reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 38/VII/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie wyboru formy realizacji zadań własnych miasta z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

Na podstawie art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, pkt 3 - 10, ust. 3 pkt 3, art. 6c ust. 1, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), przy uwzględnieniu dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Rada Miejska Łomży postanawia, że zadania własne miasta w postaci:

§ 1. 1) zapewnienia funkcjonowania punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Łomży,

2) zapewniania osiągnięcia określonych prawem poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

3) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) udostępniania na stronie internetowej Zakładu Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o. w Łomży oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o: podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Łomży, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, osiągniętych przez Miasto Łomża oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zawierające:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Łomży, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów, zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami), zawierające:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Łomża.

5) dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta Łomża w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, liczby mieszkańców, ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta Łomża, ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu miasta Łomży.

6) prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w celu kontroli wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystościi porządku w gminach - realizowane będą w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarowania Odpadami.

7) przyjmowania od przedsiębiorców kwartalnych sprawozdań,

8) sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, - realizowane będą w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

§ 2. Tracą moc Uchwały:

1) nr 281/XXXII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży zadań własnych Miasta Łomża z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podl. z 30.01.2013r. poz. 812).

2) nr 333/XXXVIII/13 z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży zadań własnych Miasta Łomża z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podl. z 14.06.2013r. poz. 2579).

3) nr 282/XXXII/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podl. z 30.01.2013r. poz. 813).

4) nr 334/XXXVIII/13 z dnia 29 maja 2013r zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podl. z 14.06.2013r. poz. 2580).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama