokom została potwierdzona w wielu pracach naukowych:

A. Od 89% do 98,8% redukcja zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową dzieci w wieku od 0 do 5 r.ż. (Pavia, Bianco, Nobile, & al, 2009)22 (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2008)25 (Whithey, Pilishvili, & Farley, 2006)23 (Black, Shinefield, & Baxter, 2004)24,

B. Od 55% do 64,7% redukcja ostrych zapaleń ucha środkowego (OZUŚ) u dzieci poniżej 2 r.ż. (Pavia, Bianco, Nobile, & al, 2009)22 (Eskola, Kilpi, Palmy, & al., 2001)26

C. Redukcja zapadalności na IChP wśród młodszego i starszego rodzeństwa (Bernatowska, 2010)1

D. 31% redukcja zapadalności na IChP u osób powyżej 65 r.ż., 20% w grupie osób w wieku 40-64 lat oraz 41% w grupie osób w wieku 20-39 r.ż. (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2008)25

E. 45% redukcja kosztów związanych z diagnostyką i leczeniem zapalenia płuc oraz 32 % redukcja kosztów leczenia ostrego stanu zapalnego ucha środkowego (Zhou, Kyaw, Shefer, & al., 2007)27, (Zhou, Szefer, Kong, & al., 2008)28

4.9.3. 4.9.4. Informacje nt. podobnych programów zdrowotnych wykonywanych w gminie zgłaszającej program lub w innych jednostkach samorządu terytorialnego

Samorząd gminy Mielnik nie realizował programu w zakresie profilaktyki szczepień przeciwko pneumokokom.

W Polsce szczepienia przeciwko pneumokokom realizuje ponad 30 jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Warszawa, Katowice, Płock, Police, Poznań, Kielce, Kalisz, Brzeg Dolny, Jelenia Góra, Bogatynia, Kraków, Bochnia, Tarnów, Lublin, Puławy, Chełm, Rejowiec, Dębica, Kolbuszowa, Brzesk, Bogoria, Polanica Zdrój, Biała Piska, Legionowo, Otwock, Piaseczno, Suchedniów, Kozienice, Grębocicach, Dobre Miasto, Kwilcz i Milanówek.

NP. w Kielcach od 2006 r. uchwałą Rady Miejskiej szczepionką PCV7 szczepione są wszystkie noworodki w stałym schemacie 2+1 (1 dawka w 3-4 m.ż., 2 w 5-6 m.ż. i 3 w 12-13 m.ż.) wg modelu szczepień zalecanego w Polsce przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych21.

We wstępnych analizach uzyskano 65% redukcję hospitalizacji spowodowanych potwierdzonym radiologicznie zapaleniem płuc u dzieci w wieku 0-1 r.ż. i 23% u dzieci w wieku 2-4 r.ż.

Program jest kontynuowany, co pozwoli na dalszą obserwację i gromadzenie danych oraz pełniejszą analizę w okresie następnych kilku lat16.

Podsumowanie oceny działań i skuteczności szczepień przeciwko pneumokokm podaje prof. Ewa Bernatowska w publikacji Szczepienia Ochronne, 20101 :

Masowe szczepienia szczepionką przeciwko pneumokom zapoczątkowane w USA w 2000 r. wykazały wśród zaszczepionych dzieci olbrzymi spadek - 98% grupa wiekowa 0 do 2 r.ż. zachorowań na zakażenia wywołane przez serotypy zawarte w szczepionce, a także wyraźny spadek nosicielstwa bakterii.

Powszechne szczepienia niemowląt wytworzyły tzw. odporność zbiorowiskową; nastąpił spadek zachorowań na IChP wśród młodszego i starszego rodzeństwa, natomiast wśród rodziców i dziadków obserwowano spadek liczby zapaleń płuc.

Powszechne szczepienia niemowląt szczepionką przeciwko pneumokokom pozwoliły również na zmniejszenie częstości występowania pneumokoków opornych na penicylinę na rzecz pneumokoków wrażliwych na antybiotyki.

Szczepienia niemowląt szczepionką przeciwko pneumokokom wpływają na zmniejszenie transmisji szczepów, w tym szczepów opornych na osoby nieszczepione. Wiąże się z tym znamienny spadek zachorowań na zakażenia pneumokokowe, w grupach przedwcześnie urodzonych i donoszonych nieszczepionych niemowląt, osób powyżej 60 r.ż. oraz zakażonych HIV.

• W Polsce wprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom u wszystkich dzieci do 2 r.ż. w ramach szczepień obowiązkowych, refundowanych w Programie Szczepień Ochronnych (PSO) jest najpilniejszym priorytetem zmian, zgłoszonych przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych w Polsce21.

5. KOSZT REALIZACJI

5.1. Koszty jednostkowe

Roczny koszt szczepienia 1 dziecka, na który składa się koszt szczepionki (średnio 2 dawki), koszt kwalifikacji do szczepienia, koszt podania szczepienia oraz akcja promocyjno-edukacyjna wynosi nie więcej niż 640,00 zł. (koszt 1 dawki szacowany na poziomie 320 zł).

Szczegółowe koszty zostaną przedstawione przez podmioty lecznicze przystępujące do konkursu ofert.

5.2. Planowane koszty całkowite

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w roku 2015 wynosi 33920,00 zł. i obejmuje koszt zaszczepienia dzieci z roczników 2013 - 2015. W przypadku konieczności zwiększenia środków na realizację programu planuje się wystąpienie do Rady Gminy Mielnik z wnioskiem o zwiększenie środków budżetu gminy na ten cel.

Budżety na realizację programu w latach następnych będą ustalane z końcem każdego roku kalendarzowego, szacuje się w wysokości ok. 19 200,00 rocznie (koszt szczepienia średnio 20 dzieci rocznie dwie dawki szczepionki + dawka przypominająca dla średnio 20 dzieci zaszczepionych w roku poprzednim ).

Koszt akcji informacyjno - promocyjnej nie przekroczy 10% wartości programu w każdym roku realizacji.

5.3. Źródła finansowania, partnerstwo

Program w całości będzie finansowany z budżetu gminy Mielnik.

5.4. Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest optymalne

1. Zakażenia wywołane przez Streptococcus pneumoniae mogą mieć szczególnie ciężki przebieg u dzieci poniżej 5 r. ż. (Bernatowska, 2010)1

2. Udowodniono, że grupa wiekowa od 0 do 2 r. ż. Jest najbardziej zagrożona zachorowaniem i zgonem z powodu zakażeń pneumokokowych.

3. W oparciu o przytoczone liczne dowody naukowe można stwierdzić, że zgonom wywołanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae (pneumokoki) można skutecznie zapobiegać poprzez szczepienia (Hryniewicz, 2010)6

4. Jak wskazują liczne zalecenia dla tej grupy wiekowej dzieci zapobieganie zakażeniom pneumokokowym jest jednym z głównych priorytetów prowadzenia interwencji zdrowotnej (Bernatowska, 2010)1, (World Health Organization, 2007)14

6. MONITOROWANIE I EWALUACJA

6.1. Ocena zgłaszalności do programu

Ocena zgłaszalności do programu będzie monitorowana w trakcie trwania programu oraz po zakończeniu programu na podstawie list uczestnictwa.

Realizator programu zobowiązany będzie do składania raz na kwartał sprawozdania z realizacji programu zawierającego następujące dane:

· populacja dzieci kwalifikujących się do szczepienia, zgodnie z przyjętymi kryteriami,

· liczba dzieci zakwalifikowanych do szczepień,

· liczba wykonanych szczepień.

6.2. Ocena jakości świadczeń w programie

Organizator programu wyznaczy osobę odpowiedzialną za stały monitoring jakości świadczeń w programie. Ponadto każdy uczestnik programu tj. rodzic/opiekun prawny dziecka będzie poinformowany o możliwości zgłaszania uwag pisemnych do organizatora programu w zakresie jakości uzyskanych świadczeń.

Na zakończenie realizacji programu Rodzic/rodzice/opiekunowie dziewcząt wypełnią ankietę badania satysfakcji ze sposobu realizacji programu i jakości udzielonych świadczeń (wzór w załączniku nr 2 do programu).

6.3. Ocena efektywności programu

Ocena efektywności programu dokonana zostanie na podstawie:

- poziomu frekwencji (efektywność programu szczepień przeciw pneumokokowych zależy w dużej mierze od uczestnictwa w programie. Im wyższa frekwencja tym większe prawdopodobieństwo uzyskania efektu zbliżonego do opisywanego w cytowanej literaturze naukowej),

- analiz statystycznych zapadalności na inwazyjne choroby pneumokokowe (statystyki PZH).

Realizator programu będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z realizacji programu. Na zakończenie każdego roku kalendarzowego program szczepień zostanie podsumowany przez realizatora pisemną informacją o przebiegu szczepień oraz liczbie zaszczepionych dzieci.

7. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program zaplanowano na lata : 2015 - 2020.

CYTOWANE PRACE

1. Bernatowska, E., Szczepienia Ochronne. Warszawa; 2010

2. Bernatowska, E., et al., Szczepionki swoiste w prewencji zakażeń dróg oddechowych,
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2009, s. 84-89; http://www.nowamedycyna.pl/snm.php?ktory=161

3. Albrecht, P., Patrzałek, M., Kotowska, M., & Radzikowski, A., Kliniczne i praktyczne efekty szczepień koniugowaną szczepionką pneumokokową w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej, zapaleniom płuc i ucha środkowego u dzieci w świetle doświadczeń polskich i światowych. Pediatria Pol, 84 (1), strony 3-12; 2009

4. O'Brien, K., Wolfson, L., Watt, J., et al., Burden of disease caused by Streptococcus pneumonia in children younger than 5 years: global estimates. Lancet (374), strony 893-902; 2009

5. Grzesiowski, P., Skoczynska, A., Albrecht, P., et al.,, Invasive pneumococcal disease in children up to 5 years of age in Poland. Eur J Clin Microbiol Infect Dis (27), strony 883-885; 2008

6. Hryniewicz, W., Epidemiologia zakażeń pnemokokowych w Polsce i na świecie, Nowa, 13 walentna skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom w świetle aktualnej wiedzy na temat zakażeń Streptococcus pneumoniae, Elsevier Urban&Partner, strony 4-5; 2010

7. Dinleici, E., & Abidin, Z., Current knowledge regarding the investigational 13-valent penumococcal conjugate vaccine. Expert Rev. Vaccines., 8 (8), strony 977-986; 2009

8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) Report, Emerging Infections Program Network (EIP), Streptococcus pneumonia, 1998. W US Department of Health and Human Services, CDC. Atlanta, GA.; 1998

9. Overturf, G. A., Technical Report: Prevention of Pneumococcal Infections, Including the Use of Pneumococcal Conjugate and Polysaccharide Vaccines and Antibiotic Prophylaxis. Pediatrics. (106), strony 367-376; 2000 Bernatowska, E., Szczepienia Ochronne. Warszawa; 2010

10. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Invasive Pneumococcal Disease in Youg Children Before Licensure of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine-United Stated, 2007. Morb Mortal Wkly Rep., 59 (9), strony 253-257; 2010

11. Robinson, K., Baughman, W., et al., Active Bacterial Core Surveillance (ABCs)/Emerging Infections Program Network.: Epidemiology of invasive Streptococcus pneumonia infections in the United States, 1995-1998: Opportunities for prevention in the conjugate vaccine era. JAMA, 285 (13), strony 1729-1735; 2001

12. Inspektor Sanitarny, Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013;

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Dz. U. z 2011 r. Nr 182 poz.1086;

14. World Health Organization, Pneumococcal conjugate vaccine for childhood immunization, position paper. Weekly Epidemiological Record (82), strony 93-104; 2007

15. Committee on Infectious Diseases. Policy Statement Recommendations for the Prevention of Streptococcus pneumoniae Infections in Infants and Children: Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV13) and Pneumococcal Polysaccharide Vaccine (PPSV23). Pediatrics, 126 (1), strony 1-5; 2010

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych Dz. U. z 2009 r. Nr 137, poz 1126,

17. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia z dnia 15 maja 2007 r. - www.mz.gov.pl .

18. Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych. Wytyczne Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych dotyczące stosowania 13-waletnej koniugowanej polisacharydowej szczepionki przeciwko pneumokokom-PCV13. Pediatria, T.7, strony 10-12; 2010

19. Dobrzańska A., Bernatowska E.& Grześkowski P., Priorytety zmian w Programie Szczepień Ochronnych na lata 2011-2012 r., Zakażenia, Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych; 2009

20. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), http://www.cdc.gov/ ; 2010

21. Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych. Wytyczne Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych dotyczące stosowania 13-waletnej koniugowanej polisacharydowej szczepionki przeciwko pneumokokom-PCV13. Pediatria, T.7, strony 10-12; 2010

22. Pavia, M., Bianco, A., Nobile, C., et al., e., Efficacy of Pneumococcal Vaccination in Children Younger Than 24 Months: A Meta-Analysis. Pediatrics, 123 (6), strony 1103-1110; 2009

23. Whithey, C., Pilishvili, T., & Farley, M. e., Effectiveness of seven-valent pneumococcal conjugate vaccine against invasive pneumococcal disease: a matched case-control study. The Lancet, 368 (9546), strony 1495-1502; 2006

24. Black, S., Shinefield, H., & Baxter, R.e., Postlicensure Surveillance for Pneumococcal Invasive Disease After Use of Heptavalent Pneumococcal Conjugate Vaccine in Northern California Kaiser Permanente. Pediatr Infect Dis J., 23 (6), strony 485-489; 2004

25. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Invasive pneumococcal disease in children 5 years after conjugate vaccine introduction-eight states. 1998-2005. Morb Mortal Wkly Rep., 57 (6), strony 144-148; 2008

26. Eskola, J., Kilpi, T., Palmy, A., et al., e., Finnish Otitis Media Study Group.: Efficacy of
a pneumococcal conjugate vaccine against acute otitis media. N Engl J Med., 344 (6), strony 403-409; 2001

27. Zhou, F., Kyaw, M., Shefer, A., et al., e., Health care utilization for pneumonia in young children after routine pneumococcal conjugate vaccine use in the United States. Arch Pediatr Adolesc Med., 161 (12), strony 1162-1168; 2007

28. Zhou, F., Szefer, A., Kong, Y., et al., e., Trends in acute otitis media-raleted Health care utilization by privately insured young children in the USA, 1997-2004. Pediatrics (121), strony 253-260; 2008


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

ZGODA

NA UDZIAŁ OSOBY NIELETNIEJW PROGRAMIE POLITYKI ZDROWOTNEJ
OBEJMUJĄCEJ PRZEPROWADZENIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM
WYRAŻONA PRZEZ JEGO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja, ………………………………………..……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)

zam. ..............................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Programie profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mielnik, obejmującego wykonanie u mojego dziecka cyklu szczepień 13-walentną szczepionką ochronną przez wykwalifikowaną pielęgniarkę; cykl szczepień zostanie poprzedzony badaniem lekarskim

....................................................................................……………………………………...............
(imię i nazwisko dziecka)
PESEL...........………………………...............……………….......

Potwierdzam, iż zostałam/em poinformowany o celu prowadzenia szczepień.

Potwierdzam, iż zostałam/em poinformowany o możliwości rezygnacji z udziału w programie w każdym momencie jego realizacji, po złożeniu pisemnej rezygnacji z uczestnictwa.

Potwierdzam, iż ostałam/em poinformowana/y o przeciwwskazaniach do wykonania szczepienia, dających się przewidzieć następstwach i powikłaniach, zwiększeniu ryzyka zdrowotnego w przypadku niewykonania szczepienia, możliwości wystąpienia negatywnego odczynu poszczepiennego, który może powstać mimo prawidłowego wykonania szczepienia, postępowania po wykonaniu czynności leczniczej.

Poinformowano mnie również o odstępach czasowych jakie muszą zostać zachowane między kolejnymi szczepieniami. Uzyskałem informację, że wykonanie kolejnego szczepienia bez zachowania prawidłowego odstępu czasowego może skutkować brakiem odpowiedniego poziomu odporności.

Informacja przekazana mi przez lekarza była dla mnie w pełni jasna i zrozumiała. W trakcie rozmowy z lekarzem miałam/em możliwość zadawania pytań dotyczących proponowanego leczenia.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym tekstem i wyrażam zgodę na wykonanie u mojego dziecka szczepienia szczepionką: …………………………………………………

Ze względu na własne bezpieczeństwo Pacjent powinien pozostać na terenie Przychodni przez 30 min po wykonaniu szczepienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka na potrzeby związane z realizacja i rozliczeniem tego programu.

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………………………………………………………………..


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

ANKIETA
dotycząca badania satysfakcji ze sposobu realizacji programu i jakości udzielonych świadczeń

(badanie anonimowe)

1. Jak oceniasz swój poziom satysfakcji z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mielnik":

a) poziom wiedzy o oczekiwanych efektach zdrowotnych po wykonaniu cyklu szczepień u dziecka

1

2

3

4

5

6

bardzo słabo

bardzo wysoko

b) poziom wiedzy o możliwych zagrożeniach związanych z wykonaniem szczepienia u dziecka

1

2

3

4

5

6

bardzo słabo

bardzo wysoko

c) poziom zadowolenia z uczestnictwa w programie i objęcia dziecka programem szczepień

1

2

3

4

5

6

bardzo słabo

bardzo wysoko

2. Jak oceniasz jakość udzielonych świadczeń zdrowotnych w ramach programu:

a) terminowość wykonania szczepień

1

2

3

4

5

6

bardzo słabo

bardzo wysoko

b) poziom usług lekarskich (badania przed szczepieniem)

1

2

3

4

5

6

bardzo słabo

bardzo wysoko

c) poziom usług pielęgniarskich (podanie szczepienia)

1

2

3

4

5

6

bardzo słabo

bardzo wysoko

3. Czy uważasz, że realizacja tego typu programu jest potrzebna

1

2

3

4

5

6

zdecydowanie nie

zdecydowanie tak

4. Czy w przyszłości wziąłbyś udział w tego typu programie zdrowotnym

1

2

3

4

5

6

zdecydowanie nie

zdecydowanie tak

5. Jakie są Twoje potrzeby w zakresie realizacji programów polityki zdrowotnej na terenie Gminy Mielnik

……………………………………………………………………………………………………………………

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Sebastian Koczur

ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama