reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 29/15 Wójta Gminy Płaska

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz Uchwały Nr IV/16/14 Rady Gminy Płaska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2015, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu na kwotę 7 417,00 zł. i zmniejszeniu na kwotę 5 600,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 7 417,00 zł. i zmniejszeniu na kwotę 5 600,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 8 020,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10 088 817,00 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 086 817,00 zł.;

- majątkowe w wysokości 2 002 000,00 zł.

2) wydatki ogółem 8 318 817,00 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 043 817,00 zł.;

- majątkowe w wysokości 275 000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 26 lutego 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

484,00

7 417,00

7 901,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

7 417,00

7 417,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

7 417,00

7 417,00

Razem:

869 542,00

7 417,00

876 959,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

291 500,00

- 5 600,00

285 900,00

85295

Pozostała działalność

64 000,00

- 5 600,00

58 400,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

64 000,00

- 5 600,00

58 400,00

Razem:

9 217 458,00

- 5 600,00

9 211 858,00

Razem własne dochody, z tego:

9 217 458,00

- 5 600,00

9 211 858,00

Własne dochody bieżące:

7 215 458,00

-5 600,00

7 209 858,00

Własne dochody majątkowe:

2 002 000,00

0,00

2 002 000,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

869 542,00

7 417,00

876 959,00

Razem:

10 087 000,00

1 817,00

10 088 817,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 26 lutego 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 397 300,00

0,00

1 397 300,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 237 900,00

0,00

1 237 900,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

16 000,00

- 2 000,00

14 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18 000,00

- 2 000,00

16 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 000,00

4 000,00

6 000,00

801

Oświata i wychowanie

2 990 135,00

0,00

2 990 135,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

33 000,00

0,00

33 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000,00

1 020,00

11 020,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 500,00

- 420,00

4 080,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 000,00

- 600,00

9 400,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15 000,00

0,00

15 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

1 000,00

11 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

852

Pomoc społeczna

590 850,00

- 5 600,00

585 250,00

85295

Pozostała działalność

85 000,00

- 5 600,00

79 400,00

3110

Świadczenia społeczne

71 000,00

- 5 600,00

65 400,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

452 201,00

0,00

452 201,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

67 000,00

0,00

67 000,00

4270

Zakup usług remontowych

25 000,00

- 2 000,00

23 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

2 000,00

32 000,00

Razem:

7 447 458,00

- 5 600,00

7 441 858,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

484,00

7 417,00

7 901,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

7 417,00

7 417,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

5 360,00

5 360,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 057,00

2 057,00

Razem:

869 542,00

7 417,00

876 959,00

Razem własne wydatki, z tego:

7 447 458,00

- 5 600,00

7 441 858,00

Własne wydatki bieżące:

7 172 458,00

-5 600,00

7 166 858,00

Własne wydatki majątkowe:

275 000,00

0,00

275 000,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

869 542,00

7 417,00

876 959,00

Razem:

8 317 000,00

1 817,00

8 318 817,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 26 lutego 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie dotacji celowej w dz.751, rozdz.75109 § 2010 w kwocie 7 417,00 zł. na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających;

2) zmniejszenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85295 § 2030 w kwocie 5 600,00 zł. w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego.

1. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie kwoty 4 000,00 zł. między paragrafami w ramach działu 750 z przeznaczeniem na opłaty sądowe;

2) zwiększenie dotacji celowej w dz.751, rozdz.75109 w kwocie 7 417,00 zł. na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających;

3) przeniesienie kwoty 2 020,00 zł. między paragrafami w dziale 801, zgodnie z wnioskiem ZSO w Płaskiej;

4) zmniejszenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85295 § 3110 w kwocie 5 600,00 zł. w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego;

5) przeniesienie kwoty 2 000,00 zł. między paragrafami w dziale 900 z przeznaczeniem na serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama