reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 43/15 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 8 905,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

1) zmniejszyć dochody o kwotę 1 524,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 11 117,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 3 736,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 10 000,00 zł z rozdz.75818 § 4810 do rozdz. 70095 § 4300 przeznaczoną na wydatki związane z rozbiórką budynków gospodarczych i ogrodzenia.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 65 141 147,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 478 465,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 498 594,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 911 987,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 586 607,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


mgr Dariusz Latarowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 27 lutego 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

1 755 905,00

8 081,00

1 763 986,00

80195

Pozostała działalność

0,00

8 081,00

8 081,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0,00

8 081,00

8 081,00

852

Pomoc społeczna

1 765 220,00

- 700,00

1 764 520,00

85295

Pozostała działalność

318 000,00

- 700,00

317 300,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

318 000,00

- 700,00

317 300,00

Razem:

59 172 121,00

7 381,00

59 179 502,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

5 741 300,00

0,00

5 741 300,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 220 000,00

- 824,00

5 219 176,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 220 000,00

- 824,00

5 219 176,00

85295

Pozostała działalność

0,00

824,00

824,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

824,00

824,00

Razem:

5 917 128,00

0,00

5 917 128,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 27 lutego 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 150 122,00

10 000,00

1 160 122,00

70095

Pozostała działalność

5 700,00

10 000,00

15 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

10 000,00

12 000,00

750

Administracja publiczna

5 662 823,00

0,00

5 662 823,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

342 100,00

0,00

342 100,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 000,00

700,00

1 700,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

700,00

- 700,00

0,00

758

Różne rozliczenia

501 809,00

- 10 000,00

491 809,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

501 809,00

- 10 000,00

491 809,00

4810

Rezerwy

391 809,00

- 10 000,00

381 809,00

801

Oświata i wychowanie

25 641 701,00

8 081,00

25 649 782,00

80101

Szkoły podstawowe

11 055 573,00

8 081,00

11 063 654,00

4300

Zakup usług pozostałych

92 791,00

8 081,00

100 872,00

852

Pomoc społeczna

5 388 937,00

- 700,00

5 388 237,00

85295

Pozostała działalność

819 256,00

- 700,00

818 556,00

3110

Świadczenia społeczne

331 000,00

- 700,00

330 300,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

826 518,00

0,00

826 518,00

85401

Świetlice szkolne

756 518,00

0,00

756 518,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

44 831,00

- 2 212,00

42 619,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

34 628,00

2 212,00

36 840,00

Razem:

64 529 568,00

7 381,00

64 536 949,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

5 741 300,00

0,00

5 741 300,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 220 000,00

- 824,00

5 219 176,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

472,00

- 24,00

448,00

3110

Świadczenia społeczne

4 827 962,00

- 800,00

4 827 162,00

85295

Pozostała działalność

0,00

824,00

824,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

800,00

800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

20,00

20,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

3,00

3,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

1,00

1,00

Razem:

5 917 128,00

0,00

5 917 128,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 27 lutego 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 8 905,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdz. 80195 § 2440 - 8 081,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

2) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.02.2015 r. - pismo Nr FB.II.3111.42.2015.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 824,00 zł na zadanie zlecone.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 1 524,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.02.2015 r. - pismo FB.II.3111.42.2015.MA zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 824 zł na zadanie zlecone.

2) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.02.2015 r. - pismo FB.II.3111.33.2015.BŁ zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 700 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 8 905,00 zł są następujące:

1) rozdz. 80195 § 4300 - 8 081,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

2) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 - 800 zł, § 4010 - 20 zł, § 4110 - 3 zł, § 4120 - 1 zł - łącznie 824 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 1 524,00 zł są następujące:

1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 3020 - 24,00 zł i § 3110 - 800,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.02.2015 r. - pismo FB.II.3111.42.2015.MA zmniejsza się plan wydatków o kwotę 824 zł ze świadczeń rodzinnych,

2) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.02.2015 r. - pismo FB.II.3111.33.2015.BŁ zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

§ 3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 2 212,00 zł jest następujące:

1) przesuwa się kwotę 2 212,00 zł w rozdz. 85401 z § 4040 z ZSM Nr 2 do § 4440 ZSM Nr 1 na odpis zfśs.

§ 4. W związku z wprowadzeniem zmian w klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.) zmienia się klasyfikację w rozdz. 75022 z § 4370 do § 4360 na kwotę 700 zł.

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2015 r. w kwocie 10 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 70095 § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z rozbiórką budynków gospodarczych i ogrodzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dagmara Jagodzińska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku dorobkowego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, sprawach wynikających z umów darowizny oraz stosunków spadkowych w rodzinie i innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama