reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Narew

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Narew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Dz. U. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 657, Nr 139, poz. 814, Nr149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979; z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650; z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 877) Rada Gminy Narew uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Narew:

Lp.

Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Liczba punktów

1

Dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko pracujących lub uczących się w systemie dziennym/ wieczorowym

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zatrudnieniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały i oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego zatrudnienie rodziców/ opiekunów prawnych

lub oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej z podaniem numeru NIP według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,

lub oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o nauce w systemie dziennym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały

40

2.

Dziecko, którego jeden rodzic/ opiekun prawny pracuje zawodowo w wymiarze pełnego etatu lub prowadzi działalność gospodarcza/ prowadzi gospodarstwo rolne lub studiuje w systemie dziennym

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zatrudnieniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały i oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego zatrudnienie rodziców/ opiekunów prawnych

lub oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej z podaniem numeru NIP według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, bądź zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznego rolników,

lub oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o odbywaniu studiów w systemie dziennym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

30

3

Rodzina dziecka korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2014 o pomocy społecznej

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o korzystania z pomocy społecznej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały

20

4.

Dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola (tj. 3 godziny i więcej ponad czas realizacji podstawy programowej)

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o korzystaniu przez kandydata z pełnej oferty przedszkola według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały

10

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Walentyna Timofiejuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/24/15
Rady Gminy Narew
z dnia 19 marca 2015 r.

Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica

Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Adres zamieszkania rodzica / prawnego opiekuna ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………..................................

Dobrowolnie oświadczam, ze jestem zatrudniona /zatrudniony na podstawie umowy o pracę/o dzieło/zlecenia* na czas /od …………….. do ……………….. /na czas nieokreślony w …………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres zakładu pracy)

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania w razie potrzeby faktu zatrudnienia, wymiaru czasu oraz okresu na jaki została zawarta umowa u mojego pracodawcy.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia .

Data: ……………………………

……………….………………………………………………

……………….………………………………………………

(czytelne podpisy wnioskodawców)

* odpowiednie podkreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/24/15
Rady Gminy Narew
z dnia 19 marca 2015 r.

Oświadczenie rodzica o prowadzeniu gospodarstwa rolnego / działalności pozarolniczej

Oświadczam, iż prowadzę gospodarstwo rolne /pozarolniczą działalność gospodarczą*)

…………………………………………………………………………………………………...

(adres gospodarstwa rolnego/ nazwa firmy)

Data: ……………………………

……………….………………………………………………

……………….………………………………………………

(czytelne podpisy wnioskodawców)

* odpowiednie podkreślić

OŚWIADCZENIE

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data: ……………………………

……………….………………………………………………

……………….………………………………………………

(czytelne podpisy wnioskodawców)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/24/15
Rady Gminy Narew
z dnia 19 marca 2015 r.

Oświadczenie rodzica o odbywaniu studiów w systemie dziennym

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………………………………………………

Dobrowolnie oświadczam, że w dniu złożenia wniosku odbywam studia w systemie dziennym i w roku szkolnym 2014/2015 będę kontynuować w/na

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

(nazwa i adres uczelni)

Jednocześnie upoważniam dyrektora do zweryfikowania w razie potrzeby - w/w danych

Data: ……………………………

……………….………………………………………………

……………….………………………………………………

(czytelne podpisy wnioskodawców)

OŚWIADCZENIE

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data: ……………………………

……………….………………………………………………

……………….………………………………………………

(czytelne podpisy wnioskodawców)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/24/15
Rady Gminy Narew
z dnia 19 marca 2015 r.

Oświadczenie rodzica o korzystania z pomocy społecznej
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż moja rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163)

Data: ……………………………

……………….………………………………………………

……………….………………………………………………

(czytelne podpisy wnioskodawców)

OŚWIADCZENIE

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data: ……………………………

……………….………………………………………………

……………….………………………………………………

(czytelne podpisy wnioskodawców)


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/24/15
Rady Gminy Narew
z dnia 19 marca 2015 r.

Oświadczenie rodzica o korzystaniu przez kandydata z pełnej oferty przedszkola

Oświadczam, że dziecko …...…………………………………………………………………..,

(imię i nazwisko kandydata)

o którego przyjęcie do przedszkola wnioskuję, będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola, tj. 3 godziny dziennie ponad podstawę programową* w czasie od godz. ………………………..

do godz. …………………………

Data: ……………………………

……………….………………………………………………

……………….………………………………………………

(czytelne podpisy wnioskodawców)

* Podstawa programowa w gminnych przedszkolach publicznych realizowana jest bezpłatnie w godzinach od 8:00 do godz. 13:00.

OŚWIADCZENIE

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data: ……………………………

……………….………………………………………………

……………….………………………………………………

(czytelne podpisy wnioskodawców)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama