reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Augustów

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Augustów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 53.585zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 53.585zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 20.905.223,00 zł, z tego:

- dochody majątkowe - 2.101.537,00zł,

- dochody bieżące - 18.803.686,00zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.897.781,00zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 134.700,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 20.518.664,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 3.300.361,00 zł,

- wydatki bieżące - 17.218.303,00zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.897.781,00zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 576.800,00 zł.

§ 3. 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 386.559,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 386.559,00zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.814.608,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.201.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 59.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 23.481zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 480.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 500.000zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 400.519,83zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.037,39 zł;

2. sołectwa Biernatki kwotę 10.922,76zł

3. sołectwa Bór kwotę 8.235,42zł

4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.715,29zł

5. sołectwa Czarnucha kwotę 7.946,46zł

6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.495,48zł

7. sołectwa Gliniski kwotę 8.900,03zł

8. sołectwa Grabowo kwotę 7.975,35zł

9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.680,23zł

10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.234,46zł

11. sołectwa Janówka kwotę 19.273,77zł

12. sołectwo Jeziorki kwotę 14.997,13zł

13. sołectwo Kolnica kwotę 6.000,00 zł

14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.362,37zł

15. sołectwa Mazurki kwotę 10.026,98zł

16. sołectwa Mikołajówek kwotę 7.946,46zł

17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.350,04zł

18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 15.575,05zł

19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.009,45zl

20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.385,10zł

21. sołectwa Ponizie kwotę 12.251,99zł

22. sołectwa Posielanie kwotę 7.599,70zł

23. sołectwa Promiski kwotę 8.582,17zł

24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.229,25zł

25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 14.765,96zł

26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 16.788,69zł

27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.425,37zł

28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.206,52zł

29. sołectwa Świderek kwotę 7.541,91zł

30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.557,52zł

31. sołectwa Turówka kwotę 9.304,58zł

32. sołectwa Komaszówka kwotę 8.033,14 zł

33. sołectwa Uścianki kwotę 8.119,83 zł

34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 14.997,13zł

35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 14.708,17zł

36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.338,68zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł,

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 53.000,00 zł,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok

Rodzaj:

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Razem:

134 700,00

0,00

134 700,00

Rodzaj:

Zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 117 710,00

38 656,00

4 156 366,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 300 000,00

38 656,00

1 338 656,00

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 300 000,00

38 656,00

1 338 656,00

758

Różne rozliczenia

11 379 687,00

- 53 585,00

11 326 102,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6 338 694,00

- 53 585,00

6 285 109,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

6 338 694,00

- 53 585,00

6 285 109,00

801

Oświata i wychowanie

240 010,00

14 474,00

254 484,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

96 380,00

4 187,00

100 567,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

96 380,00

4 187,00

100 567,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

90 280,00

10 287,00

100 567,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

90 280,00

10 287,00

100 567,00

852

Pomoc społeczna

314 700,00

455,00

315 155,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 000,00

455,00

5 455,00

0900

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

70,00

70,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

385,00

385,00

Razem:

18 872 742,00

0,00

18 872 742,00

Rodzaj:

Zadania zlecone

Razem:

1 897 781,00

0,00

1 897 781,00


Wyszczególnienie dochodów

Kwota

Plan dochodów ogółem, w tym:

20.905.223,00zł

1) dochody majątkowe,

2.101.537,00zł

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

2.101.537,00zł

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.498.087,00zł

2) dochody bieżące

18.803.686zł

w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

271.952,00zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

1 258 500,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

538 800,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

538 800,00

Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B

538 800,00

60016

Drogi publiczne gminne

719 700,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

719 700,00

Budowa przystanku w Jeziorkach

5 000,00

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Żarnowie Trzecim

5 000,00

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Promiski

7 000,00

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Świderek

4 000,00

Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B

398 700,00

Przebudowa dróg gminnych

300 000,00

720

Informatyka

81 272,00

72095

Pozostała działalność

81 272,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

69 081,00

Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa

69 081,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12 191,00

Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa

12 191,00

750

Administracja publiczna

100 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

100 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy

100 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

26 115,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

26 115,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

26 115,00

Ułożenie kostki przed budynkiem Izby Regionalnej w Rutkach

26 115,00

801

Oświata i wychowanie

16 470,00

80101

Szkoły podstawowe

16 470,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16 470,00

Wykonanie monitoringu w SP w Netcie

16 470,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 818 004,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 794 523,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

128 379,00

"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów

128 379,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 332 915,00

"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów

1 332 915,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

333 229,00

"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów

333 229,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

23 481,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23 481,00

Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Rzepiski

8 207,00

Wykonanie dokumentacji oraz oświetlenia od cmentarza do boiska przy Gimnazjum w Janówce

15 274,00

Razem

3 300 361,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.

Nazwa projektu

Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział

Wydatki projektu ogółem

Poniesione do końca 2014 roku

Plan na 2015 rok

w tym:

Środki UE

Środki z budżetu krajowego

Wydatki majątkowe razem

2 117 163,00

160 096,00

1 875 795,00

1 401 996,00

473 799,00

1

RPO Województwa Podlaskiego, Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna słoneczna), Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów

900, 90005. 6057, 6059, 6050- 128379zł

1 841 599,00

47 076,00

1 794 523,00

1 332 915,00

461 608,00

2

RPO Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)

720, 72095, 6067, 6069

275 564,00

113 020,00

81 272,00

69 081,00

12 191,00

Wydatki bieżące razem

147 872,00

35 918,00

55 977,00

47 580,00

8 397,00

1

RPO Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)

720, 72095,4707,4709,4217,4219

147 872,00

35 918,00

55 977,00

47 580,00

8 397,00

Razem:

2 265 035,00

196 014,00

1 931 772,00

1 449 576,00

482 196,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 814 608,00

1

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

902

53 000,00

2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 761 608,00

Rozchody ogółem:

2 201 167,00

1

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

962

53 000,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

2 148 167,00

w tym: spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 300 000,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.

Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami

Plan dochodów na 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

900

90002

0490

480 000,00

Plan wydatków na 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

750

68 000,00

75023

68 000,00

4010

52 830,00

4040

4 051,00

4110

9 726,00

4120

1 393,00

900

432 000,00

90002

432 000,00

4300

431 000,00

4700

1 000,00

Razem

500 000,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji
/ w zł/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

801

80104

Miasto Augustów

38 000,00

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie

455 000,00

0,00

921

92116

Biblioteka Publiczna Gminy Augustów

354 000,00

0,00

Razem

809 000,00

0,00

38 000,00

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania lub podmiot

010

01009

Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych

25 000,00

926

92605

Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu

35 000,00

Razem

0,00

0,00

60 000,00

Ogółem

809 000,00

0,00

98 000,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów:

Pismem Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.5.2015 o ostatecznych kwotach subwencji na 2015 r. zmniejszono część oświatową subwencji o kwotę 53.585zł. Po zmianie część oświatowa subwencji wynosi 6.285.109zł.

Zwiększenie dochodów o 53.585zł dotyczy:

- dotacji przedszkolnej w łącznej kwocie 14.474zł, z tego w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 4.187zł i w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 10.287zł,

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku 2013 wraz z odsetkami w łącznej kwocie 455zł (rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)

- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 38.656zł (rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama