reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Płaska

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 1 913 058,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 36 942,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 10 087 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 8 085 000,00 zł.,

- dochody majątkowe 2 002 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 8 317 000,00 zł., z tego:

- wydatki bieżące 8 042 000,00 zł.;

- wydatki majątkowe 275 000,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 770 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

4. Zadania inwestycyjne Gminy Płaska realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem z Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Łączna kwota rozchodów budżetu , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alicja Polkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 24 lutego 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 773 660,00

- 231 704,00

3 541 956,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

332 100,00

- 231 704,00

100 396,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

260 000,00

- 231 704,00

28 296,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 259 401,00

- 1 681 000,00

1 578 401,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 200 000,00

- 1 900 000,00

1 300 000,00

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

230 000,00

- 230 000,00

0,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

2 970 000,00

- 1 670 000,00

1 300 000,00

90002

Gospodarka odpadami

57 200,00

219 000,00

276 200,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

219 000,00

219 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

45 154,00

- 354,00

44 800,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

45 154,00

- 354,00

44 800,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

45 154,00

- 354,00

44 800,00

Razem:

11 130 516,00

- 1 913 058,00

9 217 458,00

Razem własne dochody, z tego:

11 130 516,00

- 1 913 058,00

9 217 458,00

Własne dochody bieżące:

7 458 162,00

-242 704,00

7 215 458,00

Własne dochody majątkowe:

3 672 354,00

-1 670 354,00

2 002 000,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

869 542,00

0,00

869 542,00

Razem:

12 000 058,00

-1 913 058,00

10 087 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 24 lutego 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

114 000,00

- 30 400,00

83 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

114 000,00

- 30 400,00

83 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 000,00

- 8 400,00

5 600,00

4270

Zakup usług remontowych

42 000,00

- 22 000,00

20 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

290 099,00

7 700,00

297 799,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

290 099,00

7 700,00

297 799,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

7 700,00

7 700,00

720

Informatyka

253 484,00

10 000,00

263 484,00

72095

Pozostała działalność

253 484,00

10 000,00

263 484,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

10 000,00

25 000,00

750

Administracja publiczna

1 348 155,50

49 144,50

1 397 300,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 188 755,50

49 144,50

1 237 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

750 855,50

49 144,50

800 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

78 000,00

1 000,00

79 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

76 000,00

1 000,00

77 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 000,00

1 000,00

12 000,00

757

Obsługa długu publicznego

489 591,50

497,50

490 089,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

489 591,50

497,50

490 089,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

489 591,50

497,50

490 089,00

851

Ochrona zdrowia

62 000,00

26 000,00

88 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

59 000,00

26 000,00

85 000,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

26 000,00

26 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

140 000,00

5 000,00

145 000,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

5 000,00

5 000,00

3240

Stypendia dla uczniów

0,00

5 000,00

5 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

467 000,00

- 32 000,00

435 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

367 000,00

- 32 000,00

335 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32 000,00

- 32 000,00

0,00

Razem:

7 410 516,00

36 942,00

7 447 458,00

Razem własne wydatki, z tego:

7 410 516,00

36 942,00

7 447 458,00

Własne wydatki bieżące:

7 143 21600

29 242,00

7 172 458,00

Własne wydatki majątkowe:

267 300,00

7 700,00

275 000,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

869 542,00

0,00

869 542,00

Razem:

8 280 058,00

36 942,00

8 317 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 24 lutego 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

Lp.

Dział

Rozdz.


§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy 2015

1

2

3

4

5

6

1.

700

70005

6050

Remont budynku po Policji na potrzeby przedszkola

200 000,00

2.

700

70005

6060

Zamiana nieruchomości w miejscowości Mołowiste

7 700,00

3.

720

72095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w tym:

67 300,00

6067

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- środki z budżetu Unii Europejskiej

57 200,00

6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- wkład własny

10 100,00

Razem zadania inwestycyjne

275 000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 24 lutego 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Rozchody ogółem:

1 770 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

1 770 000,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 24 lutego 2015 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zmniejszenie w dziale 756 o kwotę 231 704,00 zł. i przeniesienie do działu 900 dochodów w wysokości 219 000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) zmniejszenie w dziale 900 o kwotę 230 000,00 zł. dochodów bieżących oraz o 1 670 000,00 zł. dochodów majątkowych nieodzyskanej i zaległej dotacji z projektu pn. "Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim". Trudności oraz możliwa droga sądowa przy odzyskiwaniu powyższych dochodów zmusiły do przeniesienia na kolejne lata pozostałej części należnej dotacji.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszono w dz.600 o kwotę 91 000,00 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W związku przeprowadzeniem audytu w projekcie pn."Rozwój infrastruktury transportowej wokół Kanału Augustowskiego" w roku 2014 (zamiast w 2013 roku) kwota 42 400,00 zł. została poniesiona w lutym 2014 roku. Wydatki na kwotę 18 200,00 zł. zostały zaplanowane na remonty i żwirowanie dróg oraz zakup masy asfaltowej. Ogółem dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 30 400,00 zł.

2) zwiększono w dz.700 kwotę 7 700,00 zł. w związku z zamianą nieruchomości w miejscowości Mołowiste. Do wyceny rzeczoznawcy zostały doliczone prognozowane koszty i opłaty notarialne;

3) zwiększono w dz.720 kwotę 10 000,00 zł. w związku z przebudową linii światłowodowej na słupach średniego napięcia;

4) zwiększono w dz.750 kwotę 49 144,50 zł. w związku z przeniesieniem kwoty wynagrodzenia księgowego ZSO do Urzędu Gminy oraz z naliczeniem nagród jubileuszowych pracownikom;

5) zaplanowane wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 15 000,00 zł zostały przeniesione na opłatę za remont garażu Osp w Mołowistym w kwocie 8 450,00 zł., pozostała kwota 6 550 ,00 zł. pozostawiona na zakup paliwa i części samochodowych. Zwiększono w dz. 754 kwotę 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników OSP;

6) zwiększono w dz.757 kwotę 497,50 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;

7) zwiększono w dz.851 kwotę 26 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontów pomieszczeń do celów działalności profilaktycznej dotyczącej GPPiRPA;

8) zwiększono w dz. 854 kwotę 5 000,00 zł. na wkład własny do stypendiów szkolnych;

9) kwota 14 000,00 zł przeznaczona na wydatki z funduszu sołeckiego została przeznaczona na usuwanie awarii, serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków;

10) zmniejszono w dz.921 kwotę 32 000,00 zł. wydatki przeznaczone na zadania w ramach funduszu sołeckiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama