reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 235.436,-

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 127.977,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.048.790,-

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 941.331,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 i 5 do Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2015, w zakresie:

- aktualizuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - załącznik Nr 2,

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 3,

2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 42.827.437 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37.166.960 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.660.477 zł,

2. Plan wydatków ogółem 47.424.330 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39.677.233 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.747.097 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.596.893 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.596.893 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 lutego 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zmniejszenie dochodów

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

720

72095

2007

127.977

Zmiana klasyfikacji budżetowej.

własne

6207

127.977

758

75801

2920

72.479

Zwiększenie subwencji oświatowej w związku z otrzymaniem ostatecznego podziału na 2015 rok.

własne

853

85395

2007

34.980

Zwiększenie dochodów o środki pochodzące z otrzymanych środków na realizację projektu POKL przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

własne

OGÓŁEM
w tym:

235.436

127.977

X

X

- bieżące

107.459

127.977

- majątkowe

127.977


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 lutego 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

720

72095

4217

127.977

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków na realizowany projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego"

własne

6067

127.977

6069

22.585

750

75075

4300

54.000

Zwiększenie wydatków związanych z promocją Gminy Wasilków.

własne

801

80101

4010

72.479

72.479

Zwiększenie wydatków o zwiększoną część subwencji oświatowej, a zmniejszenie środków własnych.

własne

80104

2310

500.000

Zmiana klasyfikacji wydatków związana ze zwrotem poniesionych wydatków przez inne JST na utrzymanie dzieci zameldowanych w Gminie Wasilków a uczęszczających do przedszkoli w Białymstoku i Supraślu.

własne

4330

500.000

4010

150.000

Przesunięcie wydatków bieżących w Przedszkolu "Słoneczne" w Wasilkowie zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki.

własne

4110

150.000

80110

4300

381

Przesunięcie wydatków bieżących w Gimnazjum w Wasilkowie zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

własne

4480

381

852

85206

4010

28.800

Zmiana klasyfikacji wydatków w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenia.

własne

4170

28.800

85219

4010

5.109

Zmiana klasyfikacji wydatków w związku z otrzymanymi środkami z programu POKL na realizację projektu "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków" przez MOPS.

własne

4019

5.109

4110

880

4119

880

4120

90

4129

90

4040

1.615

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z tytułu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom prowadzącym sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

4210

1.615

853

85395

4017

19.407

Zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami na projekt POKL realizowany przez MOPS w Wasilkowie.

własne

4117

3.342

4127

284

4217

600

4307

11.347

921

92109

4170

7.882

Zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.

własne

4210

41.312

4360

700

926

92605

2820

54.000

Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

własne

OGÓŁEM
w tym:

1.048.790

941.331

X

X

- bieżące

898.228

941.331

- majątkowe

150.562


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)

w tym:

Planowane wydatki

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

2015 r.

Wydatki razem (9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (14+15+16+17)

z tego, źródła finansowania:

pożyczki i kredyty

obligacje

pozostałe*

pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa

pożyczki i kredyty

obligacje

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Wydatki razem

x

6 296 589

3 133 632

3 162 957

6 296 589

3 133 632

3 133 632

3 162 957

3 162 957

1.1

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Priorytet

IV Społeczeństwo informacyjne

Działanie

Nazwa projektu

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

Razem wydatki

720

150 562

22 585

127 977

150 562

22 585

22 585

127 977

127 977

2015 r.

72095

150 562

22 585

127 977

150 562

22 585

22 585

127 977

127 977

2016 r.

§ 6067, 6069

2017 r.

1.2

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Priorytet

VII. Promocja integracji społecznej

Działanie

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Nazwa projektu

Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków

Razem wydatki

853

65 027

30 047

34 980

65 027

30 047

30 047

34 980

34 980

2015 r.

85395

65 027

30 047

34 980

65 027

30 047

30 047

34 980

34 980

2016 r.

§ 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129

2017 r.

4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309

1.3

Program

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II

Priorytet

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Działanie

Nazwa projektu

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I

Razem wydatki

600

6 081 000

3 081 000

3 000 000

6 081 000

3 081 000

3 081 000

3 000 000

3 000 000

2015 r.

60016

6 081 000

3 081 000

3 000 000

6 081 000

3 081 000

3 081 000

3 000 000

3 000 000

2016 r.

§ 6057, 6059

2017 r.

Ogółem (1+2+3+4+5)

x

6 296 589

3 133 632

3 162 957

6 296 589

3 133 632

3 133 632

3 162 957

3 162 957

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/34/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 lutego 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Zakład Gospodarki Komunalnej

199 170

106 180

1

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

415 000

2

Miejski Ośrodek Animacji Kultury

700 000

2

Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe

10 000

3

Miejska Biblioteka Publiczna

263 000

450 000

3

Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu

15 000

4

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu

35 000

5

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków

248 150

6

Gimnazjum w Wasilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

270 000

7

Domowe Przedszkole Bis

290 496

8

Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI

436 012

9

Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"

1 368 086

10

Niepubliczne Przedszkole Językowe

645 206

11

Przedszkole Niepubliczne HAPPY

1 073 610

RAZEM

462 170

1 150 000

106 180

RAZEM

723 150

4 083 410

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama