reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; zmiany z 2014 r, poz. 379, poz. 911, poz. 1146),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 501.000 zł,

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 614.603 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 121.500 zł

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 393.791 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 325.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 1 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.037.525 zł, koszty - 2.037.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 280.800 zł, wydatki - 280.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. 1. Dochody ogółem - 18.633.006 zł, w tym dochody bieżące - 16.765.541 zł, dochody majątkowe - 1.867.465 zł.

1. 2. Wydatki ogółem - 18.701.797 zł, w tym wydatki bieżące - 15.845.992 zł, wydatki majątkowe - 2.855.805 zł.

1. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 68.791 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

9 444 103,00

- 114 603,00

9 329 500,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 106 256,00

- 114 603,00

4 991 653,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 106 256,00

- 114 603,00

4 991 653,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

792 812,00

0,00

792 812,00

90002

Gospodarka odpadami

516 123,00

0,00

516 123,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

500 000,00

500 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

500 000,00

- 500 000,00

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

239 371,00

1 000,00

240 371,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

0,00

1 000,00

1 000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

1 000,00

1 000,00

Razem zadania własne

16 859 562,00

- 113 603,00

16 745 959,00

Razem zadania zlecone

1 854 047,00

0,00

1 854 047,00

Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 000,00

0,00

2 000,00

Razem zadania na podstawie porozumień z jst

31 000,00

0,00

31 000,00

Razem dochody

18 746 609,00

-113 603,00

18 633 006,00

w tym dochody majątkowe

1 867 465,00

0,00

1 867 465,00

dochody bieżące

16 879 144,00

-113 603,00

16 765 541,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 322 594,00

15 000,00

2 337 594,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 290 594,00

15 000,00

2 305 594,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 866 994,00

15 000,00

1 881 994,00

801

Oświata i wychowanie

7 198 347,00

0,00

7 198 347,00

80101

Szkoły podstawowe

2 909 427,00

0,00

2 909 427,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

124 300,00

- 8 500,00

115 800,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

8 500,00

8 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 029 188,00

50 000,00

1 079 188,00

90002

Gospodarka odpadami

476 000,00

10 000,00

486 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

440 000,00

10 000,00

450 000,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

45 000,00

40 000,00

85 000,00

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

25 000,00

20 000,00

45 000,00

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

20 000,00

20 000,00

40 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

972 400,00

1 000,00

973 400,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

1 000,00

1 000,00

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

1 000,00

2 000,00

926

Kultura fizyczna

315 000,00

47 000,00

362 000,00

92601

Obiekty sportowe

201 000,00

47 000,00

248 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

47 000,00

47 000,00

94 000,00

Razem zadania własne

16 415 750,00

113 000,00

16 528 750,00

Razem zadania zlecone

1 854 047,00

0,00

1 854 047,00

Razem zadania na podstawie porozumień z jst

315 000,00

0,00

315 000,00

Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

4 000,00

0,00

4 000,00

Razem wydatki

18 588 797,00

113 000,00

18 701 797,00

w tym wydatki majątkowe

2 812 305,00

43 500,00

2 855 805,00

wydatki bieżące

15 776 492,00

69 500,00

15 845 992,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

Przychody ogółem:

393 791

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

0

2

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

393 791

Rozchody ogółem:

325 000

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

325 000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2015 ROK

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Białostocki

275 000

1

Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

275 000

2

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

40 000

45 000

2

Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

110 000

3

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie

462 000

4

Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie

20 000

126 000

Razem

335 000

588 000

45 000

Razem

385 000

0

0


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku **

Przychody / Dochody *

Koszty / Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku **

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu Gminy

w tym:

§ 2650

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

I.

Samorządowy zakład budżetowy

138 736

2 037 525

85 000

45 000

40 000

2 037 990

0

138 271

x

z tego:

1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

138 736

2 037 525

85 000

45 000

40 000

2 037 990

0

138 271

x

II.

Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

0

280 800

0

x

x

280 800

x

0

z tego:

1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104

0

47 800

0

x

x

47 800

x

0

0

2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148

0

210 000

0

x

x

210 000

x

0

0

3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195

0

20 500

0

x

x

20 500

x

0

0

4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101

0

2 500

0

x

x

2 500

x

0

0

Ogółem

138 736

2 318 325

85 000

45 000

40 000

2 318 790

0

138 271

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 501.000 zł i zmniejsza o 614.603 zł, w tym:

- zmienia się paragraf klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą rozporządzenia, kwota - 500.000 zł,

- zmniejsza się o 114.603 zł wysokość przyznanej subwencji oświatowej, na podstawie pisma Ministra Finansów,

- zwiększa się o 1.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zorganizowanie VIII Konkursu Piosenki "Piosenki pokolenia naszych rodziców", o tę kwotę zwiększa się plan wydatków.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.500 zł i zmniejsza o 8.500 zł, w tym:

- zwiększa się o 15.000 zł wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin na aktualizację dokumentacji,

- zwiększa się o 10.000 zł wydatki związane z gospodarką odpadami na sporządzenie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Tykocin do 2012 roku, sporządzenie Programu Ochrony Środowiska Gminy Tykocin na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

- zwiększa się o 47.000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zastępstwa procesowego - dotyczącego sprawy związanej z robotami dodatkowymi na Stadionie miejskim w Tykocinie,

- zmniejsza się o 8.500 zł wydatki na zakupy i zwiększa o 8.500 zł wydatki majątkowe - na zakup urządzeń do monitoringu w Zespole Szkół w Radulach.

W wyniku zmian w budżecie powstał deficyt budżetu gminy w wysokości 68.791 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama