reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Radziłów

z dnia 2 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, / oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r poz. 885, z późn. zm /, uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę5.200 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.900 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.700 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2015r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 16.799.476 zł z tego :

- bieżące - 15.235.181 zł,

- majątkowe - 1.564.295 zł

- plan wydatków 15.590.802 zł z tego:

- bieżące - 13.634.022 zł,

- majątkowe - 1.947.780 zł

§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.208.674 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek..

§ 6. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 2 marca 2015 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

427 172,00

5 200,00

432 372,00

85295

Pozostała działalność

121 912,00

5 200,00

127 112,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

115 000,00

5 200,00

120 200,00

Razem:

15 010 776,00

5 200,00

15 015 976,00

Dochody majątkowe w kwocie 1.564.295 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 1.554.295 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku - 10.000 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.554.295 zł

Dochody bieżące w kwocie - 15.235.181zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.015.472 zł

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 2 marca 2015 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

Działalność usługowa

231 950,00

0,00

231 950,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

18 000,00

0,00

18 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 000,00

2 000,00

15 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

- 2 000,00

3 000,00

750

Administracja publiczna

3 016 403,00

0,00

3 016 403,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 705 448,00

0,00

2 705 448,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

555 400,00

- 3 000,00

552 400,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

21 600,00

3 000,00

24 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

53 000,00

-400,00

52 600,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

3 032,00

- 100,00

2 932,00

4307

Zakup usług pozostałych

160 793,00

100,00

160 893,00

4610

Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

400,00

400,00

75075

Promocja j.s.t

12 000,00

0,00

12 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000,00

-1 000,00

6 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

1 000,00

2 000,00

852

Pomoc społeczna

878 436,00

5 200,00

883 636,00

85295

Pozostała działalność

239 626,00

5 200,00

244 826,00

3110

Świadczenia społeczne

149 520,00

5 200,00

154 720,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 378 821,00

0,00

1 378 821,00

90002

Gospodarka odpadami

1 192 222,00

200,00

1 192 422,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 850,00

200,00

6 050,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

78 899,00

- 200,00

78 699,00

4300

Zakup usług pozostałych

78 899,00

- 200,00

78 699,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

92 700,00

0,00

92 700,00

4260

Zakup energii

86 520,00

-7 000,00

79 520,00

4270

Zakup usług remontowych

3 090,00

7 000,00

10 090,00

Razem:

13 801 208,00

5 200,00

13 806 408,00

Wydatki majątkowe w kwocie 1.947.780 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 1.689.524 zł

Wydatki bieżące w kwocie 13.643.022 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 1.058.861 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.497.773 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.366.591 zł,

- obsługa długu - 280.000 zł,

- dotacje - 707.722 zł

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 2 marca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015r.

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015

Rozdział

Paragraf

1

2

3

4

5

6

7

1

Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Pięknej i Szczuczyńskiej w Radziłowie

30 000

01010

6050

30 000

Urząd Gminy Radziłów

Razem

30 000

2

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów

2 800 000

60016

6050

220 977

Urząd Gminy Radziłów

3

Przebudowa drogi w miejscowości Brychy

177 605

60016

6050

5 724

Urząd Gminy Radziłów

4

Przebudowa drogi w miejscowości Brychy - II etap

116 359

60016

6050

1 555

Urząd Gminy Radziłów

Razem

228 256

3

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego , część II- administracja samorządowa

184 144

75023

6067

93 040

Urząd Gminy Radziłów

6069

16 419

Urząd Gminy Radziłów

Razem

109 459

4

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim

886 362

90002

6067

753 412

Urząd Gminy Radziłów

6069

118 810

Urząd Gminy Radziłów

Razem

872 222

Ogółem

3 014 144

1 239 937

x

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 2 marca 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- zmian w dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2015r - zwiększenie na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 5.200 zł,

- zmiany w załączniku inwestycyjnym - wprowadzenie zadań: "Przebudowa drogi w miejscowości Brychy" - 5.724 zł, "Przebudowa drogi w miejscowości Brychy- II etap" - 1.555 zł.

- weryfikacji potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług i materiałów na podstawie złożonych wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Śmidoda

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama