reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art. 110 ust.1ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2015r, poz. 163 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Traci moc:

1. Uchwała Nr XIV/76/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

2. Uchwała Nr XIX/109/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

3. Uchwała Nr IV/22/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 luty 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

4. Uchwała Nr XIX/85/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

5. Uchwała Nr XXXVI/167/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

§ 4. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Nikitorowicz


Załącznik do Uchwały Nr V/29/15
Rady Gminy Mielnik
z dnia 18 marca 2015 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIKU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku zwany dalej "Ośrodkiem" lub "GOPS" działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie Statutu oraz poniższych ustaw:

1. uchwały Nr XIII/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Mielniku z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

2. ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.182z póź.zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 885 z poźn. zm.),

4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Poz.594 z późń. zm.),

5. upoważnienia do realizacji zadań wydane przez organ gminy w oparciu o przepisy ustaw

§ 2. 1. Obszar działania Ośrodka stanowi gmina Mielnik.

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Mielnik.

3. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy , środków przekazywanych przez Wojewodę Podlaskiego oraz innych źródeł.

4. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Mielnik, ul. Piaskowa 38.

Rozdział 2.
Przedmiot działania , cele i zadania GOPS.

§ 3. 1. Przedmiotem działalności GOPS w Mielniku jest realizacja całokształtu zadań własnych i zleconych Gminie z zakresu pomocy społecznej.

2. Do zadań GOPS należy w szczególności:

1) Zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w tym:

a) opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

b) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej;

c) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej;

d) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

e) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

f) opracowanie i realizacja gminnych programów wspierania rodziny, w tym realizacja programu osłonowego dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom na podstawie Uchwały Nr XXXII/46/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 kwietnia 2010roku.

2) Zadania wynikające z innych ustaw, w tym:

a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

b) ustalanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 7września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

c) ustalanie i wypłacanie świadczeń dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ;

d) ustalanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;

e) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy kombatantom na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991roku o kombatantach i niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

f) prowadzenie spraw związanych z promocją zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w tym prowadzenie prac społecznie-użytecznych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

g) profilaktyka w zakresie przeciwdziałania narkomanii na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005roku o narkomanii;

h) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;

i) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym obsługa informacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego;

j) wspieranie rodzin przezywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

k) przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym osób objętych ustawą z dnia 19 sierpnia 1994roku o ochronie zdrowia psychicznego ;

l) prowadzenie postępowania w sprawie potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych;

m) prowadzenie postępowania w sprawie o przyznanie Karty Dużej Rodziny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;

n) prowadzenie postępowania w sprawie przyznawania stypendium socjalnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

o) zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz. 1585 z późn. zm.);

p) zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014roku o Karcie Dużej Rodziny

q) realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

r) a także inne ustawy, zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej o charakterze własnym lub zlecone.

3. Przy realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 4. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy , niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

1. Ośrodek realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.

2. Ośrodek wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka.

§ 5. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i występuje w jego imieniu. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt.

2. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych pracowników.

3. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni pracownik wyznaczony przez Kierownika.

§ 6. 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:

1) kierownik,

2) główny księgowy,

3) stanowiska pracowników socjalnych,

4) stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

5) inne w zależności od potrzeb ośrodka.

2. Stanowiska pracy określone w pkt 2 - 4 podporządkowane są Kierownikowi Ośrodka.

3. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez kierownika Ośrodka.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka.

§ 7. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Mielnik, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uchwalany przez Radę Gminy.

2. Środki na realizację zadań i na wynagrodzenia dla pracowników zapewnia Gmina Mielnik i budżet państwa.

3. Majątek GOPS stanowi własność Gminy.

4. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych , to jest przyjmować i dysponować środkami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§ 8. 1. GOPS używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

2. Zmiana treści Statutu wymaga podjęcia przez Radę Gminy uchwały o jego zmianie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama