reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 163) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1. Uchwała Nr XV/113/04 Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2004r. Nr 103, poz. 1531).

2. Uchwała Nr XVII/126/08 Rady Gminy Szypliszki z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008r Nr 246, poz. 2537).

3. Uchwała Nr XXI/160/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009r. Nr 50, poz. 479).

4. Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Szypliszki z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011r. Nr 318, poz. 4254).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szypliszki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 27 marca 2015 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYPLISZKACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t Dz. U. z 2015r. poz. 163),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

4) zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy Szypliszki z dnia 10 maja 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach.

5) niniejszego statutu

§ 2. Ośrodek jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Szypliszki realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

§ 3. 1. Bezpośrednio nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Szypliszki.

2. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 4. 1. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Szypliszki.

2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Szypliszki przy ul. Suwalskiej 21.

§ 5. 1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu i adresem.

2. Ośrodek przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem : "GOPS" .

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 6. Celem ośrodka jest realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

§ 7. Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej, o których mowa w art. 18 ustawy o pomocy społecznej.

§ 9. Ośrodek realizuje zadania w szczególności wynikające z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 163),

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 114), dotyczące ustalania i przyznawania świadczeń określonych w ustawie;

3) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2014r., poz. 567);

4) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 1228 z późn. zm.), poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych;

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ), w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego;

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. z 2015r., poz.332 z późn. zm.), poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny;

7) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.), dotyczące prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

8) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863), poprzez ustalanie uprawnień i wydawanie Karty Dużej Rodziny członkom rodziny wielodzietnej.

§ 10. 1. Ośrodek realizuje zadania współpracując, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 11. 1. Kierownik organizuje i nadzoruje pracę Ośrodka oraz odpowiada za realizacje powierzonych mu zadań, a także reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2 . Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Szypliszki i wykonuje wobec niego inne czynności wynikające z zakresu prawa pracy.

3. Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich wszelkie czynności wynikające z zakresu prawa pracy.

4. Wójt Gminy Szypliszki udziela kierownikowi Ośrodka upoważnień do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających z realizacji przez Ośrodek w/w ustaw.

5. Upoważnienia, o których mowa w pkt. 4 mogą być udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.

6. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Kierownik składa Radzie Gminy Szypliszki coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 12. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy.

2. Szczegółową organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany przez kierownika Ośrodka po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

§ 13. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych , ustawie o rachunkowości i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach.

§ 14. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu państwa i budżetu gminy.

§ 15. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dostosowany do uchwały budżetowej gminy.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe.

§ 16. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Gminy Szypliszki.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama