reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/11/14 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: 50.768.145,00 zł z tego:

1) bieżące: 43.090.445,00 zł

2) majątkowe: 7.677.700,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 52.834.615,00 zł z tego:

1) bieżące: 41.419.425,00 zł

2) majątkowe: 11.415.190,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości: 447.345,00 zł

2) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości: 72.926,00 zł

3) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej w wysokości: 15.000,00 zł

4) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej
i polityki społecznej w wysokości: 20.000,00 zł

5) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości : 90.000,00 zł.

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości: 2.066.470,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.066.470,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 2.689.870,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 623.400,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 8. 1. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie: 864.493,00 zł.

2. Dochody w kwocie 261.200,00 zł i wydatki w kwocie 261.200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Dochody w kwocie 161.000,00 zł i wydatki w kwocie 229.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r. - zgodnie
z załącznikiem Nr 7.

§ 10. 1. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały,

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania kierownikom podległych powiatowi grajewskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.700.000,00 zł

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Stanisław Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu powiatu grajewskiego na 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego na 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/11/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/11/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/11/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2015 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/11/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/11/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama